2023-24-0152-00666

Slagtegrise ikke aflivet korrekt på slagteri

19-10-2023

Skrivelse af 28. februar 2023 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89129-00001-22).
På et slagteri fandtes 2 slagtesvin med nogle måneders mellemrum, ikke at være stukket og afblødt og dermed muligt døde som følge af drukning under det efterfølgende ophold i skoldekarret, ligesom de kunne have været ved bevidst­hed, da de ankom til skoldekarret.

Rådet udtalte 19. oktober 2023:

Spørgsmål 1:

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes om en udtalelse om, hvorvidt behandlingen af slagtesvinet i forhold 1, ud fra sagens akter, vurderes at udgøre uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behand­ling eller mishandling, jf. dyrevelfærdslovens § 2 og § 58, stk. 1, stk. 2 og stk. 3?

Det bedes endvidere specificeret, hvilke elementer, der - i givet fald - ligger til grund for vurderingen af, om der er tale om henholdsvis uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mis­handling.

Spørgsmål 2:

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes om en udtalelse om, hvorvidt behandlingen af slagtesvinet i forhold 2, ud fra sagens akter, vurderes at udgøre uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behand­ling eller mishandling, jf. dyrevelfærdslovens § 2 og § 58, stk. 1, stk. 2 og stk. 3?

Det bedes endvidere specificeret, hvilke elementer, der - i givet fald - ligger til grund for vurderingen af, om der er tale om henholdsvis uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mis­handling.

Svar ad 1 og 2:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 25. oktober 2021 vedrørende forhold 1:

”… undertegnede embedsdyrlæge blev tilkaldt til efterkontrollen fredag eftermiddag 08.10.2021 kl. 16:44 på grund af en ikke-stukket gris. På efterkontrollen hang en slagtekrop, uden mærke i halsre­gionen efter stikning, (bilag nr. 1, foto nr. 1 og 2). Kroppenes muskulatur var mørk og blodfyldt og pluckssættet var ligeledes mørkt og blodfyldt (bilag 1, foto nr. 3). Ved åbning af luftrøret, fandtes dette med rødme af slimhinden, og der var skummende indhold nederst i luftrøret ved overgangen til hovedbronchierne (bilag 1, foto nr. 4). Der var desuden en mindre mængde slim i luftrø­ret.”

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 9. august 2022 vedrørende forhold 2:

”… undertegnede embedsdyrlæge blev tilkaldt til efterkontrollen fredag eftermiddag d. 05.08.2022 kl. 16:09 på grund af en ikke-stukket gris. På efterkontrollen hang en slagtekrop, uden mærke i hals­regionen efter stikning, (bilag nr. 1, foto nr. 1). Kroppenes muskulatur var blodfyldt og pluckssættet (hjerte, lunger, lever og nyrer) var ligeledes blod­fyldt (bilag 1, foto nr. 2 og 3). Ved åbning af luftrøret, fandtes dette med rød­me af slimhinden, og der var skummende indhold nederst i luftrøret ved overgangen til hovedbronchierne (bilag 1, foto nr. 4). Der var desuden en mindre mængde slim i luftrøret.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted. Når et dyr er bedøvet, skal det forblive bevidstløst og uden smerteopfattelse indtil sin død, og alle dyr, der er bedøvet, skal afblødes hurtigst muligt ved overskæring af de to halspulsårer eller de blodkar, som de udløber af.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og det medsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at grisene ikke var aflivet korrekt, idet de, efter at være CO2-bedøvet, ikke efterfølgende blev afblødt ved overskæring af de to halspulsårer eller de blodkar, som de udløber af.

Rådet finder, at nedsænkning af grisene i skoldekarret med en vandtemperatur på 65-67 ºC er sket på et tidspunkt efter bedøvelsen, hvor dyrene kan have genvundet en del af deres bevidsthed, og således har kunnet føle smerte og den dermed forbundne angst.

Rådet finder, at de 2 grise derved har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at grisene har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 25.

Spørgsmål 3:

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse li­geledes indgå i udtalelsen.

Svar ad 3:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Afgørelse:

Tiltalte slagteri tiltalt for to overtrædelser af Rådets forordning nr. 1099/2009 af 24. september om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet arti­kel 3 nr. 1, artikel 4 nr. 1 jf. bilag I, kap. I, tabel 3, artikel 5, stk. 1 og artikel 15 nr. 1 sammenholdt med bilag III, pkt. 3.2 jf. bekendtgørelse nr. 1751 af 30 november 2020 om aflivning herunder slagtning af dyr §33, stk. nr. 8 og Dyrevelfærdslovens §§ 2 og 25, stk. 1 ved i to tilfælde at have undladt at sørge for at en gris ikke var blevet aflivet inden slagtermæssig behandling var blevet påbe­gyndt, hvorfor dyret har været udsat for unødig smerte og lidelse, hvilket var groft uforsvarligt.

Afgjort ved bødeforelæg på 60.000 kr.