2022-24-0152-00628

Femten grise klemt ihjel og en fik knoglebrud under transport på en fejlbehæftet transportvogn

05-09-2023

Skrivelse af 22. november 2022 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00021-22).
På en transportvogn var 18 grise på vognens mellemste etage, forreste sektion klemt, idet etagen var kørt op mod den øverste etage og havde mast grisene. Femten af de 18 grise, som befandt sig i denne sektion på vognen, var døde ved ankomsten til slagteri­et, mens to grise var uden tegn på skade og blev sendt til slagtning. Den sidste gris havde knoglebrud og blev aflivet. Der blev nedlagt straks-forbud mod at bruge den defekte vogn til transport af dyr.

Rådet udtalte 5. september 2023:

Spørgsmål 1:

Såfremt de faktiske oplysninger i sagen lægges til grund for bevarelsen, herunder at 15 grise døde under transporten som følge af, at de blev mast mellem gulvet og loftet, ligesom en gris måtte aflives ved an­komsten til slagteriet som følge af halthed og stresspåvirkning, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvor­vidt disse dyr efter Rådets vurdering har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyrevelfærdslo­vens § 58, stk. 1-3.

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 22. marts 2022:

”Heraf var 18 grise på transportmidlets mellemste etage i den forreste sektion af transportmidlet blevet klemt, idet etagen var kørt op mod den øverste etage og havde mast grisene.

Heraf var 15 af dyrene døde ved ankomst til slagteriet. 2 grise var uden tegn på skade og blev sendt til slagt, imens 1 blev aflivet ved ankomst på grund af halthed og stresspåvirkning.

De 15 døde grise blev synet på bilen, og der blev taget billeder af synlige skader. Fo­tos er vedlagt i særskilt fotomappe, jf. bilag 3.
Den ene gris der blev aflivet ved ankomst (Dyr 1), blev sendt til slagt og skader vur­deret efter slagtning.

Kontrolfund og vurdering af det konstaterede:

De 15 døde grise blev synet på bilen. Obduktion er ikke tilladt så kun de ydre tegn på skade kan vurderes.

Fødevarestyrelsen konstaterede subkutane blødninger på alle 15 dyr af varierende udbredning, jf. bilag 3 billede 2-4.

På 1 grise blev der yderligere konstateret blødning fra munden, jf. bilag 3 billede 4. Det er embedsdyrlægens vurdering, at den formodet dødsårsag for de 15 grise er enten kvælning som følge af trykning, muligvis også indre blødninger eller stress og deraf hjertestop.

Dyr nr. 1 slagtesvin aflivet ved ankomst kl. 10:07, af slagteriet tildelt syge nr. …, og snit af øre. fotos nr. 5-15 i bilag 3.

Ved den kliniske undersøgelse af det levende svin kunne det konstateres, at dyret ikke var i stand til at rejse sig og ikke ville tage støtte på forbenene. Dyret virkede stresset, idet dyret sitrede i hudoverfladen og havde en besværet vejrtrækning.

Efter aflivning blev det konstateret:

- Skader på huden og subkutane blødninger. Primært under bugen på dyret, jf. bilag 3, billede 6 og 7.
- Frisk knoglebrud på forben, jf. bilag 3, billede 8
- Blødninger i muskulatur og led kapsel på forben, jf. bilag 3, billede 9 og 10.
- Muskel degeneration i mørbraden som reaktion på stress, jf. bilag 3, billede 14.

På baggrund af de konstaterede fund og observationer ved AM-inspektion vurderes det, at dyret har været udsat for voldsomt tryk/klemning på bilen.”

Det fremgår endvidere af sagsakterne, at det var en fejl på transportmidlet, der havde resulteret i, at den midterste etage var kørt op.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at grisene, ved at blive klemt, ved at midterste etage på transportmidlet var kørt op mod den øverste etage, således at 15 grise ved ankomst til slagteriet var døde og en gris sitrede, havde knoglebrud på et forben og ikke kunne rejse sig, har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at de 16 grise har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyrevelfærdslovens § 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Påtaleopgivelse.

Anklagemyndigheden fandt, at videre forfølgning af sagen ikke ventedes at ville føre til, at en domstol ville finde tiltalte transportvirksomhed skyldig i at have været strafferetlig ansvarlig for grisenes død.

Anklagemyndigheden tillagde det ved begrundelsen betydning, at der under kørslen måtte være sket en utilsigtet hændelse på sættevognen, hvor den midterste etage pludselig blev sat i bevægelse op imod den øverste etage.

Det blev endvidere tillagt betydning, at der ikke forelå oplysninger om, at tiltalte i forvejen var bekendt med, at der var en teknisk fejl på sættevognen, og der forelå heller ingen oplysninger om et lignende tilfælde. Det blev endvidere tillagt betydning, at læsningen af grisene var foregået på normal vis, og chaufføren ikke havde konstateret fejl eller problemer med vogntoget.

På baggrund af dette vurderede anklagemyndigheden, at der ikke forelå oplysninger som indikerede, at tiltalte burde have handlet anderledes. Det var anklagemyndighedens vurdering, at det i strafferetlig henseende ikke kunne bebrejdes tiltalte, at grisene blev klemt, for det ville forudsætte, at enten selskabets chauffør havde fejlbetjent etagedækkene, eller også at der havde været en teknisk fejl på transportmidlet, som selskabet var eller burde have været bekendt med og alligevel valgte at transportere levende dyr ombord på det. Dette var der ikke tilvejebragt beviser for.

I strafferetlig henseende blev tiltalte derfor ikke vurderet til at være objektiv ansvarlig. Tiltalte kan kun holdes ansvarlig for uagtsomme handlinger eller undladelser.  

Anklagemyndigheden vurderede derfor ikke, at der var grundlag for at rejse en sag mod tiltalte for grisenes død.

På den anførte baggrund blev sagen opgivet efter reglerne i retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2.