2022-24-0150-00031

Kronisk forfangen pony - ikke aflivet som anvist af dyrlægen

26-04-2023

Skrivelse af 7. juli 2022 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00074-22).
En dyreværnsorganisation rekvirerede en praktiserende dyrlæge til at undersøge en pony med deforme hove, ændret benstilling, understillede ben, og som kodede over, når den gik. Dyrlægen vurderede, at ponyen var mager og kronisk forfangen med fremskreden hovbensdrejning og skulle aflives indenfor 14 dage, da der ikke var udsigt til, at hovenes tilstand kunne rettes. Dyrlægen anmeldte ejer en måned senere, da ponyen ikke var blevet aflivet. Politiet og en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen aflagde tilsyn i besætningen og ponyen blev efterfølgende aflivet.

Rådet udtalte 26. april 2023:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet at besætningsejer ved at have undladt at iværksætte behandling af ponyen på et tidli­gere tidspunkt samt efterfølgende at have undladt at efterkomme praktiserende dyrlæges anvis­ning, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsat ponyen for unødig smerte, lidel­se, angst, varigt men og væsentlig ulempe og i bekræftende fald

Svar ad 1:

Følgende fremgår af dyrlægejournalen fra den praktiserende dyrlæges tilsyn d. 3. maj 2022:

”Begge ponyer var sat på boks idag, men de er sky og derfor er det kun muligt af undersøge dem via inspektion… Brun pony er mager huld 3/9 og har kraftigt deformeret Hove på begge forben, den koder over og træder ned på hovkapslen foran på hoven. Hesten læner vægten bagud men er kan gå rundt. Har talt med manden om at den brune pony skal aflives og kan ikke reddes. Det er for langt fremskredet med hovbensdrejning på den brune pony og den skal aflives inden 14 dage og han skal fremvise kvittering for aflivning.”

Af sagsakterne fremgår, at politiet og en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen d. 2. juni 2022 aflagde tilsyn i besætningen, på baggrund af en anmeldelse fra dyrlæge 1.

Det fremgår af den veterinærfaglige udtalelse af 17. juni 2022 fra embedsdyrlægen, at der ved tilsynet blev konstateret følgende:

”Brun pony (hoppe, chip nr. …): Hoppen var på besøgstidspunktet vå­gen og interesseret i sine omgivelser, og ville gerne komme hen og snakkes med. Po­nyen havde ikke smidt sin vinterpels endnu, så hårlaget var pjusket … Po­nyen havde et huld under middel, ribbenene kunne anes under huden, og ved palpa­tion hen over rygsøjlen manglede der fylde, det samme ved skulderbladet. På bagpar­ten manglede den også muskelmasse. Ponyen stod med understillede ben både på for- og bagparten, og den er hjulbenet ... Hovene på forbenene var høje i dragten (bagerst på hoven), og der er øget vækst i dragten i forhold til i tåen, dette ses ved, at vækstlinierne i hoven var bredere bagtil end fortil. Derudover var den smal i dragterne. Hovene på forbenene var forvoksede og med kroniske deforme­rende forandringer. Ved gang sås dobbelthovslag (dette er når ponyen sætter ballen først i jorden og derefter tåen, dette giver to lyde for hvert skridt) (se video 5). Når ponyen stod stille kodede den over, specielt på venstre forben, og dette gjorde sig også gældende ved gang, hvor den næsten kun gik på tå, hvilket påvirkede benstillin­gen på igennem benet. Det blev også observeret på højre forben, dog ikke så markant. Den havde ondt ved gang, det det var ikke villig til at gå fremad og til at tage for skarpe drejninger … Ponyen er ej undersøgt for, om der var øget pulsation ved hoven.

Det blev oplyst, at den brune pony ikke var på noget smertestillende medicin på nu­værende tidspunkt, da man håbede, at man kunne slagte den.”

De fremsendte videoklip understøtter ovenstående beskrivelse.

Det fremgår endvidere af sagsakterne, at ejer oplyste, at ”da den brune pony blev forfangen for 6-8 mdr. siden, havde hun ringet efter dyrlægen fra X by. Han havde sagt, at pony’en skulle have halm og så var den ”god igen om en uge”… Hun kunne se, at den gik anderledes på hovene, men ponyen var altid kommet løbende/gående…”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at ponyens tilstand har udviklet sig og været tydelig gennem måneder/år, og slutteligt har udviklet sig til en tilstand med deforme hove, ufysiologisk benstilling, magerhed og smertepåvirkning med udpræget gangbesvær som følge af kronisk forfangenhed.

Lægges ovennævnte og de fremsendte fotos og videoklip til grund, finder Rådet, at ponyens tilstand har været tydelig og let erkendelig, og at dens situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at ponyen var blevet tilset af en dyrlæge med henblik på behandling eller aflivning. Ved på et tidligere tidspunkt, at have undladt iværksættelse af sufficient behandling samt have undladt at efterkomme dyrlæge 1’s anvisning om aflivning, har ponyen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Spørgsmål 2:

Om besætningsejer derved har udsat pony for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling.

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at ponyen, ved at have været unddraget dyrlægetilsyn og behandling eller rettidig aflivning, under opholdet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Spørgsmål 3:

Giver sagens fakta rådet anledning til yderligere bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 58, stk. 1, jf. stk. 2 og stk. 4 nr. 1, jf. § 2 og § 3, samt § 36, nr. 1, jf. § 21, stk. 1 og § 31, jf. bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til heste ved i en periode på ikke under 6 måneder at have behandlet en pony groft uforsvarligt, og ikke at have sørget for omsorgsfuld pasning, fodring og vanding under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov samt beskyttet den bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, hvorved den udviklede deforme hove, ufysiologisk bestilling, magerhed og smertepåvirkning med udpræget gangbesvær som følge af kronisk forfangenhed.

Sagen afgjort med bødeforlæg på 10.000 kr.