2022-24-0151-00118

Udegående kreaturer i dårligt huld uden adgang til tørt leje

26-04-2023

Skrivelse af 10. august 2022 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00008-22).
På baggrund af en anmeldelse foretog politiet og en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelse tilsyn i en besætning med limousinekvæg og krydsninger. Kreaturerne fremstod i varierende grader af huld under middel, med gødningstilsmudsning på kroppen og flere kreaturer tillige med hårløshed. En kvie var halt på begge forben og en anden kvie havde en skade på det ene horn. Ingen af kreaturerne i besætningen havde adgang til tørt leje.

Rådet udtalte 26. april 2023:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer ved ikke have sørget for, at dyrene benævnt med numrene 1-16, havde adgang til tilstrækkeligt med foder samt adgang til tørt leje samt holdt inde grundet deres dårlige huld, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsat slagtesvinet for unødig smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og i bekræftende fald

Svar ad 1:

Rådet forstår spørgsmålet således, at det retter sig mod kreaturerne, og at ordet ”slagtesvinet” er en skrivefejl.

Det fremgår af sagsakterne, at på baggrund af en anmeldelse aflagde politiet og en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen d. 14. januar 2022 tilsyn i en besætning med 18 voksne limousinekvæg og krydsninger samt 3 kalve. Vejrforholdene ved tilsynet var ca. 5 grader og let vind.

Der blev ved tilsynet observeret 12 kreaturer, som var udegående med adgang til en del af stalden.

”Passagen fra folden og ind til stalden … fandtes ved kon­trollen meget mudret med mellem 20 og 50 cm tyndt vandigt mudder. I mudderet stak store sten og hvad der lignede betonklodser op. Dyrene bevægede sig langsomt, søgende og forsigtigt igennem mud­deret. I boksen med adgang til udearealet … fandtes ca. 25 cm vandigt gødningstilblandet mudder. Marken … fandtes mudret uden græsdække eller anden mulighed for tørt leje… Uden for indhegningen gik tre kalve med fri adgang til staldgangen hvor der var en halmballe de brugte som hvileleje. Fodring af dyrene foregik jf. …’s oplysninger fra foderbordet med wrap/ensilage hø og hakkede roer. Der fandtes ingen foder på foderbordet på kontroltidspunktet.”

I stalden var fem tyre/stude opstaldet i en boks uden adgang til udearealer, og en ko stod i en kælvningsboks.

”I boksen … hvor de fem tyre/stude var opstaldet fandtes underlaget i boksen uden mulighed for tørt leje. Underlaget bestod af gødningsrester og mudder iblandet enkelte halmstrå. I kælvningsboksen … lå en ko med øremærket …. Der fand­tes sparsomt med halmstrøelse i boksen. Hendes døde kalv lå uden for boksen.”

Af embedsdyrlægens veterinærfaglige udtalelse af 8. juni 2022 fremgår endvidere, at følgende blev observeret vedrørende dyr 1-16 ved tilsynet d. 14. januar 2022:

”Fem handyr (dyr 1-5, opstaldet i … boks…)
Beskrivelse: … Dyrene lå klumpet sammen i boksens ene hjørne. De­res pels og hårlag var ikke intakt og der sås varierende grader af bare pletter og meget tynd pels på ryg­gen og siderne af alle fem dyr. Fra ca. midt på siderne og ned ad ben, bug, og boglap sås tykke kager af indtørret gødning. Dyrene var i varierende grader af huld under middel med nedsat muskelfylde og fremstående knoglestrukturer. Jf. …’s oplysninger skyldes hårløsheden en infektion med skab som praktiserende dyrlæge har behandlet. Det er uvist hvornår denne behandling har fundet sted.”

Det fremgår af sagsakterne, at embedsdyrlægen vurderede, at dyr 1-5’s tilstand havde en varighed på ikke under én måned.

”Rød ko med to horn (dyr 6)
Beskrivelse: Rød ko med to horn, uden øremærke. Tilsmudset med kager af mudder og gødning på ben, under bugen, yveret, boglappen, bagparten, samt på halsen og langs rygsøjlens bagerste del. Koen har indsunkne flanker og general nedsat muskelfylde. Den står og går med sænket hoved og let med opkneben bug. Sædebensknogler, hoftehjørner, halerod, rygsøjle, tværtappe, rygsøjle og skulderblade er kantede og meget tydelige under vinterpelsen… Med baggrund i den generelle nedsatte muskelfylde og de fremstående knoglestrukturer vurderes koen som værende mager.”

