2022-24-0152-00578

Gris med sårdannelse på udposning ved navlestedet - transporteret

06-02-2023

Skrivelse af 28. april 2022 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00036-21).
Ved det levende syn på slagteriet observerede embedsdyrlægen en gris med en udposning ved navlestedet med et sår på udposningens underside. Grisen var ikke separeret fra de andre grise under transporten.

Rådet udtalte 6. februar 2023:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har grisen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 26. februar 2021:

”Baggrunden for anmodningen er, at embedsdyrlæge D ved det levende syn på slagteriet … konstate­rede, at der fra ovennævnte besætning, samme dag blev leveret 1 slagtesvin med nav­lebrok af en størrelse og karakter der gjorde, at dyret blev sorteret fra til nærmere kli­nisk undersøgelse…

Samme dyrlæge konstaterede ved aflæsningen, at grisen ikke blev transporteret ad­skilt fra de andre raske grise, da den fulgte flokken af grise under aflæsning…

Ved den kliniske undersøgelse af det levende dyr kunne det konstateres, at dyret hav­de et navlebrok på ca. 15 cm i dybden med synlige sår i bunden af brok sækken. Gri­sen var i god ernæringstilstand og upåvirket almentilstand...

Ved undersøgelsen efter aflivning af dyret fandtes navlebrok på ca. 15 cm i dybden med synlige sår på undersiden af brok sækken…"

Af sektionsattest af 19. januar 2022 fremgår det, at Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND ved undersøgelse af materiale fra grisen fandt følgende:

”Ved inspektion af præparatets overflade fandtes dette at bestå af en abdominal udposning udgående fra midtlinjen placeret i relation til 4 dievorter og præputium. Udposningen havde en diameter på ca. 19 cm og var hævet ca. 15 cm fra den omkringliggende hud. Ventralt på udposningen fandtes en ulceration der målte ca. 10 x 14,5 cm. Overfladen var lacereret og rumperet i forbindelse med slagteprocessen. Ulcerationen var stedvist belagt med en tør og nekrotisk sårskorpe. Ved inspektion fandtes en tilsvarende udposning på indersiden af bugvæggen, der målte ca. 14,5 x 14 cm. Ved palpation fandtes denne udposning fluktuerende, og der fandtes udtalt adhærencedannelse imellem omentum majus og udposningens overflade. Den indre udposning var forbundet med en brokring med en ydre diameter på ca. 7 cm. Ved gennemskæring af de to udposninger fandtes et kavernøst indre med et indhold af serohæmorrhagisk væske (ca. 0,5 L) og multiple blodkoagler. Brokvæggen fandtes irregulær i tykkelsen og let kavernøs med stedvise blødninger. I relation til såret på brokkets overflade fandtes underliggende nydannet bindevæv med en tykkelse på 1-2 cm. Der blev udtaget væv fra repræsentative områder af læsionerne til histologisk undersøgelse.

Ved den histologiske undersøgelse fandtes i det underliggende væv i relation til ulcerationen udtalt, diffus fibroplasi samt massiv angiogenese orienteret både transverst og parallelt med overfladen. Omkring karrene fandtes udtalt infiltration med mononukleære celler. Disse fund er foreneligt med inflammeret granulations- og nydannet bindevæv.

Baseret på ovenstående fund kan det konkluderes, at præparatet er sæde for et hernierende enterocystom med kronisk ulceration af overfladen. Med udgangspunkt i den histologiske undersøgelse, samt graden af granulations- og bindevævsnydannelse, vurderes såret på brokkets overflade at have en alder på adskillige uger.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Opholdsrum eller opholdsarealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at grise med store brok/udposninger ved navlestedet eller brok/udposninger ved navlestedet med sår/ begyndende sår straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt såret ikke ændres med udsigt til opheling, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Såfremt grisen i besætningen ikke var opstaldet i sygesti, finder Rådet, at den, ved at være unddraget flytning til sygesti med blødt underlag og lav belægning, behandling, dyrlægetilsyn eller aflivning, så den ved ankomst til slagteriet fremstod med en større udposning ved navlestedet med komplikationer i form af et kronisk, åbent sår med stedvis nekrose på udposningens underside under opholdet i besætningen, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder da, at grisen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2, 3 og 18, stk. 1.

Rådet finder, at grisens tilstand - en stor udposning ved navlestedet med et kronisk åbent sår på undersiden - har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn. Dens situation burde have været erkendt og afhjulpet i besætningen, og grisen burde således ikke have været læsset og transporteret til slagteriet.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at grisen under læsningen og transporten til slagteriet har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe. Rådet finder, at grisen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens § 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, der kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdsloven § 58, stk. 2, jf., stk. 1, stk. 12 og stk. 13, jf. § 2 samt transportbekendtgørelsen § 37, stk. 1, nr. 1 og nr. 6 samt stk. 2, jf. forordningen om beskyttelse af dyr under transport og derved forbundne aktiviteter i artikel 3, litra b og artikel 8, stk. 1, jf. bilag I, kapitel I, pkt. 1 og pkt. 2, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer, at have behandlet et slagtesvin groft uforsvarligt, idet slagtesvinet blev transporteret fra besætning til slagteri, selvom slagtesvinet havde et navlebrok på ca. 15 cm i dybden med synlige sår på undersiden af broksækken af flere ugers varighed, og dermed var uegnet til transport, hvorved det blev udsat for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Sagen blev afgjort med bødeforlæg på 25.000 kr.