2022-24-0152-00579

Fire syge grise mangelfuldt håndteret i besætningen

03-05-2023

Skrivelse af 1. april 2022 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00070-21).
Ved kontrol i en grisebesætning observerede embedsdyrlægen tre syge grise, der var håndteret mangelfuldt. To grise havde store udposninger ved navlestedet med sår på overfladen, og en gris var halt på begge bagben. Ved en opfølgende kontrol fandtes yderligere en mangelfuldt håndteret gris med en stor udposning ved navlestedet med sår på overfladen.

Rådet udtalte 3. maj 2023:

Spørgsmål 1.1:

Har gris 1 og 3 stort brok med komplikationer? Svaret bedes begrundet.

Svar ad 1.1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 11. maj 2021:

”Besætningen er en lille buffer-besætning med restgrise/frasorterede (ca 50 stk) fra ejers anden besætning. De gik i en større halmsti med dybstrøelse ude i en ældre la­de. Denne dybstrøelsessti fungerer som sygesti…

Gris nr. 1 - Slagtesvin på ca 100 kg med stort navlebrok på ca 20 cm diameter og på bunden af broksækken fandtes et stort sår, ca 10-15 cm diameter. Der var mørke sår­skorper og nekrotisk væv i selve såret. Der var forhøjede, fortykkede kanter rundt om såret … Grisen var ved pænt, normalt huld og dens almenbefindende var ok.

Den fortykkede ophelende yderrand (granulationsvæv) om såret var vurderet ca. 10 mm bred. Granulationsvæv heler med ca. 1/2 mm i døgnet efter den første uges inf­lammation, dvs. alderen på såret er således mindst 7+ 1/2 x 10 = 12 dage og sandsyn­ligvis noget ældre. Det centrale i såret var misfarvet pga. vævsdød (nekrose)…

Gris nr. 3 - Rødbroget slagtesvin på ca 130 kg med stort navlebrok på ca 20 cm dia­meter og på bunden af broksækken fandtes et stort sår, ca 10-15 cm diameter. Der var mørke sårskorper og nekrotisk væv i selve såret. Der var forhøjede, fortykkede kanter rundt om såret … Grisen havde 2 røde markerings-prikker på ryggen, hvilket indikerede medicinsk be­handling og besætningsansvarlig oplyste, at den var blevet behandlet med penicillin + smertestillende i fredags d 19/3. Grisen var ved pænt, normalt huld og dens almen­befindende var ok.

Alderen på såret vurderer undertegnede at være mindst 12 dage og sandsynligvis no­get ældre. Det centrale i såret var misfarvet pga. vævsdød (nekrose).”

De fremsendte videosekvenser understøtter ovennævnte beskrivelser.

Lægges ovenstående og de fremsendte videosekvenser til grund, finder Rådet, at grisene 1 og 3 havde store udposninger ved navlestedet med komplikationer i form af store, kroniske sår på udposningernes overflade, som fremstår med en granulerede sårbund med stedvis nekrose og med et tydeligt substanstab af væv.

Spørgsmål 1.2:

Har gris 1, 2 og 3 ved ikke at være blevet aflivet på et tidligere tidspunkt i besætningen, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1.2:

Af embedsdyrlægens anmeldelse af 21. maj 2021 fremgår følgende vedrørende gris nr. 2:

”Gris nr. 2 - Slagtesvin på ca 120 kg med svær halthed på begge bagben opstaldet i denne store sygesti. Den ville meget nødigt rejse sig, når den blev manipuleret til det - men kom op at stå - med minimal/ingen vægt på venstre bagben (det blev hele ti­den understillet dvs sat aflastende ind under kroppen). Og dens højre bagben var me­get fortykket omkring hasen. Denne fortykkelse var hård ved palpation (berøring) dvs en osseøs fortykkelse, hvilket indikerer kronisk ledbetændelses tilstand i/omkring hase­leddet. Grisen sank hyppigt ned på bagparten - efter at være blevet manipuleret rundt i sygestien… Denne kroniske ledbetændelse vurderes af undertegnede at have stået på i mindst 7 dage, sandsynligvis mindst 10 dage.”