Det fremgår af sagsakterne, at embedsdyrlægen vurderede, at koen igennem en periode på ikke under to måneder ikke var blevet fodret med foder af en til­strækkelig kvalitet og mængde, således at den kunne opretholde en normal ernæringstilstand.

”Rød tyr (dyr 7)
Beskrivelse: Rød tyr uden øremærke. Kraftigt tilsmudset med kager af mudder og gødning på ben, un­der bugen, boglappen, bagparten samt på halsen. Den har er hårløse områder på ryggen. Tyren har nedsat muskelfylde i ryg og bagbensmuskulaturen. Sædebensknogler, hoftehjørner, tværtappe samt rygsøjlen er tydelige under vinterpelsen og skarpe ved palpation (undersøgelse ved berøring)… Med baggrund i den nedsatte muskelfylde i bagben og ryg sammenholdt med de fremstå­ende knoglestrukturer vurderes tyren som værende i huld væsentligt under middel.”

Det fremgår af sagsakterne, at embedsdyrlægen vurderede, at tyren igennem en periode på ikke under én måned ikke var blevet fodret med foder af en til­strækkelig kvalitet og mængde, således at den kunne opretholde en normal ernæringstilstand.

Af de fremsendte videoklip kan det ses, at tyren i hvile fremstår med sænket hoved og understillede bagben.

”Ko nr. … (dyr 8)
Beskrivelse: Rød ko født 16. marts 2014. Kraftigt tilsmudset med kager af mudder og gødning på ben, under bugen, boglappen, bagparten samt på halsen. Den er hårløs på højre baglår. Koen har indsunkne flanker og nedsat muskelfylde i baglårsmuskulaturen og den står og går med opkneben bug. Set oven­fra er koen smal over krydset med fremstående og tydelige hoftehjørner, sædebensknogler, rygrad, skulderblad og tværtappe… Med baggrund i den nedsatte muskelfylde i lår og ryg og de fremstående knoglestrukturer vurderes koen som værende i huld væsentligt under middel.”

Det fremgår af sagsakterne, at embedsdyrlægen vurderede, at koen igennem en periode på ikke under to måneder ikke var blevet fodret med foder af en til­strækkelig kvalitet og mængde, således at den kunne opretholde en normal ernæringstilstand.

”Ko nr. … (dyr 9)
Beskrivelse: Rød ko med hvidt hoved, født 4. februar 2015. Kraftigt tilsmudset med kager af mudder og gødning på ben, under bugen, boglappen, bagparten samt på halsen og op over krydset. Sædebensk­nogler og hofte hjørner er skrape... Med baggrund de fremstående knoglestrukturer vurderes koen som værende i huld under middel.”

Det fremgår af sagsakterne, at embedsdyrlægen vurderede, at koen igennem en periode på ikke under én måned ikke var blevet fodret med foder af en til­strækkelig kvalitet og mængde, således at den kunne opretholde en normal ernæringstilstand.

”Sort- og hvidbroget ko (dyr 10)
Beskrivelse: Jf. …’s oplysninger er koen mor til en af de tre kalve der løb frit rundt på ejendommen. … oplyste at ko var en krydsning af Holstein og kødkvæg (muligvis Limosine). Koens ribben, skulder­blad, hoftehjørner, sædebensknogler, halrod, rygrad og tværtappe fremstod tydeligt igennem pelsen. Den var indsunken i flankerne og havde nedsat muskelfylde i hals, forkrop, lår og langs ryggen. Ved palpation (undersøgelse ved berøring) af hoftehjørner og halerod fandtes ingen fedt i underhuden. Koen var pelsløs på store dele af bagkroppen på både venstre og højre side samt på haleroden. Huden i disse områder var beskidt og rød. Pelsen langt op ad begge bagben, underbugen og på boglappen fand­tes med kager af indtørret mudder. Yveret var tilsmudset med kager af mudder og møg… Med baggrund i koens meget fremståene knoglestrukturer, manglende fedt i underhuden samt den generelle nedsatte muskelfylde vurderes koen som værende meget mager… ”

Det fremgår af sagsakterne, at embedsdyrlægen vurderede, at tilsmudsningen og hårløsheden har været synlig og erkendbar i en periode på ikke under én måned, og at koen igennem en periode på ikke under to måneder ikke var blevet fodret med foder af en til­strækkelig kvalitet og mængde, således at den kunne opretholde en normal ernæringstilstand.

