2023-24-0152-00685/2022-24-0152-00607

Sopolt med mærker efter slag leveret til slagteri

16-11-2023

Skrivelser af 1. september 2022 og 25. maj 2023 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89111-00021-21).
Ved det levende syn på slagteriet observerede embedsdyrlægen en sopolt med tydelige, højrøde mærker efter slag på ryggen.
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse af en so fra samme besætning på slagteriet syv uger senere observerede embedsdyrlægen også mærker efter slag på ryggen.

Rådet udtalte 16. november 2023:

Spørgsmål 1:

Hvis det beskrevne sammenholdt med anmeldelsen i sin helhed og de fremlagte fotos lægges til grund, kan det da beskrives som væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller behandling med karakter af mishandling, at:
Sopolten blev tildelt 19 slag med en ukendt genstand?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 14. september 2021:

”Sopolt: ved det levende syn (AM-kontrol) før slagtningen d. 9. juli 2021 på slagteriet … observerede embedsdyr­læge D1 ved aflæsningen én sopolt med mærker efter slag…

Trods sopoltens børster, fremstod slagmærkerne tydelige allerede inden den slagtemæssige proces.

Slagene var meget tydelige; højrøde og placeret på ryggen (se bilag 1, foto 2 og 3), fra bag ved skulderen til lænden.”

Præparater fra sopolten blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND. Af sektionsattest af 20. marts 2023 fremgår følgende:

”Præparaterne fra den 9. juli 2021 benævnes fremadrettet "So 1 ”…

Ved inspektion af præparaterne fandtes multiple (mindst 18) ensartede blødningslæsioner i huden, fordelt over hele ryggens længde med stedvis overlapning, og som fandtes placeret diagonalt eller parallelt med dennes længderetning. Blødningslæsionerne fandtes især udtalt på det højre præparat i craniel retning, svarende til skulderregionen, mens læsionerne på det venstre præparat primært var lokaliseret ved den thoracolumbale overgang. Blødningslæsionerne havde den karakteristiske togskinnekonfiguration, bestående af parallelle linjer med blødning og opklaring imellem. Blødningslæsionerne havde en varierende bredde på mellem ca. 0,2- 1 cm med en central opklaring på mellem ca. 0,2-0,5 cm, og med en længde varierende fra ca. 7,5 til 24,5 cm. Flere steder fandtes den centrale opklaring erstattet af konfluerende blødning. I forlængelse af flere af de togskinnekonfigurerede blødningslæsioner fandtes, ca. 0,4 cm herfor, en mindre togskinnekonfiguret blødningslæsion. Den havde en varierende længde på op til 3,2 cm og med en central opklaring imellem hinanden på ca. 0,4 cm. Ved indsnit på blødningslæsionerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden. Der kunne ikke makroskopisk erkendes blødninger i den underliggende muskulatur …

På baggrund af ovenstående fund kan det konkluderes, at præparaterne var sæde for multiple blødningslæsioner i huden, der grundet deres placering, ensartethed og konformation, er forenelige med at være påført af et menneske. Baseret på den histologiske undersøgelse vurderes blødningerne at have en alder på mellem ca. 2 til 4 timer i forhold til slagtetidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at sopolten, ved at være påført mindst 18 slag på ryggen medførende blødningslæsioner i huden og underliggende væv, har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og ikke behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Rådet finder, at sopolten har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Spørgsmål 2:

Hvis det beskrevne sammenholdt med anmeldelsen i sin helhed og de fremlagte fotos lægges til grund, kan det da beskrives som væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller behandling med karakter af mishandling, at:
Soen blev tildelt 35 slag med en ukendt genstand?

Svar ad 2:

Af embedsdyrlægens anmeldelse af 14. september 2021 fremgår følgende:

”So: efter den slagtemæssige proces (PM-kontrol) d 27. august 2021 på slagteriet … observerede embedsdyr­læge D2 én so med mærker efter slag. Slagene var meget karakteristi­ske for menneskepåførte slag; togskinneformationer og placeret på ryggen, fra bag ved skulderen til lænden. Soen blev undersøgt på slagtegangen efter endt slagtning og der blev optaget fotos (se bilag 3, fotomappe af so, billede 5-7).”

Endvidere fremgår det, at i ”nakke-regionen ses 5 tydeligt definerbare slagmærker, som er givet i kroppens længderetning. På den venstre side ses 2 slagmærker, som har retningen mod skulderen. Fra lænden ses adskillige slagmærker; der er mindst 8 slagmærker, som går på den højre side af soens ryg. Der er cirka 10 slag, som kan ses på den venstre side. Derudover er der også 4 tydelige slagmærker, som går mere på tværs af slagtekroppen”.

Præparater fra soen blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND. Af sektionsattest af 20. marts 2023 fremgår følgende:

”Præparaterne fra … benævnes fremadrettet … og præparaterne fra den 27. august 2021 som "So 2”.”

Ved inspektion fandtes multiple (mindst 15) ensartede blødningslæsioner, diagonalt og parallelt med ryggens længderetning, og placeret primært i det thoracolumbale område, samt enkelte blødningslæsioner over ribben og i nakkeregionen. Blødningslæsionerne, der fremstod med togskinnekonfiguration, havde en varierende bredde på mellem ca. 0,6-1,2 cm og med en central opklaring på mellem ca. 0,2-0,4 cm, der flere steder ikke kunne erkendes på grund af konfluerende blødning. Længden varierende mellem ca. 24 til 32 cm. Mindst tre steder, herunder ét i nakkeregionen, fandtes med udtalt perifer konfluerende blødning i relation til blødningslæsionens afslutning. Ved indsnit på blødningslæsionerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og med antydning af muskulær blødning …

På baggrund af ovenstående fund kan det konkluderes, at præparaterne var sæde for multiple blødningslæsioner i huden, der grundet deres placering, ensartethed og konformation, er forenelige med at være påført af et menneske. Baseret på den histologiske undersøgelse vurderes blødningerne at have en alder på ikke under 4 timer i forhold til slagtetidspunktet.”

Rådet skal bemærke, at der er en betydelig diskrepans mellem antal slagmærker observeret af embedsdyrlægen og antal slagmærker noteret i sektionsrapporten. Rådet finder, at diskrepansen kan skyldes det store antal tætliggende slagmærker, som visse steder gør det vanskeligt at skelne mellem de enkelte slag. Dette afspejles i sektionsattesten, som angiver ”mindst 15” slagmærker, dvs. det antal, som med sikkerhed er fastslået ved undersøgelse af præpareret. Sektionsattesten udelukker således ikke, at grisen er blevet udsat for et betydeligt højere antal slag. Rådet har i sin vurdering lagt vægt på, at grisen er påført mindst 15 slag.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at soen, ved at være påført mindst 15 slag på ryggen medførende blødningslæsioner i huden og underliggende væv, har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og ikke behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Rådet finder, at soen har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 13, jf. stk. 12, jf. stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. §§ 2 og 3 ved i forbindelse med udøvelse af erhverv, at være ansvarlig for at en sopolt blev udsat for grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, ligesom soen ikke blev behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, idet soen blev tildelt adskillige slag (mindst 18) med ukendt genstand mod ryggen med en sådan kraft, at der var blødning i det underliggende væv, og alt hvorved soen blev udsat for den højeste grad af lidelse, smerte, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Straffet med bøde på 40.000 kr.