2023-24-0152-00664

Tre grise med sår på broksæk i en besætning - to ikke sufficient håndteret

30-01-2024

Skrivelse af 20. februar 2023 fra Nordjyllands Politi (5100-89107-00036-23).
Ved Fødevarestyrelsens kontrol i en grisebesætning, fandtes tre grise med sår på stor broksæk. To af grisene gik i sti uden blødt leje og den tredje gik i en sygesti med et blødt underlag.

Rådet udtalte 30. januar 2024:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer eller dennes ansatte, ved at lade grisene (1 - 3) gå som beskrevet, derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt og udsat slagtesvinene for unødig smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe og i bekræftende fald

Spørgsmål 2:

Finder rådet da at dyrene har været udsat for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 1 og 2:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 2. november 2022:

”Gris 1 var taget fra på staldgangen, hvor den gik sammen med 2 andre grise. Der var ikke blødt leje tilgængeligt på staldgangen. Grisen havde et stort brok >15cm, med sårdannelse ventralt på broksækken. Såret vurderes til at være minimum 5 cm i dia­meter, med et område på ca. 2,5 cm i diameter med dybere sårdannelse. Såret var delvist dækket af granulationsvæv med områder hvorfra der ved levendesyn kunne ses blodtilblandet pus dryppende fra såret. Centralt i såret var en dybere sårdannelse (kavitet). I sårranden var der tydelig granulationsvævsdannelse (randdannelse), som i den dybe del af såret vurderes til at være minimum 3 mm. Granulationsvæv i sår vokser med ½ mm i døgnet efter den første uges inflammation. Sårets alder vurderes derfor til at være minimum 7+6 dage gammelt, dvs. 13 dage. Broksækken var dog blød og fluktuerende uden tegn på afsnøring. Grisen virkede ikke alment påvirket.

Besætningsansvarlige…, har efterfølgende udtalt skriftligt, at gri­sen var taget fra til gangarealet sammen morgen som vi ankom (Se klage, bilag 5) Det vurderes, at grisen ikke er blevet håndteret rettidigt og korrekt, og at lidelsen har været smertefuld for grisen. Det vurderes, at broksækken har været stor og erkendtlig i flere uger, og grisen alene grundet broksækkens størrelse burde være opdaget tidligere under det daglige tilsyn, og grisen da burde være flyttet til en sygesti med blødt leje (og lav belægning) … Derudover vurderes det, at de konstaterede sår på broksækken på grisen har været til stede i flere dage (minimum 13 dage) og det vurderes, at såret burde være opdaget tidligere.

Det er ydermere Fødevarestyrelsens vurdering at grisen burde være blevet aflivet, eller alternativt tilset af en dyrlæge tidligere, alene på grund af sårets karakter og størrelse, idet der ikke var udsigt til helbredelse.

Besætningsansvarlig… valgte at aflive grisen under besøget.

Gris nr. 3: Der henvises til foto 6-7 i fotomappen

Beskrivelse: I stald 1, sti 2 (fra venstre) fandtes der, i en enkelt af de almindelige produktionsstier, med normal belægningsgrad, ét enkelt slagtesvin med et stort nav­lebrok (>15cm i diameter). Ventralt på broksækken fandtes et sår på 4-5 cm i diame­ter. Der var tydelig forhøjede rander omkring såret (granulationsvæv). Granulations­ vævsdannelse omkring såret vurderes til at være ca. 2 mm bred. Granulationsvæv i sår vokser med ca. 1/2 mm i døgnet efter den første uges inflammation. Dermed er sårets alder mindst 7+4 dage, dvs. 11 dage. Broksækken var derudover blød og fluktu­erende, og uden tegn på afsnøring. Grisen virkede ikke alment påvirket. Besætnings­ansvarlig har efterfølgende udtalt skriftligt, at han havde set at grisen havde et stort brok, men havde ikke set den havde et sår. Han havde ikke taget den ud af stien, fordi grisen virkede til at trives (Se klage, bilag 5).

Det vurderes, at gris 3 ikke er blevet håndteret rettidigt og korrekt, og derfor har været udsat for smerte og lidelse. Det vurderes, at broksækken har været stor og erkendtlig i flere uger, og grisen alene grundet broksækkens størrelse burde være opdaget tidligere under det daglige tilsyn, og grisen burde da være flyttet til en sygesti med blødt leje (og lav belægning)… Derudover vurderes det, at det konstaterede sår på broksækken på grisen har været til stede i flere dage (ca. 11 dage) og det vurderes, at såret burde være opdaget tidligere….

Besætningsansvarlig… valgte at aflive grisen under besøget.

Gris nr. 2: Der henvises til fotomateriale 4-5 i fotomappen

Beskrivelse: I stald 3, på gangarealet, gik en enkelt gris alene. Der var etableret blødt underlag på gangarealet. Grisen havde et stort navlebrok (>15cm) med sårdannelse ventralt. Såret vurderes at være ca. 5 cm i diameter, med tydelig randdannelse (granulationsvævsdannelse). Granulationsvævsdannelse omkring såret vurderes at være ca. 2 mm. bred…  Dermed er sårets alder mindst 7+4 dage, dvs. 11 dage. Broksækken var derudover blød og fluktuerende, og uden tegn på afsnøring. Grisen virkede ikke alment påvirket.

Besætningsansvarlig… valgte at aflive grisen under besøget”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at grise med store brok/udposninger ved navlestedet eller brok/udposninger ved navlestedet med sår/begyndende sår straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende ved de daglige tilsyn underkastes omhyggelig vurdering. Såfremt såret ikke forbedres med udsigt til opheling, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte samt vedlagte foto til grund, finder Rådet, at gris 1 og gris 3s tilstand, som begge havde en stor udposning på navlestedet, kompliceret af sår har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn.

Rådet finder, at gris 1 og 3´s situation tidligere burde have været erkendt og afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at de var blevet flyttet til en sufficient indrettet sygesti med et tykt lag strøelse og behandlet, eventuelt tilset af en dyrlæge eller alternativt aflivet. Grisenes tilstand er således ikke håndteret rettidigt og korrekt, og grisene har i besætningen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og de er ikke blevet passet under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at grisene 1 og 3 under opholdet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Såfremt det kan lægges til grund, at sygestien, som gris 2 var opstaldet i, var sufficient indrettet med et tykt lag strøelse, og der i øvrigt blev foretaget daglig vurdering af dens tilstand, vil Rådet nære betænkelighed ved at vurdere, at gris 2 har været udsat for en grad af uforsvarlig behandling.

Spørgsmål 3:

Giver sagens fakta rådet anledning til yderligere bemærkninger?

Svar ad 3:

Der skal henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, der kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12 og 13, jf. § 2 og § 3, samt § 50, stk. 1 og stk. 2, jf. § 84, stk. 1, nr. 1 og stk. 3 og stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise ved at have behandlet to grise groft uforsvarligt, idet grisene havde et stort brok med sårdannelse, ligesom de havde gået i besætningen i minimum 11 dage med den beskrevne lidelse, uden at være sat i sygestí med blødt underlag, ligesom grisene ikke var blevet tilset af en dyrlæge eller aflivet, hvorved grisene ikke var blevet beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke var blevet behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til grisenes sundhedsmæssige behov.

Straffet med bøde på 40.000 kr.