2020-24-0152-00276

Tre syge slagtesvin mangelfuldt/ikke behandlet i besætningen

16-02-2021

Skrivelse af 4. maj 2020 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00086-20).
Tre slagtesvin fandtes ved et kontrolbesøg ikke at være behandlet under hensyntagen til deres lidelser. Et svin med brok, der havde et stort sår på undersiden af broksækken gik blandt raske svin i en almindelig produktionssti. Et svin lå på siden, apatisk og reagerede kun ganske svagt ved blink med øjnene og med pibe-lyde og et svin bevægede sig ved at slæbe sig fremad som en "siddende hund”. Disse svin var sat i en ikke korrekt indrettet sygesti med høj belægning, og deres lidelser var ikke behandlet sufficient.

Rådet udtalte 16. februar 2021:

Spørgsmål 1:

Finder rådet vedrørende Gris 3, at besætningsejer X eller dennes ansatte ved at lade grisen gå i besætningen gennem mindst 17 dage med de beskrevne lidelser, derved har undladt at behandle grisen omsorgsfuldt og udsat den for unødig smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. I bekræftende fald, skal jeg spørge rådet, om man finder at der er tale om uforsvarlig behandling eller groft uforsvarlig behandling.

Svar ad 1:

Følgende fremgår blandt andet af embedsdyrlægens anmeldelse af 27. januar 2020:

”Gris nr. 3: i den gamle slagtesvinestald, sti 29 fandtes 13 slagtesvin i varierende størrelse. Heraf var et slagtesvin med et navlebrok vurderet til 10-12 cm diameter og med sår (sårets diameter blev vurderet til ca. 10 cm) i bunden af broksækken. Såret dækkede hele bunden af broksækken. Se foto 6-10 i bilag 2 samt evt. video. Der var in­gen form for blødt leje i stien.

Der var røde kanter af granulationsvæv (ophelings-væv) rundt om såret. Den centra­le del af såret var misfarvet - både pga. nekrose (vævsdød) og gamle sårskorper. Alde­ren på såret vurderes til at være mindst 10-12 dage, idet granulationsvæv vokser med ca. ½ mm i døgnet efter den første uges inflammation er overstået. Denne granula­tionsvævs-kant af såret skønnes at være ca. 5-10 mm bred, hvorfor sårets alder er mindst 7+10=17 dage gammelt.

Det er undertegnede embedsdyrlæges vurdering, at grisen burde være blevet tilset af en dyrlæge eller alternativt aflivet meget tidligere.

Det vurderes, at grisen ikke er blevet håndteret rettidigt og korrekt. Broksækken vurderes at have været stor og erkendtlig i minimum 3 uger og grisen burde alene grun­det broksækkens størrelse være opdaget tidligere under det daglige tilsyn, og grisen burde da være flyttet til en sygesti med blødt leje og lav belægning for at undgå stifæl­lers bid, tråd, puf og stød og risikoen for udvikling af sårdannelser på broksækken.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med sår straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte samt vedlagte fotomateriale til grund, finder Rådet, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at dets situation for længst skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Rådet finder, at slagtesvinet, ved ikke at have været opstaldet i en korrekt indrettet sygesti og behandlet adækvat, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Finder rådet vedrørende Gris 2 og Gris 1, at besætningsejer X eller dennes ved ikke at have placeret de omhandlende grise i korrekte sygestier med nedsat belægningsgrad samt ikke at have afhjulpet grisen rettidigt ved eventuelt at lade disse aflive, idet grisenes lidelser var udsigtsløse, derved har undladt at behandle grisene omsorgsfuldt og udsat dem for unødig smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. I bekræftende fald, skal jeg spørge rådet, om man finder at der er tale om uforsvarlig behandling eller groft uforsvarlig behandling.

Svar ad 2:

Følgende fremgår blandt andet af embedsdyrlægens anmeldelse af 27. januar 2020:

”Gris 2: i den nye stald sektion 5, sygesti/ventil 40 fandtes 16 slagtesvin. Denne sti havde ikke nedsat belægning (men dog en gummimåtte bagest under hulens over­dækning, dækkende et areal på ca. 120x240 cm) og for at kompensere var der åbent fra stien og ud til gangarealet.

I denne sti lå en gris (ca. 60 kg) fladt i sideleje. Den var apatisk og regerede kun gan­ske svagt ved blink med øjnene og med pive-lyde, når den blev manipuleret og puffet til. Den havde 2 friske streger på ryggen - og ejer (X) oplyste at det var planen at den skulle havde en tredje behandling (ifølge besætningsdiagnose og anvisning på medicin flasken. X oplyste spontant at den havde ligget på samme måde de sidste 2 dage. Se foto 3+4+5 i bilag 2 samt evt. video.

En gris der ligger fladt, apatisk i sideleje er en meget syg gris. Og den var ikke place­ret korrekt i en sygesti (der var ikke nedsat belægning i stien). Det er undertegne­des vurdering at prognosen for denne gris er udsigtsløs. Symptomerne er ikke forligelige med en lidelse, der helbredes efter 3 dages behandling - og der er tilsynela­dende ingen effekt af de 2 første dages behandling som den har fået.

Gris 1: i den nye stald, sektion 4, sygesti/ventil 30 gik 14 slagtesvin. Der var ikke nedsat belægning i stien, hvorfor den ikke var korrekt som sygesti (der var dog en måtte på ca. 120x240 cm i den bageste ende, under overdækningen). I blandt de 14 slagtesvin var en gris på ca. 50 kg, som ikke kunne rejse sig. Når den blev forsøgt hjul­pet op at stå, sank den straks sammen igen på sit kortvarigt, sitrende højre bagben, mens det venstre bagben ikke tog nogen støtte, men bare hang og ”dinglede”. Se foto 1+2 i bilag 2 samt video.

Grisen havde en frisk streg på ryggen, som indikerede at den havde fået en behand­ling for nyligt. X oplyste spontant at den også var blevet behandlet tidligere - men hvornår vidste han ikke og det blev ikke kontrolleret i medicin optegnelserne.

Den slæbte sig fremad som en "siddende hund” - og blev gennet ud på gang-arealet og aflivet under tilsynet.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at begge svin burde have været isoleret i korrekt indrettet sygesti og behandlet, og derpå løbende blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben således, at adækvat veterinær behandling eller aflivning kunne have fundet sted, inden lidelsen fik det beskrevne omfang.

Rådet finder, at de 2 svin har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svinene har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Rådet har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af dyreværnslovens §§ 1 og 2, samt § 28, stk. 1 og stk. 2, jf. stk. 1 og § 28 stk. 9 samt bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 5 jf. § 19, stk. 1.