”Ko nr. … (dyr 11)
Beskrivelse: Rød ko. Koen kan ikke genfindes i besætningslisten. Kraftigt tilsmudset med kager af mudder og gødning på ben, under bugen, boglappen, bagparten samt på halsen og op over krydset. Sædebensknogler og hofte hjørner er skarpe… Med baggrund de fremstående knoglestrukturer vurderes koen som værende i huld under middel.”

Det fremgår af sagsakterne, at embedsdyrlægen vurderede, at koen igennem en periode på ikke under én måned ikke var blevet fodret med foder af en til­strækkelig kvalitet og mængde, således at den kunne opretholde en normal ernæringstilstand.

”Ungdyr m. to nedadbuende horn (dyr 12) og ungdyr med to opadbuede horn (dyr 13) De to kreaturer fandtes tilsmudsede, i huld under middel og uden adgang til tørt leje. De gik på udearealerne… og havde adgang til boksen…

Dyr 14 og 15
De to kreaturer fandtes tilsmudsede, i huld under middel og uden adgang til tørt leje. De gik på udearealerne… og havde adgang til boksen... Grundet den manglende øremærkning har det ikke været muligt efterfølgende at identificere de to in­divider ud fra videodokumentationen.

Tilsmudset kalv m. diarre (dyr 16)
Beskrivelse: Rød kalv uden øremærke. Kalven lå ved kontrollens start i en lille bunke halm på stald­gangen. Kalven var kraftigt tilsmudset med gødning på ben, baglår/kryds, under bugen og op ad halen. På højre baglår sås hårløse områder.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Opholdsrum eller opholdsarealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrenes behov tilgodeses.

For udegående dyr i vinterhalvåret gælder, at de skal været forberedt på at gå ude og have udviklet et kraftigt og tæt hårlag samt være i godt huld. Om nødvendigt skal der fodres supplerende, så huldet opretholdes.

På baggrund af ovennævnte beskrivelser og det medfølgende foto- og videomateriale, finder Rådet, at dyr 1-16’s tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige/regelmæssige tilsyn, og at deres situation for længst skulle have været afhjulpet.

Rådet finder endvidere, at dyr 1-16 samlet set ved at være holdt under forhold, hvor de:

- igennem længere tid/måneder har været unddraget adgang til at hvile på tørt leje, da marken var optrådt og uden græs, opholdt sig på et staldgulvet var dækket af op til ca. 20 cm søle af gødning og mudder og passagen fra marken til stalden bestod af ca. 20-50 cm tyndt mudder med store sten,

-  igennem længere tid/måneder har været unddraget sufficient fodring, og ved tilsynet fremstod magre, meget magre eller væsentlig under middel i huld

- igennem længere tid/måneder fremstod med mudder/gødningskager på store dele af kroppen og med varierende grader af hårtab, og dyr 6-16 dermed var uegnede til at gå ude,

har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, og at de ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller huset, fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Spørgsmål 2:

Om besætningsejer derved har udsat dyrene nummereret 1-16 for uforsvarlig eller grovere ufor­svarlig behandling?

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at dyr 1-16 under opholdet i besætningen samlet set har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2, 3 og 18, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Om besætningsejer ved ikke have sørget for, at dyrene benævnt med numrene 17-18, havde ad­gang til tilstrækkeligt med foder, tilset af dyrlæge samt adgang til tørt leje, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsat slagtesvinet for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og i bekræftende fald

Svar ad 3:

Rådet forstår spørgsmålet således, at det retter sig mod kreaturerne og at ordet ”slagtesvinet” er en skrivefejl.

Af embedsdyrlægens veterinærfaglige udtalelse af 8. juni 2022 fremgår endvidere, at følgende blev observeret vedrørende dyr 17 og 18 ved tilsynet d. 14. januar 2022:

”Kvie med lys rød krøllet pels (dyr 17)
Beskrivelse: Kvien lå på marken klumpet sammen med andre kreaturer ved kontrollens start og bevæ­gede sig langsomt, med stikkende gang og krum ryg ind stalden i løbet af kontrollen. Kvien var nedstemt og stod med krum ryg, sænket hoved, opkneben bug og lukkede øjne, hvilket er adfærd der indikerer smerte og apati. Pelsen var kraftigt tilsmudset med mudder og gødning på forben, hale, bug, boglap samt op ad begge bagben og op over krydset. Kvien var mager med skarpe sædebensknogler og hoftehjørner. Halerod, skulderbladets kam samt rygsøjlen var tydelige igennem pelsen. Der var generel nedsat muskelfylde… Kvien viste tydelige tegn på smerte og ubehag idet den stod og gik med krum ryg og sænket hoved. I hvile stod den apatisk uden at vise interesse for dens omgivelser… Kvien havde ikke adgang til tørt leje. Med baggrund i kviens dår­lige huld og nedsatte muskelfylde, vurderes det at den igennem en længere periode på ikke under 1 måned, ikke er blevet fodret med foder af en tilstrækkelig kvalitet og mængde således at den har kunne opretholde en normal ernæringstilstand…

