2022-24-0153-00057

Tre efterladte katte fundet døde af sult

25-05-2022

Skrivelse af 28. februar 2022 fra Nordjyllands Politi (5100-89111-00008-21).
Tre katte blev efterladt i et fraflyttet hus og blev senere fundet døde af sult.

Rådet udtalte 25. maj 2022:

Spørgsmål 1:

Finder rådet at det af professor … anførte i den patoanatomiske undersøgelse er for­eneligt med, at de omhandlede katte er døde af sult og/eller tørst.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at en dyreværnsorganisation blev underrettet om, at der i et fraflyttet hus angiveligt skulle være efterladt tre katte. Ved dyreværnsorganisationens fremmøde på adressen fandtes tre døde katte.

De tre døde katte blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU-SUND, hvor følgende fandtes:

”Sektion for Patologi modtog tirsdag den 14. december 2021 tre kadavere af katte til patoanatomisk undersøgelse. Kattene var frosne ved modtagelsen, pakket i et indkøbsnet og 2 sorte plastiksække markeret med sagsnummer og blev modtaget i en plastikkasse. Kattene var af racen almindelig huskat. Den ene kat fremstod fuldt udvokset med blivende tænder, de to øvrige katte var killinger. Den udvoksede kat var en sort hunkat med hvide aftegninger på brystet og poterne. Katten vejede 1,60 kg og var ikke øremærket eller chippet. De to killinger var hhv. en hankat og en hunkat med et tandsæt bestående af mælketænder. Hankatten var brunstribet med hvide ben og bryst. Hunkatten var tigerstribet, trefarvet med hvidt bryst. Begge killinger vejede hver især 0,64 kg og bar ingen ID-mærkning. Kadaverne blev optøet og obduceret onsdag den 15. december 2021. Forud for obduktionen blev kattene røntgenfotograferet på Billeddiagnostisk afdeling på Universitetshospitalet for Familiedyr, KU SUND.

Sektion:
Killing, hankat: Katten havde en længde på ca. 53 cm fra snude til halespids. Ved inspektion af kadaveret fandtes pelsen fækalt tilsmudset på lemmerne. I pelsen fandtes desuden en større mængde lopper samt ekskrementer herfra. Øregangene var fyldt med kaffegrumslignende cerumen (foreneligt med øremideinfektion). Slimhinderne fandtes blege og øjnene fandtes markant indfaldne. Kadaveret fremstod afmagret med tydelige knoglefremspring over hofte og ryg, samt sparsomt med muskulatur i hovedet og på bagparten. Begge testikler fandtes nedsteget i scrotum. Ved afhudning fandtes komplet fravær af subkutant fedt. Ved åbning til bughulen fandtes omentet ligeledes uden fedtindhold og der fandtes ingen fedtaflejringer i det retroperitoneale væv. Ventriklen fandtes med et sparsomt slimet indhold. Tyndtarmene fandtes tomme og tyktarmen fandtes med en sparsom mængde sort, grødet indhold. De øvrige organer i bug- og brysthule fandtes patologisk upåfaldende. Ved sagital gennemsavning af en lårbensknogle fandtes i marvhulen et sparsomt indhold. Nær fysislinjeme i begge ender fandtes en sparsom mængde gelatinøst udseende knoglemarv.

Killing, hunkat: Katten havde en længde på ca. 57 cm fra snude til halespids. Ved inspektion af kadaveret fandtes pelsen let fækalt tilsmudset perianalt og på lemmerne. I pelsen fandtes desuden en større mængde lopper samt ekskrementer herfra. Øregangene var fyldt med kaffegrumslignende cerumen (foreneligt med øremideinfektion). Slimhinderne fandtes blege og øjnene fandtes markant indfaldne. Kadaveret fremstod visuelt afmagret med tydelige knoglefremspring over hofte og ryg, samt sparsomt med muskulatur i hovedet og på bagparten. Ved afhudning fandtes komplet fravær af subkutant fedt. Ved åbning til bughulen fandtes omentet uden indhold og der fandtes ingen fedtaflejringer i det retroperitoneale væv. I ventriklen fandtes en sparsom mængde slimet, kaffegrumslignende indhold. Tyndtarmene fandtes tomme og i rektum fandtes en mindre mængde grønligt grødet indhold. De øvrige organer i bug- og brysthule fandtes patologisk upåfaldende. Ved sagital gennemsavning af en lårbensknogle fandtes i marvhulen et sparsomt indhold. Nær fysislinjeme i begge ender fandtes en sparsom mængde gelatinøst udseende knoglemarv.

