2021-24-0152-00501

Tre syge svin var mangelfuldt behandlet og to var ikke opstaldet i sygesti

19-04-2022

Skrivelse af 24. august 2021 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00134-19).
Ved et kontrolbesøg i en slagtesvinebesætning, fandtes tre slagtesvin ikke at være behandlet korrekt. Et svin, der gik i en sygesti, kunne ikke rejse sig på bagparten. De to andre svin var ikke opstaldet i sygesti. Det ene havde en kronisk deformerende ledbetændelse og det andet var lam i bagparten og havde halesår. Alle tre var blevet behandlet to gange med antibiotika, en uge før kontrollen og dagen forinden.

Rådet udtalte 19. april 2022:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris nr. 1 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris nr. 2 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris nr. 3 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Spørgsmål 2:

Burde lidelsen på gris nr. 1 være opdaget, i besætningen, på et tidligere tidspunkt, og burde aflivningen være foretaget på et tidligere tidspunkt?

Burde lidelsen på gris nr. 2 være opdaget, i besætningen, på et tidligere tidspunkt, og burde aflivningen være foretaget på et tidligere tidspunkt?

Burde lidelsen på gris nr. 3 være opdaget, i besætningen, på et tidligere tidspunkt, og burde aflivningen være foretaget på et tidligere tidspunkt?

Svar ad 1 og 2:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 27. november 2020:

”Polt 3:
3 gik i en sygesti med en mindre gummimåtte.

Polten kunne ikke rejse sig med bagparten.
På afstand sås tydeligt, at især venstre has og tåleddene på højre forben var meget hævede.
Venstre haseled var meget hævet til mindst det dobbelte af normale mål. Højre for­bens tåled var meget hævet og deformt. Højre haseled er fortykket til ca. 1½ gang almindelig diameter.
Ud fra omfanget af hævelserne/fortykkelserne, og at der er tale om tre ben, og polten var lam i bagparten, vurderes ledbetændelserne at være opstået for mindst to uger siden.

Polt 2:
I stien hvor 2 gik, var der ikke blødt leje i stien, og stien var derfor ikke indrettet som en sygesti.
Højre albueled havde kronisk, deformerende ledbetændelse. Polten var springhalt på højre forben.
Albueleddet var mindst 1 cm fortykket med en fast hævelse, og ledbetændelsen vurde­res at være opstået for mindst 10 dage siden.

Polt 1:
I stien hvor 1 gik, var der ikke blødt leje i stien, og stien var derfor ikke indrettet som en sygesti.
Polten havde kronisk, uhelbredelig ledbetændelse i højre haseled. Den var lam i bag­parten og havde et halesår med begyndende nekrose.
Haseleddet havde en mindst 0,5 cm fast fortykkelse, og ledbetændelsen vurderes at være opstået for mindst 10 dage siden.

Vedr alle 3 dyr: De tre polte, 3, 2 og 1 gik i stier hørende til foderventil nr. … (V…). Kontrolbesøget skete d. 14.09.20, og de tre polte er behandlet med Penovet (antibiotikum) d. 7. og 13. september.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at de 3 svins tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn i besætningen, og deres tilstand for længst burde have været erkendt og afhjulpet. Dette ville bedst være sket ved, at de alle var blevet flyttet til en sufficient indrettet sygesti og deres tilstand vurderet dagligt, var blevet adækvat behandlet og eventuelt undersøgt af en dyrlæge. Såfremt tilstanden ved disse forholdsregler ikke var blevet bedret væsentligt inden for en uge, burde de have været aflivet.

Lægges ovennævnte og det fremsendte videoklip til grund, finder Rådet, at de 3 svin, ved at være unddraget adækvat behandling eller rettidig aflivning under opholdet i besætningen, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at de 3 svin har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 3:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Afgørelse:

Overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, jf. stk. 2, stk. 12 og stk. 13, jf. § 2 og § 3 (dagældende dyreværnslovs § 28, stk. 1, jf. stk. 2, stk. 9 og stk. 11, jf. § 1 og § 2) og bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise § 84, stk. 1, stk. 3 og stk. 4, jf. § 50 (dagældende bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1 og stk. 2, jf. § 5).

Ejer af besætningen ansås, i forbindelse med udøvelse af erhverv, som værende ansvarlig for, at tre polte blev udsat for grov uforsvarlig behandling og ikke blev beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og ikke blev behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Tiltalte virksomhed vedgik bødeforlæg på 20.000 kr.