2023-24-0152-00642

Slagtegris med kronisk, uhelbredelig ledbetændelse var ikke var håndteret korrekt

19-10-2023

Skrivelse af 9. januar 2023 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00164-22).
Ved et opfølgende kontrolbesøg i en slagtegrisebesætning fandtes en slagtegris på ca. 45 kg med kronisk, uhelbredelig ledbetændelse. Grisen kunne ikke tage støtte på højre forben og gik i en almindelig produktionssti.

Rådet udtalte 19. oktober 2023:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer, … eller dennes ansatte, ved at lade grisen gå som be­skrevet, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsat grisen for unødig smerte, li­delse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og i bekræftende fald,

Spørgsmål 2:

Om besætningsejer, … eller dennes ansatte derved har udsat grisen for ufor­svarlig eller grovere uforsvarlig behandling.

Svar ad 1 og 2:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 30. september 2022:

”Ved kontrolbesøget blev der konstateret en slagtegris, der havde kronisk, uhelbrede­lig ledbetændelse og som ikke var håndteret korrekt.

”Gris X gik i en almindelig produktionssti uden blødt underlag med andre grise. Den havde kronisk, uhelbredelig ledbetændelse i højre albueled… Grisen var let gullig som tegn på mistrivsel…

Beskrivelse af grisen
Gris X vejede ca. 45 kg og gik i en almindelig produktionssti uden blødt underlag. Grisen ville helst ligge ned og var springhalt på højre forben, når den blev gennet op.

Gris X havde kronisk uhelbredelig ledbetændelse i højre albueled. Hævelsen af albue­leddet var fast og mindst 3 mm. Ledbetændelsen vurderes at have stået på i mindst 8 dage.

Tilstanden har været synlig/erkendtlig og burde have været opdaget ved de daglige tilsyn.
...
Det fremgik ikke af medicinoptegnelserne, at Gris X var behandlet med antibiotika eller smertestillende medicin.

Besætningsejer blev vejledt om, at medicinoptegnelserne var mangelfulde, idet dato, stinummer og diagnose ikke var angivet.

Det bemærkes, at Gris X ikke var markeret med sprayfarve på ryggen, som kunne have tydet på, at den var behandlet. Krydset på grisens ryg, som man kan se på video­erne, har undertegnede dyrlæge sat under tilsynet.

Ejer valgte under tilsynet at aflive grisen.

Gris X skulle have været håndteret på et tidligere tidspunkt.

Det vurderes, at slagtesvinet pga. smerter og gangbesvær har haft svært ved at klare sig blandt de øvrige grise i stien, og at det bl.a. har haft svært ved at komme hen og få vand samt foder.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Opholdsrum eller opholdsarealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Lægges ovennævnte, sagsakterne samt det forhold, at grisen ved Fødevarestyrelsens tilsyn havde kronisk ledbetændelse i højre albueled, ikke kunne støtte på benet og var opstaldet ubehandlet i en almindelig produktionssti til grund, finder Rådet, at grisens tilstand for længst burde have været erkendt og afhjulpet. Dette ville bedst være sket ved, at grisen var blevet flyttet til en sufficient indrettet sygesti, behandlet og dens tilstand vurderet dagligt, eventuelt tilset af en dyrlæge. Såfremt tilstanden ved disse forholdsregler ikke bedredes væsentligt inden for en uge, burde grisen have været aflivet. Grisen har i besætningen under sygdomsforløbet været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet finder, at grisen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdsloven §§ 2 og 3.

Spørgsmål 3:

Giver sagens fakta rådet anledning til yderligere bemærkninger.

Svar ad 3:

Der skal henvises til Rådes udtalelse af 5. marts 2004 om sygeafdeling til produktionsdyr, der kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Besætningsejer tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12, jf. § 2 og § 3, samt § 50, stk. 1 og stk. 2, jf. § 84, stk. 1, nr. 1 og stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevel­færdsmæssige mindstekrav til hold af grise ved at have behandlet en gris groft uforsvarligt, idet grisen, der var springhalt på højre forben, som følge af en kronisk, uhelbredelig ledbetændelse, havde gået i besæt­ningen i minimum 10 dage med den beskrevne lidelse, uden at være sat i sygesti med blødt underlag, ligesom grisen ikke var blevet tilset af en dyrlæge eller aflivet, hvorved grisen ikke var blevet beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke var blevet behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til grisens sundhedsmæssige behov.

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr.