2022-24-0152-00588

To slagtesvin med mærker efter overtallige slag med tatoveringshammer leveret til slagteri

14-03-2023

Skrivelse af 19. maj 2022 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00025-21).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen observerede embedsdyrlægen to slagtesvin med henholdsvis mindst 15 og 4 mærker efter slag på ryggen med tatoveringshammer.

Rådet udtalte 14. marts 2023:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om, at foretage en vurdering af uforsvarligheden.

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har slagtekrop nr. 1 og nr. 2 derved været udsat for uforsvarlig be­handling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishand­ling.

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 8. januar 2021:

”Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen 27. november 2020 på slagteriet … observerede embedsdyrlæge D 1 slagtesvin med mærker efter slag, samt 1 slagtesvin, der var blevet på­ført flere unødige slag med tatoveringshammer…

Slagtekrop nr. 1:
… Slagtekroppen havde talrige læsioner fra slag (minimum 15 stk.) ... Læsionerne var spredt ned langs ryggen, inklusiv nakken. Læsionerne var ens af udseende … På slagtekroppen sås blødning og vævsbeskadeligelse i hud, underhud, fedtvæv og muskulatur… Der er formentlig brugt bagsiden af en tatoveringshammer som slagobjekt…

Slagtekrop nr. 2:
… Slagtesvinet var blevet tildelt 3 slag med tatoveringshammeren fordelt således:

Der sås 3 slag med tatoveringshammeren med leverandør nr. 80227 på den øverste del af ryggen … Slagene er placeret meget tæt på hinanden, 2 af slagene overlapper hinanden. Desuden sås et slag på den nederste del af ryggen, tæt på midtlinjen. Slagene er formodentlig givet ved samme lejlighed. Der sås blødning og vævsbeskadeligelse i både hud, underhud og fedtvæv…”

De fremsendte fotos understøtter ovennævnte beskrivelser.

Præparater fra slagtekrop 1 blev sendt til pato-anatomisk undersøgelse. Af sektionsrapport af 17. maj 2022 fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND fremgår følgende:

”Ved inspektion af præparaterne fandtes talrige (i alt 22 identificerbare), ensartede blødningslæsioner i huden. Blødningerne var primært placeret på tværs af ryggens længderetning i nær relation til midtlinjen, med læsioner placeret fra nakkeregionen til starten af lumbalregionen. Blødningslæsionerne havde den karakteristiske togskinnekonfiguration bestående af parallelle linjer med blødning og opklaring imellem. Blødningslæsionerne havde alle en bredde på ca. 0,7 cm hvoraf den centrale opklaring udgjorde ca. 0,3-0,4 cm. Blødningslæsionernes længde målte op til ca. 4,5 cm. Ved indsnit på blødningslæsionerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden, og stedvist ned i den underliggende muskulatur. I huden relateret til skulderbladsregionen fandtes et område med konfluerende blødning, der målte ca. 15 x 9,5 cm. Der blev udtaget væv fra repræsentative områder af blødningslæsionerne til histologisk undersøgelse.

Histologi:
Ved den histologiske undersøgelse fandtes interstitiel blødning og ødem i det subcutane væv og muskulaturen, med forøget forekomst af neutrofile granulocytter i relation til blødningerne. I subcutis fandtes desuden stedvis trombose, samt hyperleukocytose med randstilling af neutrofile granulocytter i de små kar. I muskulaturen fandtes en moderat mængde nekrotiske myocytter med stedvise intracellulære infiltrater af neutrofile granulocytter.

Konklusion:
Baseret på ovenstående fund kan det konkluderes, at præparaterne er sæde for multiple ensartede blødningslæsioner i huden. På baggrund af læsionernes placering, størrelse og konformation, er de forenelig med at være blevet påført af et menneske, som følge af talrige slag tildelt med bagsiden af en tatoveringshammer. Baseret på den histologiske undersøgelse vurderes blødningslæsionerne at have en alder på ikke under 4 timer.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at slagtesvin 1, ved at være påført mindst 22 slag med bagsiden af en tatoveringshammer på ryggen medførende blødningslæsioner i huden, der strakte sig ned i underhuden og stedvist i den underliggende muskulatur, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at slagtesvin 1 har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at slagtesvin 2, ved at være påført et unødigt antal slag med tatoveringshammer på ryggen, har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at slagtesvin 2 har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets udtalelse af 12. maj 2009 om overdreven anvendelse af tatoveringshammer, som kan findes på Rådets hjemmeside.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dagældende dyreværnslovs § 28, stk. 1, og stk. 2, jf. stk. 9, jf. § 1 og § 2, nugældende dyrevelfærdslov § 58, stk. 1, og stk. 2, jf. stk. 12, jf. § 2 og § 3 ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer, som følge af manglende instruktion og tilsyn af personale i besætningen, at være ansvarlig for at et slagtesvin blev behandlet groft uforsvarligt samt et slagtesvin blev behandlet uforsvarligt grundet tildeling af henholdsvis 22 og 3 menneskepåførte slag.

Sagen afgjort med bøde på 20.000 kr.