2023-24-0152-00716

Manglende håndtering af en gris med en stor udposning med sårdannelse på navlestedet

20-02-2024

Skrivelse af 19. september 2023 fra Nordjyllands Politi (5100-89107-00222-23).
Ved et kontrolbesøg i en grisebesætning fandtes en gris med et stort navlebrok med sårdannelse. Broksækken var fladslidt, trevlet og var ca. 10 cm i diameter. Såret dækkede bunden af udposningen. Grisen med en vægt på ca. 40 kg gik i en sti med 7 andre grise. I stien var der udlagt en gummimåtte af en størrelse på ca. 1 x 2 meter.

Rådet udtalte 20. februar 2024:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer, eller dennes ansatte, ved at lade grisen gå som beskrevet, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og undladt at beskyttet grisen bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og i bekræftende fald,

Spørgsmål 2:

om grisen derved har været udsat for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 1 og 2:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 1. august 2023:

”Gris X vejede ca. 40 kg og gik i en sti med 7 andre grise. Grisen havde en større ud­posning på navlestedet (’brok’) og blev under tilsynet mærket med et blåt kryds på ryggen.

Under overdækningen i stien var der en mindre gummimåtte, ca. 1 x 2 meter. Det bløde leje er således for lille ift. de otte grise i stien…

Broksækken var fladslidt, trevlet og var ca. 10 cm i diameter. Sårets diameter var ligeledes ca. 10 cm. Sårets alder vurderes at være mindst 7 dage og afheling vurderes at være udsigtsløs under de givne forhold indenfor rimelig tid.

… Grisen burde have været tilset af en dyrlæge eller alternativt aflivet for at afværge yderligere lidelser”

Af billedmaterialet fremgår, at udposningen var affladet i bunden samt at såret dækkede hele denne flade. Såret fremstår med betydeligt vævstab, nekrose samt granulationsvævsdannelse.  

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at grise med store brok/udposninger ved navlestedet eller brok/udposninger ved navlestedet med sår/begyndende sår straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende ved de daglige tilsyn underkastes omhyggelig vurdering. Såfremt såret ikke forbedres med udsigt til opheling, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte samt vedlagte foto til grund, finder Rådet, at grisen havde en stor udposning på navlestedet, kompliceret af et alvorligt sår, som har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at den ikke har var opstaldet i en sufficient indrettet sygesti med et tykt lag strøelse.

Rådet finder, at grisens situation tidligere burde have været erkendt og afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at den langt tidligere var blevet flyttet til en sufficient indrettet sygesti med et tykt lag strøelse og behandlet, eventuelt tilset af en dyrlæge eller alternativt aflivet. Grisen har derved i besætningen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og den er ikke blevet passet under hensyntagen til dens behov.

Rådet finder, at grisen under opholdet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Spørgsmål 3:

Giver sagens fakta rådet anledning til yderligere bemærkninger?

Svar ad 3:

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om store/komplicerede navle- eller lyskebrok.

Afgørelse:

Besætningsejer tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12, jf. § 2 og § 3, samt § 50, stk. 1 og stk. 2, jf. § 84, stk. 1, nr. 1 og stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevel­færdsmæssige mindstekrav til hold af grise, ved at have behandlet en gris groft uforsvarligt, idet gri­sen havde et stort brok med sårdannelse, ligesom den havde gået i besætningen i minimum 7 dage med den beskrevne lidelse, uden at være placeret i en sti med tilstrækkeligt blødt leje, ligesom grisen ikke var blevet tilset af en dyrlæge eller aflivet, hvorved grisen ikke var blevet beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke var blevet behandlet om­sorgsfuldt under hensyntagen til grisens sundhedsmæssige behov.

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr.