2022-24-0152-00638

Halt gris med hævelse ud for forknæet var ikke opstaldet i sygesti

03-10-2023

Skrivelse af 23. december 2022 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00071-22).
Ved kontrolbesøg blev der observeret en gris der gik alene i en almindelig produktionssti uden blødt leje. Den var springhalt på venstre forben, og ved gang satte den tåspidsen let mod underlaget. Forknæleddet havde en fast hævelse, som var tydelig erkendelig, og den ville hellere ligge ned eller stå på forknæ end at stå op.

Rådet udtalte 3. oktober 2023:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har grisen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 7. marts 2022:

”Ved kontrolbesøget blev der konstateret en slagtegris, der havde kronisk, uhelbrede­lig benlidelse med deformation af nederste del af forbenet, som ikke var håndteret korrekt.

Gris X vejede ca. 90 kg og gik alene i en almindelig produktionssti uden blødt leje. Den var springhalt på venstre forben og ved gang satte den tåspidsen let mod underlaget. Forknæleddet hav­de en fast hævelse, som var tydeligt erkendelig, og den ville hellere ligge ned eller stå på forknæ end at stå op. Når den stod op tog den begrænset støtte på venstre forben og brugte venstre forbens tåspids, som gangstøtte under gang. På ydersiden af forknæleddet og den nederste del af forbenet, som var hævet og hårdt, var der en cirkel­rund blød hævelse som var ca. 11 cm x 11 cm. Venstre forben syntes afkortet i længde, hvilket kunne ses når grisen stod op, idet at grisen tog støtte på tåspidsen på venstre forben og bøjede i kodeledet på højre forben.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Opholdsrum eller opholdsarealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Lægges ovennævnte samt sagsakterne i øvrigt til grund, finder Rådet, at grisens tilstand med svær halthed og en hævelse ud for venstre forknæ har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at dens situation for længst skulle have været afhjulpet. Dette ville bedst være sket ved, at grisen tidligt i sygdomsforløbet var blevet flyttet til en sufficient indrettet sygesti, var blevet behandlet, observeret dagligt og eventuelt undersøgt af en dyrlæge. Såfremt tilstanden ved disse forholdsregler ikke bedredes væsentligt inden for en uge, burde grisen have været aflivet.

Ved at være unddraget opstaldning i sufficient indrettet sygesti, behandling eller rettidig aflivning, finder Rådet, at grisen under sygdomsforløbet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet finder, at grisen under opholdet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2, 3 og 18, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Der skal henvises til Rådets udtalelse af 5. marts 2004 om sygeafdeling til produktionsdyr, der kan finde på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12 og stk. 13, jf. § 2 og § 3 samt bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise § 84, stk. 1, nr. 1, stk. 3 og stk. 4, jf. § 50, stk. 1 og stk. 2, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer, at have været ansvarlig for, at en slagtegris blev udsat for grovere uforsvarlig behandling og ikke blev behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, idet den ca. 90 kilo tunge gris, som gik alene i en almindelig produktionssti uden blødt leje, var springhalt på venstre forben, hvor forknæleddet havde en tydelig og let erkendelig fast hævelse, ligesom venstre forben fremstod deform og afkortet i længde, hvorfor grisen på en langt tidligere tidspunkt burde have været afhjulpet, anbragt i sygesti med blødt leje, tilset af en dyrlæge eller aflivet, alt hvorved grisen har været udsat for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Afgjort ved bødeforelæg på 20.000 kr.