2021-24-0150-00019

Kronisk forfangen pony

27-02-2022

Skrivelse af 2. august 2021 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00103-21).
På baggrund af en anmeldelse fra en dyreværnsorganisation foretog politiet uanmeldt tilsyn med assistance fra Fødevarestyrelsen. Ved besøget fandtes ponyen stærkt smertepræget, udpræget gangbesværet og bevægede sig nødigt, som følge af forfangenhed. Ponyen var mager med tydelige ribben. En tilkaldt dyrlæge fandt tilstanden uhelbredelig, og ponyen blev aflivet.

Rådet udtalte 27. februar 2022:

Spørgsmål 1:

Har ponyen så, ved ikke at blive tilset og behandlet af en dyrlæge på et lang tidligere tidspunkt, så været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 23. juli 2021:

”Observationer

I en boks med dybstrøelse stod en rødbroget miniaturehingst ca. 90 cm i stangmål… Et gyldigt hestepas blev fremvist. Ponyen … var 16 år gammel. Ponyen var nedstemt og mager. Ribben kunne ty­deligt erkendes under huden. Der var mangel på muskulatur i begge skuldre og begge lår. Ponyens fedtkam under manen på halsen var faldet ned til højre, fordi muskula­turen i halsen var blevet for svag til at holde kammen oppe. Ponyen stod med krum ryg med bagbenene langt ind under sig. Det er tegn på smerte. Alle fire hove var de­forme. Ponyen havde gået på hovenes ydervæg, så indervæggen var blevet konkav, og strålen var næsten væk. Vi trak ponyen udenfor for at se den i bevægelse. Ponyen gik meget forsigtigt med højt løftede bagben. Forbenene havde en kort og stikkende be­vægelse. Ponyen forsøgte at sætte den bageste del af hoven i jorden og dermed aflaste den forreste del af hoven. Dette gjaldt for alle fire ben. Hvis ponyen kom til at gå på hårdt underlag, blev den så ømbenet, at den næsten ikke kunne gå. Se videoer af po­nyen i bevægelse. Jeg forsøgte at løfte et ben, men ponyen værgede sig og rejste sig på bagbenene.

Anbefalinger til politiet

Da det blev vurderet, at der var tale om groft uforsvarlig behandling af dyr jf. § 58, stk. 2, i dyrevelfærdsloven, blev det anbefalet politiet at give XXX følgende pålæg:
Ponyen … skal straks, dvs. i dag, tilses af praktiserende dyrlæge. Hvis dyrlægen vurderer, at ponyen ikke kan komme sig, skal ponyen straks aflives.

Dette skete mens vi var på stedet. Pålægget er efterkommet. Dyrlæge … fra … kom til stedet og undersøgte ponyen. Hun mente også, at ponyen ikke kunne komme sig. Ponyen blev aflivet.”

Det vedlagte video- og fotomateriale understøtter embedsdyrlægens observationer.

Det fremgår endvidere af sagsakterne, at Dyreværnsorganisationen havde været ude at tilse ponyen i 2016, 2017 og 2020, og at ”De to første gange blev det aftalt, at ponyens hove skulle beskæres. Ponyen led da af en let forfangenhed. I foråret 2020 fik ”En dyreværnsorganisation" en henvendelse om, at ponyen ikke havde været udendørs i meget lang tid. … tog ud på adressen og det blev aftalt, at ponyen skulle ud om dagen. Den kom efterfølgende ud i en lang tøjr. På daværende tidspunkt var ponyen let forfangen…”.

Af sagsakterne fremgår det, at tilkaldte dyrlæge fandt, at ponyen var stærkt forfangen.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at ponyens tilstand har udviklet sig gennem måneder/år og har været tydelig og slutteligt har udviklet sig til en tilstand med deforme hove, magerhed og stærk smertepåvirkning med udpræget gangbesvær som følge af kronisk forfangenhed.

Lægges ovennævnte og de fremsendte fotos og videoklip til grund, finder Rådet, at ponyens situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved at ponyen havde været tilset af en dyrlæge med henblik på behandling eller aflivning. Ved undladelse heraf har ponyen været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2 og § 3, samt bekendtgørelse nr. 1745 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af visse landbrugsdyr § 22, stk. 1, jf. § 5, ved som ejer af og ansvarlig for den 16 år gamle miniaturehingst at have behandlet ponyen uforsvarligt med karakter af mishandling, og undladt at behandle ponyen omsorgsfuldt, herunder at huse, fodre, vande og passe den under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, samt have undladt at beskytte ponyen bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, idet Fødevarestyrelsen og Politiet i forbindelse med et kontrolbesøg konstaterede, at ponyen fremstod stærkt smertepåvirket, nedstemt og mager med tydeligt erkendelige ribben, at den manglede muskulatur i begge skuldre, på begge lår samt på halsen, og at den led af kronisk forfangenhed med deforme hove som følge af, at ponyen i længere tid havde gået på hovenes ydervæg, hvorved indervæggen var blevet konkav og strålen næsten væk, med udpræget gangbesvær til følge, hvorfor ponyen på et langt tidligere tidspunkt burde have været afhjulpet, herunder tilset af en dyrlæge med henblik på behandling eller aflivning.

Straffet med fængsel i 60 dage, som dog ikke skulle fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på et år fra endelig dom.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.