2022-24-0150-00033

Mager og svært støttehalt hoppe - ikke tilset af dyrlæge

26-04-2023

Skrivelse af 8. august 2022 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00102-22).
På baggrund af en anmeldelse fra en dyreværnsorganisation foretog politiet og en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen tilsyn i et hestehold. Ved tilsynet observeredes en mager hoppe, der var svært støttehalt på det venstre bagben, der var hævet fra kodeleddet og ned. Hoppen støttede ikke på benet i hvile, og løftede det hyppigt fra underlaget. Den fremstod smertepræget med ’pain face’ og opkneben bug. Den var ikke tidligere tilset af dyrlæge.

Rådet udtalte 26. april 2023:

Spørgsmål 1:

Om hestens ejer ved ikke at have fået tilset hesten af en dyrlæge, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsat hesten for unødig smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og i bekræftende fald

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at politiet og en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen d. 13. juli 2022 aflagde tilsyn i et hestehold på baggrund af en anmeldelse. Af embedsdyrlægens veterinærfaglige udtalelse fremgår, at der ved tilsynet observeredes følgende:

”… oplyste ved kontrollens start at han har købt hoppen og har haft den sin varetægt i ca. 3 uger. Hoppen var skadet da han overtog den og at den har taget på i den periode han har haft den… Hoppen var meget kraftigt støttehalt på venstre bagben. Benet var hævet til ca. 1,5 gang normal størrelse fra kodeledet og ned. På kodens yderside sås to ældre sår under opheling på hver ca. 2x2 cm. Hesten tog ikke støtte på benet under hvile. Den løftede hyppigt benet op under bugen. Muskulaturen i hestens bagpart var indsunken og der sås hårløse områder begge sider af kroppen. Hoppen var undermiddel i huld… hesten havde nedsat muskelfylde i hele venstre bagben strækkende sig op til krydset. Knæled … og hoftehjørne … i venstre side fremstod tydeligt som følge af den nedsatte muskelfylde. Anvendes muskler ikke, mister de volumen. Med baggrund i den tydelige nedsatte muskelfylde, vurderes det at hoppen ikke har gået normalt på venstre bagben i en periode på ikke under 4 uger.

Hesten viste tydelige tegn på smerte. Den var ikke interesseret i omgivelserne og vendte sig væk fra mennesker. Den havde tydeligt pain face og stod med sænket hoved. Hoppen løftede ofte venstre bagben op mod bugen og tog ikke støtte på benet i hvile. Bugmuskulaturen var opkneben…”

De fremsendte videoklip understøtter ovennævnte beskrivelse.

Af sagsakterne fremgår endvidere, at ejer ved tilsynet blev påbudt straks at tilkalde dyrlæge til vurdering af hesten, og at hesten efterfølgende blev aflivet.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal den ansvarlige for hesteholdet sikre, at hesten om fornødent isoleres, og at pleje iværksættes. Ved alvorlig lidelse, eller hvis hesten ikke hurtigt bedres, skal en dyrlæge straks tilkaldes, jf. § 24 i bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste.

Rådet finder, at hestens tilstand har været tydelig og let erkendelig ved det daglige tilsyn, og at dens situation på et langt tidligere tidspunkt burde have været afhjulpet. Dette ville bedst være sket ved, at den var blevet tilset af en dyrlæge, senest da det få dage efter ejers overtagelse af hesten blev klart, at ejers forsøg på behandling ved sæbebadning ikke havde den ønskede effekt, og at hesten ikke blev smertefri og udviste normal fysiologisk og adfærdsmæssig levevis. Alternativt burde hesten have været aflivet, før lidelserne udviklede et omfang som beskrevet.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at hesten, ved i en periode på mindst 3-4 uger at være unddraget adækvat behandling eller rettidig aflivning, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og ikke været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Spørgsmål 2:

Om hesteejeren derved har udsat hesten for uforsvarlig, grovere uforsvarlig behandling eller groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at hesten under opholdet i hesteholdet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Spørgsmål 3:

Giver sagens fakta rådet anledning til yderligere bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdsloven § 2 og § 3, jf. § 58, stk. 2, jf. stk. 1, for at have behandlet en hest groft uforsvarligt ved i en periode på mindst 3-4 uger, at have unddraget den adækvat behandling eller rettidig aflivning, hvorved den var udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og ikke behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Sagen afgjort med et bødeforlæg på 10.000 kr.