2023-24-0152-00646

Brok hos smågrise søgt fjernet med påsætning af poseklemmer

15-05-2023

Skrivelse af 23. januar 2023 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00030-22).
Ved en stikprøvekontrol i en grisebesætning fandt embedsdyrlægen syv smågrise med lægmandspåsatte poseklemmer eller status herefter. Broksækkene var i varierende grader af inflammation og vævsdød. Smågrisene var ikke blevet smertebehandlet i behandlingsforløbet.

Rådet udtalte 15. maj 2023:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris 1 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris 2 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Spørgsmål 3:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris 3 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Spørgsmål 4:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris 4 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling? 

Spørgsmål 5:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris 5 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Spørgsmål 6:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris 6 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Spørgsmål 7:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris 7 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1 - 7:

Rådet finder at beskrivelsen af de 7 smågrise samt sagens vedlagte fotos viser ret ensartede forandringer, som dog tidsmæssigt kan være forskudt i forhold til hvornår indgrebet er foretaget på de enkelte grise. Indgrebets analoge karakter og ensartetheden af de observerede forandringer betinger, at Rådet afgiver en samlet beskrivelse og vurdering af fundene.

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 14. marts 2022:

”Fødevarestyrelsen foretog ordinær stikprøvekontrol i ovennævnte besætning den 7. juni 2021, i tidsrummet 11.40 – 14.40… Ved kontrolbesøget blev der konstateret, at der var foretaget et operativ indgreb på 7 smågrise idet at der var påsat klemmer på broksække, som havde til formål at afsnørre broksækken og efterlade et sår, som derefter skulle ophele. Det blev oplyst af …, at smågrisene ikke var blevet smertebehandlet.”

Af sektionsattest af 27. juli 2020 fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU-SUND fremgår følgende vedrørende klimagris DK-xxxx (i henhold til anmeldelsen var alle 7 grise mærket med samme nr.) med en vægt på 5,76 kg:

”… På bugen omkring navlestedet fandtes en ventral udposning. som målte Ca. 4,5 x 0,8 cm. Størstedelen af udposningen fandtes afklemt med en blå poseklemme (ca. 6,4 x 1,6 cm), der yderligere holdtes lukket med en sort plastikstrips. Den del af udposningen, der var beliggende ventralt for klemmen, fandtes tør, sort og nekrotisk. På bugen, i relation til udposningen, fandtes en større ulceration, der målte ca. 6 x 3,5 cm og som stedvist fandtes nekrotisk, belagt med fibrin og granulotionsvæv. Efter åbning af bughulen fandtes en brokport i bugvæggen med en diameter på ca. 1-1,2 cm uden tegn på adhærencer. Gennem brokporten var der fri forbindelse fra bughulen til den ovennævnte udposning, der herefter benævnes broksækken. Huden omkring brokporten og ulcerationen fandtes ved indsnit at være belagt med reparatorisk væv med en tykkelse på op til 0,5 cm, hvoraf det overfladiske granulationsvæv udgjorde ca. 0,3 cm… organer i bughulen fandtes uden tegn på patologiske forandringer…

Ved den histologiske undersøgelse fandtes vævet, i den afklemte del af broksækken, nekrotisk og med bakteriel kolonisering, samt mikroabscesdannelser. Vævet fra og omkring ulcerationen fandtes ligeledes nekrotisk med markante celleinfiltrationer, domineret af neutrofile granulocytter, og belagt med en nekrotisk suppurativ overflade. Endvidere fandtes stedvist plegmonedannelse, og der kunne erkendes en tydelig demarkationslinje mellem det vitale og det nekrotiske væv. I det underliggende vitale væv fandtes udtalte bindevævs- og granulationsvævsnydannelser, der ligeledes fandtes cellulært infiltreret.

Konklusion: Baseret på ovenstående fund kan det konkluderes, at præparatet var sæde for en afklemning af størstedelen af broksækken med en poseklemme, resulterede i nekrose af den afklemte del, samt ulceration af det omkringliggende væv. Ved den histologiske undersøgelse fandtes ulcerationen at være nekrotisk med mononuklære cellulære infiltrationer, suppuration og plegmonedannelser. Endvidere fandtes betydelig granulation- og bindevævsdannelse i det underliggende vitale væv. Baseret på den histologiske undersøgelse vurderes læsionen at have en alder på minimum én uge.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Operative indgreb må kun udføres af en dyrlæge med samtidig begrænsning af lidelse og smerte i videst muligt omfang, jf. dyrevelfærdsloven § 27.

Rådet finder, at lægmands påsætning af klemmer på broksække uden samtidig smertedækning har påført grisene en høj grad af smerte, lidelse, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at grisene under indgrebet med påsætning af poseklemmer på broksække og det efterfølgende rekonvalescensforløb i besætningen med udvikling af forskellige grader af vævsdød og betændelsesreaktion i navleområdet, har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at grisene herved har været udsat for mindst groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Der kan i øvrigt henvises til Rådets udtalelse af 13. december 2010 om behandling af navlebrok hos svin ved anvendelse af elastrator der kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 12, 1. pkt. og stk. 13, jf. § 2 og § 3, samt bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise § 84, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 og stk. 4, jf. § 39 og § 50, stk. 1, jf. straffelovens § 89, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer at have behandlet syv smågrise groft uforsvarligt og undladt at behandle dem omsorgfuldt, herunder at passe dem under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med aner kendte praktiske og videnskabelige erfaringer, idet de alle var udsat for et kirurgisk indgreb i form af påsætning af klemmer for afklemning af broksække og dannelse af arvæv og fremstod med misfarvning, forskellige sårstadier, ardannelse og nekrose, alt hvorved grisene blev udsat for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de på et langt tidligere tidspunkt burde være tilset af en dyrlæge, alternativt aflivet.

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr.