2020-24-0152-00379

Utriveligt slagtesvin med navlebrok gik sammen med andre svin i almindelig sti

14-06-2021

Skrivelse af 13. november 2020 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00054-20).
Slagtesvin med stort navlebrok (over 15 cm i diameter) med et 10 cm stort sår på undersiden af broksækken gik i almindelig sti sammen med 15 andre slagtesvin. Stien var uden blødt leje. Slagtesvinet var under middel i huld og skarp hen over ryggen. Den viste tegn på smerte, idet den stod med krum ryg. Slagtesvinet blev aflivet på stedet.

Rådet udtalte 14. juni 2021:

Spørgsmål 1:

Har grisen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Under et kontrolbesøg i den pågældende besætning konstaterede Fødevarestyrelsens kontrollant mangelfuld håndtering af 15 slagtesvin med navlebrok, hvoraf 1 slagtesvin efter Fødevarestyrelsens vurdering var udsat for grove­re uforsvarlig behandling.

Af Fødevarestyrelsens anmeldelse dateret 30. marts 2020 fremgår:

”I staldafsnit 1 i 3. sti til højre gik et slagtesvin på ca. 40 kg sammen med 15 andre slagtesvin med en vægt på mellem 60 og 100 kg. Se foto 1-4. Slagtesvinet havde en stor navlebrok (over 15 cm i diameter) med et stort sår på undersiden af broksækken. Slagtesvinet var under middel i huld og skarp hen over ryggen. Se foto 5. Den viste tegn på smerte idet den stod med krum ryg. Stien var en almindelig slagtesvinesti hvor der i den ene ende kan sænkes et overdække ned over en del af stien. Et over­dække har til formål at skabe et lunere område under overdækket end i resten af stien. Der var lagt et stykke gummimåtte ind i stien, men denne måtte var ikke stor nok til at alle i stien kunne benytte den. Måtten var desuden tynd og ikke eftergivelig og dermed ikke blød. Stien var ikke indrettet som en sygesti med mulighed for blødt leje og temperaturregulering.

Brokkets størrelse mål­tes efter aflivning til 15 x 9 cm, hvor de 15 cm måltes ved brokkets basis mod bugen, og ikke på det bredeste sted. Sårets størrelse måltes til 10 cm i diameter. Se foto 9-11. Efter opskæring af broksækken i midten fra bunden og op med bugen ses tydelige bindevævsforandringer i broksækken. Der var tarmslynger omfattet af bindevævs­dannelse og derfor risiko for dårlig tarmpassage, hvilket kan forklare slagtesvinets utrivelighed. Se foto 12.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres markant inden for 7 dage, skal dyrene enten tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte samt vedlagte fotos til grund, finder Rådet, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at dets situation for længst skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underkastet omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Rådet finder, at svinet ikke har været opstaldet i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse samt ikke har været underkastet en tilstrækkelig omhyggelig vurdering og rettidig indgriben. Svinet har herved under opholdet i besætningen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om store/komplicerede navle- eller lyskebrok, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsansvarlige blev straffet med bøde på 7.500 kr., jf. dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12, jf. § 2 og § 3 (dagældende dyre­værnslov § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9, jf. § 1 og § 2) samt bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise § 84, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 50 (da­gældende bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5).