Rød kvie med bred hvid blis og skade på højre horn (dyr 18)
Beskrivelse: Dyret bevægede sig langsomt og forsigtigt og fremstod nedstemt. Den var kraftigt tilsm­udset med mudder og gødning på ben, bug og boglap. Den var mager med tydelige hoftehjørner, sædebensknogler, tværtappe og halerod. Der fandtes generel nedsat muskelfylde. Ved venstre hornbasis fandtes en skade på hornvæggen, med udsivning af mindre mængder friskt blod og gult sårvæske… Kvien viste tydelige tegn på smerte og ubehag idet den stod og gik med krum ryg, sænket hoved og opkneben bug… Kvien havde ikke adgang til tørt leje. Med baggrund i kviens dårlige huld og nedsatte muskelfylde, vurderes det at den igennem en læn­gere periode på ikke under 1 måned, ikke er blevet fodret med foder af en tilstrækkelig kvalitet og mængde således at den har kunne opretholde en normal ernæringstilstand.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Opholdsrum eller opholdsarealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrenes behov tilgodeses.

For udegående dyr i vinterhalvåret gælder, at de skal været forberedt på at gå ude og have udviklet et kraftigt og tæt hårlag samt være i godt huld. Om nødvendigt skal der fodres supplerende, så huldet opretholdes.

På baggrund af ovennævnte beskrivelser og det medfølgende foto- og videomateriale, finder Rådet, at dyr 17’s og 18’s tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de regelmæssige tilsyn, og at deres situation med huldtab, stikkende gang og hornskade på et tidligere tidspunkt skulle have været afhjulpet, hvilket på baggrund af det foreliggende bedst ville være sket ved, at de var blevet flyttet i sygeboks med tørt leje og fodret sufficient, tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet inden deres tilstand udviklede et omfang som beskrevet.

Ved at være unddraget opstaldning i velstrøet sygeboks, sufficient fodring og adækvat behandling, alternativt aflivet, finder Rådet, at dyr 17 og 18 har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og ikke været behandlet omsorgsfuldt eller huset, fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Spørgsmål 4:

Om besætningsejer derved har udsat dyrene nummereret 17-18 for uforsvarlig eller grovere ufor­svarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 4:

Lægges svar ad 3 til grund, finder Rådet, at dyr 17 og 18 under opholdet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2, 3 og 18, stk. 1.

Spørgsmål 5:

Giver sagens fakta rådet anledning til yderligere bemærkninger?

Svar ad 5:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens §§ 2 og 3, jf. § 58, stk. 2, jf. stk. 1, og § 58 stk. 12 ved den 14. janu­ar 2022, i forbindelse med udøvelse af erhverv som landmand, at have behandlet 18 kreaturer groft uforsvarligt, idet kraturene (nr. 1-16), samlet set igennem længere tid/måneder var unddraget adgang til at hvile på tørt leje, da marken var optrådt og uden græs, og at staldgulvet var dækket af op til cirka 20 centimeter søle af gødning og mudder og passagen fra marken til stalden bestod af ca. 20-50 centimeter tyndt mudder med store sten samt, igennem længere tid/måneder at have været unddraget sufficient fodring, og ved tilsynet fremstod magre, meget magre eller væsentlig under middel i huld samt, at fremstå med længere tids/måneder mudder/gødningskager på store dele af kroppen og med varierende grader af hårtab, hvorved dyrene (nr. 6-16) var uegnede til at gå ude samt ved at have unddraget kreaturerne (nr. 17-18) opstaldning i velstrøet sygeboks, sufficient fodring og adækvat behandling, alternativt aflivet, hvorved dyrene var udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og ikke at have været behandlet omsorgsfuldt eller huset, fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, hvilket skønnedes at være groft uforsvarlig behandling jævnfør dyrevelfærdsloven.

Desuden tiltalt for overtrædelse af Dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3, jf. § 58, stk. 1 og stk. 12 ved den 3. marts 2023, at have behandlet besætningen med kreaturer uforsvarligt, idet dyrene ikke havde adgang til tørt leje, hvilket skønnedes at være uforsvarlig behandling af dyr jævnfør dyrevelfærdsloven.

Afgjort med bøde på 50.000 kr. Forvandlingsstraffen var fængsel i 20 dage. Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.