Voksen kat: Katten målte ca. 81 cm fra snude til halespids. Ved inspektion af hudlaget fandtes en stor mængde lopper samt ekskrementer herfra i pelsen. I ørerne fandtes kaffegrumslignende cerumen (foreneligt med øremideinfektion). Slimhinderne fandtes blege og øjnene indfaldne. I mundhulen fandtes tandsættet at bestå af blivende tænder, der var stedvist belagt med tandsten. Mælkekirtlerne fandtes juvenile og uden mælkeproduktion. Katten fremstod afmagret med tydelige knoglefremspring over hoften, ryglinjen og brystkassen og en sparsom muskelfylde på hele kroppen. Ved afhudning fandtes ingen subkutant fedt. Ved åbning til bughulen fandtes en sparsom mængde fedt i omentum majus. Ventriklen og tarmsættet fandtes uden indhold, med undtagelse af en mindre mængde lyst, pastøst indhold i rektum. Kønsorganerne fandtes af juvenilt udseende. De øvrige bughuleorganer fandtes upåfaldende. Ved inspektion af brysthulen og dennes organer, fandtes intet abnormt. Ved sagital gennemsavning af en lårbensknogle fandtes i marvhulen et sparsomt indhold. Nær fysislinjeme i begge ender fandtes en sparsom mængde gelatinøst udseende knoglemarv.

Der blev udtaget vævsprøver fra knoglemarven, hjertet, leveren og binyrerne fra alle tre katte til histologisk undersøgelse.

Røntgen:
Ved inspektion af røntgenbillederne fandtes alle tre katte skeletalt imature, med udtalt mangel på muskelmasse og fedtdeponering, uden tegn på traumatisk betingede læsioner.

Histologi:
Ved den histologiske undersøgelse af knoglemarven fandtes hos begge killinger en nedsat mængde, men aktive hæmatopoietiske celler med komplet fravær af adipocytter. Imellem de hæmatopoietiske celler fandtes et let basofilt trådet interstitium, som ved specialfarvning med toludinblå farvede stærkt magenta, foreneligt med serøs fedtvævsatrofi. Knoglemarven hos den udvoksede kat fandtes med sparsom fedtindlejring og uden tegn på serøs fedtatrofi. Hjerte- og binyrer fra alle tre dyr fandtes patologisk upåfaldende. Levervævet fra alle tre dyr var autolytisk i en grad, der gjorde præparaterne uegnede til histologisk undersøgelse.

Konklusion:
På baggrund af ovenstående fund kan det konstateres, at de tre katte alle var sæde for en udtalt grad af underernæring med sparsomt indhold i mavetarmkanalen, komplet fravær af kropslige fedtdepoter og mangel på muskelmasse. De to killinger kan karakteriseres som patologisk afmagrede (kakektiske) som følge af serøs fedtvævsatrofi i knoglemarven. Endvidere var dyrene sæde for en betydelig parasitær byrde i form af loppe-infestation og tegn på øremider. Alle katte havde endvidere fækal tilsmudsning af lemmer.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, på baggrund af den patoanatomiske undersøgelse, at de omhandlede katte er døde af sult.

Lægges ovenstående til grund finder Rådet, at de tre katte, hver især og samlet set, ved at blive efterladt og senere blive fundet døde som følge af sult, har været udsat for udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og at de ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at de tre katte, hver især og samlet set, har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling jf. dyrevelfærdsloven §§ 2 og 3.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald finder rådet da, at de 3 katte ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt og ikke er blevet beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og i be­kræftende fald, om kattene derved har været udsat for uforsvarligt behandling, groft uforsvarligt behandling eller groft uforsvarligt behandling med karakter af mishandling.

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagens fakta rådet anledning til yderligere bemærkninger.

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte vedtog en indenretlig bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2 og § 3. jf. straffelovens § 83.

Dommeren fastsatte forvandlingsstraffen til fængsel i 10 dage.

Retten besluttede, at statskassen skulle betale halvdelen af sagens omkostninger og tiltalte den anden halvdel.