2020-24-0152-00336

Ubehandlede slagtesvin med halthed og synlige hævelser omkring flere led

06-05-2021

Skrivelse af 19. august 2020 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00048-20).
I forbindelse med en rutinekontrol fandtes der i en slagtesvinebesætning to halte slagtesvin gående i almindelige stier og uden iværksat medicinsk behandling. Der var tydelige hævelser omkring flere led og grader af utrivelighed.

Rådet udtalte 6. maj 2021:

Spørgsmål 1:

Har de 2 slagtesvin derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelsesbrev, at der ved et rutinemæssige kontrolbesøg i slagtesvinebesætningen fandtes to stærkt bevægelseshæmmede slagtesvin placeret i hver deres sti sammen med raske stifæller. Af anmeldelsen fremgår:

”Gris 1: Vejede ca. 70 kg, foderstanden var under middel. Grisen var springhalt og havde kronisk, uhelbredelig ledbetændelse i højre albueled. Gris I var iflg. medicinoptegnelserne og iflg. ejer ikke behandlet med antibiotika eller smertestillende medicin. Ejer udtalte spontant, at han havde overset grisen. Gris 1 var ikke i stand til at kom­me op for at æde. Varigheden af ledbetændelsen vurderes at være mindst 8 dage.

Gris 0: Den vejede ca. 50 kg, foderstanden var under middel, og den havde kronisk, uhelbredelig ledbetændelse i begge albueled samt i venstre knæled. Grisen var halt på flere ben. Varigheden af ledbetændelserne hos Gris 0 vurderes at være mindst 12 da­ge. Gris 0 var iflg. medicinoptegnelsene og ejer ikke behandlet med antibiotika eller smertestillende medicin. Ejer udtalte spontant, at han også havde overset denne gris.”

Af de medfølgende videooptagelser fremgår, at de to slagtesvin havde tydelige hævelser omkring ét (gris 1) eller flere led (gris 0). Det fremgår endvidere af optagelserne, at hævelserne omkring leddene i forskellig grad havde påvirket disses funktionalitet, således at svinene havde en stærkt nedsat bevægelighed. For gris 1’s vedkommende i en grad, at den ikke tog støtte på højre forben, og for gris 0’s vedkommende i en sådan grad, at der var udviklet utrivelighed. Det er uklart, om svinene på noget tidspunkt var blevet behandlet medicinsk med antibiotika og smertestillende middel.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Da det blev konstateret, at svinene var halte, burde de straks enten være blevet aflivet, være blevet overført til en korrekt indrettet sygesti og hér underkastet en omhyggelig overvågning og medicinsk behandling i henhold til besætningens fastlagte besætningsdiagnoser med henblik på markant bedring inden for 7 dage eller være blevet overført til en korrekt indrettet sygesti og hér undersøgt og behandlet af en dyrlæge.

Lægges ovennævnte og sagens akter til grund, finder Rådet, at de to slagtesvin har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at de to svin har været udsat for groft uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 12, jf. § 2 og § 3, og bekendtgørelse nr. 1745 af 2. december 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af visse landbrugsdyr § 22, stk. 1 og stk. 2, jf. § 5, dagældende dyreværnslovs § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 9, jf. § 1 og § 2, og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5.