De fremsendte videosekvenser understøtter ovennævnte beskrivelse.

Tilstandene hos grisene 1 og 3 er refereret i svar ad 1.1, hvortil der henvises.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Alle grise, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis en gris ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal den enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt. Grise, som er syge eller skadede, skal om fornødent opstaldes midlertidigt i sygestier, herunder i individuelle stier, jf. bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise.

Lægges ovennævnte samt svar ad 1.1 til grund, finder Rådet, at grisene 1-3`s situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket på det foreliggende grundlag bedst ville være sket ved, at de var blevet aflivet. For gris nr. 3’s vedkommende da det blev klart, at opstaldningen i sygesti og tillige behandlingen, ikke havde den ønskede effekt med udsigt til bedring og generhvervelse af en normal fysiologisk og adfærdsmæssig levevis. For gris nr. 1 og 3’s vedkommende finder Rådet, at sårene på udposningerne fra navlestedet som beskrevet i embedsdyrlægens anmeldelse af 11. maj 2021, havde antaget en karakter, hvor grundlaget for et videre ophold i besætningen selv i en sufficient indrettet sygesti ikke var til stede. 

Rådet finder, at gris nr. 1–3, ved at være unddraget rettidig aflivning, under opholdet i besætningen, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at gris nr. 1-3 under opholdet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Spørgsmål 2.1:

Har grisen stort brok med komplikationer? Svaret bedes begrundet.

Svar ad 2.1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens tillæg til anmeldelse af 18. juni 2021:

”I sygestien gik ca. 15 slagtesvin. Det ene slagtesvin (ca. 100 kg) havde et stort navle­brok, som blev vurderet til ca. 20 cm diameter med et stort sår, der dækkede hele bunden (vurderet til ca. 10-12 cm diameter). Den var blevet behandlet medicinsk i går jfr den tydelige mærkning på ryggen samt… den besætningssansvarlige … oplyste om denne behandling. Der var let forhøjede kanter af hud omkring randen af såret, hvilket indikerer at det har stået på nogen tid. Der var megen granulationsvævs-dannelse i selve såret, hvil­ket også indikerer at det har stået på i længere tid og en helingsproces er i gang… Grisen havde normalt huld og dens almenbefindende var ok … Grisen blev aflivet umiddelbart efter tilsynet. Alderen på såret vurderer undertegnede at være mindst 12 dage og sandsynligvis no­get ældre.”

På den fremsendte videosekvens kan det ses, at grisen havde en stor udposning ved navlestedet med komplikationer i form af et stort, kronisk sår der dækkede hele udposningens underside, og som fremstod med en granulerede sårbund og et område med blødning samt granulationsvæv/epitelial proliferation i sårranden.

Spørgsmål 2.2:

Har grisen ved ikke at være blevet aflivet på et tidligere tidspunkt i besætningen, derved været ud­sat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2.2:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og svar ad 2.1 til grund finder Rådet, at grisens situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket på det foreliggende grundlag bedst ville være sket ved, at den var blevet aflivet, da det blev klart, at opstaldning i sygesti ikke havde den ønskede effekt, således at såret på udposningen bedredes/bedredes væsentligt med udsigt til opheling, og inden tilstanden nåede det fremskredne stadie, som beskrevet i embedsdyrlægens tillæg til anmeldelse af 18. juni 2021.

Rådet finder, at grisen, ved at være unddraget rettidig aflivning, under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og at den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Rådet finder, at grisen under opholdet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Spørgsmål 3:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 3:

Der henvises til Rådets udtalelse af 5.marts 2004 om sygeafdeling til produktionsdyr og Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, der kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Besætningsejer tiltalt for overtrædelse dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. l, jf. stk. 12 og stk. 13, jf. § 2 og § 3 samt af bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise § 84, stk. 1, nr. 1, stk. 3 og stk. 4, jf. § 50, stk. 1, ved at have været ansvarlig for at seks slagtesvin blev udsat for grovere uforsvarlig behandling og ikke blev behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Afgjort ved bødeforelæg på 40.000 kr. Bøden afspejler tillige forhold vedrørende yderligere to slagtesvin. Disse forhold har ikke været forelagt for Rådet.