2022-24-0152-00532

To syge slagtesvin blev ikke håndteret korrekt

27-09-2022

Skrivelse af 18. januar 2022 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00003-22).
Ved tilsyn i en slagtesvinebesætning observerede embedsdyrlægen to slagtesvin med henholdsvis alvorligt halesår samt springhalthed på et bagben, og fortykket venstre bagben med fistelopbrud og sår på indersiden af benet. Svinene gik i produktionsstier uden blødt underlag sammen med raske svin.

Rådet udtalte 27. september 2022:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer, eller dennes ansatte ved at lade grisene gå i besætningen igennem flere dage/uger med de beskrevne lidelser derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt og udsat grisene for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og i bekræftende fald

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 6. januar 2022:

”I stald A fandtes i næstbageste sti til højre en gris (ca 40 kg) med stort halebidssår (diameter ca. 5 cm) … Den var springhalt på venstre bagben og havde en hård kronisk fortykkelse på højre bagben. Den gik i en almindelig sti med ca. 15 andre slagtesvin. Det store halebids-sår var helt ved basis af haleroden og der­med var hele halen væk. Såret var nærmest dækket at granulationsvæv (helingsvæv) og dette indikerer at såret har nogen alder… grisen havde lidt nedsat huld…

Grisen tog ikke støtte på sit venstre ben pga smerter i benet.

Venstre bagbens tilstand vurderes som ledbetændelse og vurderes af undertegnede at have stået på i mindst 7 dage.”

De fremsendte videoklip understøtter ovennævnte beskrivelse.

Det fremgår endvidere af sagsakterne, at driftslederen oplyste, at svinet var behandlet ca. to uger tidligere, og at det i den forbindelse kortvarigt var placeret i sygesti. Svinet blev flyttet tilbage i produktionsstien, da såret syntes helet.

Af embedsdyrlægens anmeldelse af 6. januar 2022 fremgår endvidere følgende:

”I stald B fandtes i næstbageste sti til højre et liggende slagtesvin (ca. 40 kg). Den havde huld lidt under middel. Den kunne kun med meget besvær akkurat rejse sig. Dens venstre bagben var voldsomt fortykket (ca. 15x10 cm) og havde en mærkbar hård fortykkelse (kronisk ledbetændelse) omkring haseleddet. Der var et stort sår på indersiden af fortykkelsen (opbrud). Såret fra dette opbrud var ca. 5 cm diameter og betændt. Grisen var i en almindelig produktions-sti med ca. 15 andre slagtesvin… Denne tilstand er kronisk ledbetændelse og vurderes af undertegnede at have stået på i mindst 7-10 dage, sandsynligvis mindst et par uger…

Der var ingen blødt leje i stien (hverken halm, gummimåtte e.lign.). Grisen var …  ikke blevet behandlet medicinsk.”

På de fremsendte videoklip kan det ses, at slagtesvinet ligger langs væggen i stien, og at de raske stifæller træder ovenpå det. Det kan endvidere ses, at da slagtesvinet kom op at stå, kunne det ikke tage vægt på venstre bagben, som det slæbte efter sig under bevægelse.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Opholdsrum eller opholdsarealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Rådet finder, at svinenes tilstand ved de daglige tilsyn i besætningen har været tydelige og let erkendelige, og deres tilstand burde for længst have været erkendt og afhjulpet. Dette ville bedst være sket ved, at svinene var blevet flyttet til en sufficient indrettet sygesti og deres tilstand vurderet dagligt. Afhængig af tilstanden burde svinene også være blevet behandlet og eventuelt undersøgt af en dyrlæge. Såfremt tilstanden ved disse forholdsregler ikke bedredes væsentligt inden for en uge, burde svinene have været aflivet.

Vedrørende svinet med kronisk halesår og springhalthed på venstre bagben skal Rådet anføre, at såfremt en behandling ikke havde den ønskede effekt, således at dyret blev smertefrit og udviste normal fysiologisk og adfærdsmæssig levevis, burde dyret have været tilset af en dyrlæge eller aflivet, før lidelserne udviklede et omfang som beskrevet.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at slagtesvinene, ved at være unddraget flytning til sygesti med blødt underlag og lav belægning, løbende vurdering ved de daglige tilsyn, behandling, dyrlægetilsyn eller aflivning under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Spørgsmål 2:

Om besætningsejer, x eller dennes ansatte derved har udsat grisene for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling.

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at slagtesvinene under opholdet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2, 3, 9, stk.1 og 18, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagens fakta rådet anledning til yderligere bemærkninger.

Svar ad 3:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger. Der henvises til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse af 5. marts 2004 om sygeafdeling til produktionsdyr, der kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 2 og 3, jf. § 58, stk. 2, jf. stk. 1 samt § 58, stk. 12 og § 50, stk. 1, og 2, jf. § 84, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer, at have behandlet to grise groft uforsvarligt, idet en gris med halebidssår og ledbetændelse havde gået i besætningen, uden at den var sat i sygesti, og uden at den var kommet sig efter behandling, samt idet en gris med kronisk ledbetændelse ikke var givet en sufficient behandling herunder indsat i sygesti.

Sagen blev afgjort med bødeforlæg på 40.000 kr.