2022-24-0152-00608

To grise med udposning på navlestedet med sårdannelse samt en slinger gris - ikke behandlet sufficient

18-07-2023

Skrivelse af 5. september 2022 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00004-22).
Ved et kontrolbesøg i en grisebesætning fandtes to grise med udposning på navlestedet med sårdannelse samt en gris der var slinger på bagparten. Det blev vurderet, at grisene ikke var behandlet sufficient og burde have været aflivet.

Rådet udtalte 18. juli 2023:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte omstændigheder vedrørende gris a lægges til grund, herunder oplysningerne om dens lidelser, opstaldningsforholdene og dens behandling, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt håndteringen af dyret efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyrevelfærdslo­ven?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 2. marts 2022:

”Gris a (Foto 2-4):

Beskrivelse:
I stald 11 til venstre i enkeltsygestierne gik i helt inderste sygesti et slagtesvin på ca. 60-70 kg. med et cirkulært navlebrok på ca. 20 cm i diameter (Foto 3). I bunden af navlebrokket var der et cirkulært sår på ca. 18 cm i diameter med granulationsvæv og omkring 3-4 millimeters kantdannelse. Der var granulationsvæv i kanten og bunden af såret. Asymmetrisk centralt i dette sår såret fandtes et cirkulært-irregulært dybere sår på ca. 10 cm i diameter. På dette sår var der også kantdannelse. Kant­dannelse på det centrale sår var på ca. 2-3 mm. (Foto 4) Stien grisen gik i havde ikke rent og tørt leje, da gummimåtten var våd af afføring (Foto 2).

Det fremgår desuden af anmeldelsen…. Det vurderes, at dyrets tilstand er blevet forværret af, at ligge på et leje som var vådt af gylle, …… samt …. Det forhold at der centralt i det ydre sår er endnu et dybere sår, og… Som såret fremstår med granulationsvæv og kantdannelse, vurderes det til at have været til stede i over en uge…”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at grise med store brok/udposninger ved navlestedet eller brok/udposninger ved navlestedet med sår/ begyndende sår straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende ved de daglige tilsyn underkastes omhyggelig vurdering. Såfremt såret ikke forbedres med udsigt til opheling, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives/hjemmeslagtes.

Lægges ovennævnte samt vedlagte foto til grund, finder Rådet, at grisen havde en stor udposning på navlestedet, kompliceret af et stort ældre sår med vævstab og var opstaldet i en sti uden mulighed for tørt leje. Tilstanden har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn.

Rådet finder, at grisens situation for længst burde have været erkendt og afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at den var blevet flyttes til en sufficient indrettet sygesti med et tykt lag strøelse og behandlet, eventuelt tilset af en dyrlæge eller alternativt aflivet/hjemmeslagtet. Grisens tilstand er således ikke håndteret rettidigt og korrekt og grisen har i besætningen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og er ikke blevet passet under hensyntagen til dens behov.

Rådet finder, at grisen under opholdet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2, 3 og 18, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte omstændigheder vedrørende gris b lægges til grund, herunder oplysningerne om dens lidelser, opstaldningsforholdene og dens behandling, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt håndteringen af dyret efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyrevelfærdslo­ven?

Svar ad 2:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 2. marts 2022:

”Gris b (Foto 5-6):

I stald 11 til venstre i enkeltsygestierne gik i 2. sygesti fra midtergangen og ind et slagtesvin på ca. 50-60 kg. med et navlebrok på lige under 20 cm i diameter (Foto 5).

I bunden af brokket var et aflangt sår med en bredde på ca. 1,5 cm og en længe på ca. 6 cm og med kantdannelse på 4-5 mm. Der var desuden granulationsvævsdannelse i såret.

…. Som såret fremstår med granulationsvæv og kantdannelse, vurderes det til at have været tilstede i over en uge.”

Lægges ovennævnte samt vedlagte foto til grund, finder Rådet, at grisen havde en stor udposning på navlestedet, kompliceret af et aflangt sår med en bredde på ca. 1,5 cm og en længe på ca. 6 cm, kantdannelse på 4-5 mm samt granulationsvævsdannelse i såret.

Det beskrives i sagsakterne, at grisen var opstaldet i en boks, der benævnes ”en sygesti”. På baggrund af sagsakter finder Rådet, at der ikke er tale om en sufficient indrettet sygesti, idet der er fravær af et tykt lag strøelse.  Rådet er ligeledes i tvivl om, hvorvidt boksen størrelse lever op til kravene for en sygesti.

Rådet finder, at grisens situation tidligere burde have været erkendt og afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at den var blevet flyttet til en sufficient indrettet sygesti med et tykt lag strøelse og behandlet, inden hævelsen på navlestedet blev kompliceret af et sår af den beskrevne karakter. 

Grisen er således ikke håndteret rettidigt, og den har i besætningen været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og er ikke blevet passet under hensyntagen til dens behov.

Rådet finder, at grisen under opholdet i besætningen har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Spørgsmål 3:

Såfremt ovennævnte omstændigheder vedrørende gris c lægges til grund, herunder oplysningerne om dens lidelser, opstaldningsforholdene og dens behandling, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt håndteringen af dyret efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyrevelfærdslo­ven?

Svar ad 3:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 2. marts 2022 om den medicinsk ubehandlede gris:

”Gris c (Foto 7, samt Video 1):

I stald 6 i enkeltsygesti nr. 2 til højre gik en gris som havde en slingrende (ataktisk), gang og hævelse af begge haseled på bagbenene…  

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse at grisen var ubehandlet, samt at lidelsen vurderes at have været til stede i flere dage.

Lægges ovennævnte samt det medsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at grisens tilstand er udiagnosticeret og ubehandlet, men har været tydelig og let erkendelig ved det daglige tilsyn i besætningen, og at dens situation på et tidligere tidspunkt burde have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at den var blevet opstaldet i en sufficient indrettet sygesti og her var observeret, eventuelt behandlet og aflivet. Grisen har herved været udsat for mindst betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og er ikke blevet passet under hensyntagen til dens behov.

Rådet finder, at den slingre gris med hævelser ved hasen, ved ikke at være opstaldet i en sufficient indrettet sygesti, derved har været udsat for mindst uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens § 2 og 3.               

Spørgsmål 4:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg om at blive oplyst herom.

Svar ad 4:

Der skal henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok der kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse at dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, og stk. 2, jf. stk. 12, og stk. 13, jf. § 2, og § 3, samt bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise § 84, stk. i nr. 1, jf. stk. 3, og stk. 4, jf. § 11, stk. 2, og § 50, stk. 1, ved som ejer af en svinebesætning, at have været ansvarlig for, at der i forbindelse med udøvelse af erhverv, var en gris (gris a) som blev udsat for grovere uforsvarlig behandling, og to grise (gris b og c) som blev udsat for uforsvarlig behandling, alt hvorved grisene ikke havde fået en passende behandling, og hvorved grisene ikke var blevet beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, væsentlig ulempe, og ligesom de heller ikke var blevet behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Afgjort ved bødeforelæg på 25.000 kr.