Tema 1992: Transport af dyr med kroniske skader og sygdomme, domspraksis og mulig svækkelse af retslige beredskab på området

Rådet får stadig forelagt mange sager vedrørende levende transport af tilskadekomne dyr til slagtning. Som opfølgning på Rådets rede­gørelse af 20. december 1991 om transport af syge og tilskadekomne dyr til slagtning og ud fra et ønske om en mere ensartet veteri­nærfaglig vurdering er i 1992 udarbejdet anvisninger til slagteri­dyrlægerne, hvori er anført, hvilke oplysninger Rådet lægger vægt på i forbindelse med disse sager. Et betydeligt antal sager drej­er sig om dyr med kroniske skader eller sygdomme, der har bestået i længere tid forud for den transport, der har givet anledning til politianmeldelsen. I nogle af disse sager er kun vognmanden blevet anmeldt til trods for, at det ofte må vurderes, at dyrets lidelser har været større under sygdomsforløbet i besætningen end under den afsluttende transport til slagteriet. Hvor det af poli­tirapport og dyrlægeerklæringer er fremgået, at dyr med alvorlige skader eller sygdomme ikke er blevet fagkyndigt undersøgt og be­handlet under et længerevarende sygdomsforløb i hjembesætningen, har Rådet i svarskrivelsen inddraget den ansvarlige ejer med hen­visning til dyreværnslovens § 1 og § 2.

Denne praksis er ikke ny, men de i 1992 udsendte anvisninger mu­liggør et forbedret vurderingsgrundlag for Rådet, blandt andet fordi slagteridyrlægerne anmodes om at opbevare præparat af læ­sionen nedfrosset, så Rådet kan rekvirere materiale, blandt andet med henblik på en mere nøjagtig aldersvurdering. Anvisningerne er gengivet på side 97-98 i denne årsberetning.

I en sag (j.nr. 1633-70.92), hvor et slagtesvin var transporteret levende med benbrud, betegnede Rådet forholdet som uforsvarlig behandling af dyr i strid med dyreværnslovens § 1 og § 32, stk. 2, 2. punktum.

Retten i Lemvig frikendte imidlertid tiltalte med den begrundelse, at et slagtesvin ikke er omfattet af bestemmelserne i § 32, der er identisk med den tidligere dyreværnslovs § 7 og angår "større dyr, navnlig heste og kvæg”.

Retten fandt, at Rådets redegørelse af 20. december 1991 om trans­port af syge og tilskadekomne dyr til slagtning ikke kunne afgive grundlag for at fortolke lovbestemmelsen til i straffesager også at omfatte mindre dyr som slagterisvin. Sagen blev ikke anket for højere instans af Statsadvokaten.

Såfremt der etablerer sig en domspraksis, der underkender Rådets ovennævnte redegørelse, vil et betydeligt antal sigtelser ved­rørende transport af slagtesvin formentlig blive henlagt. Rådet forelagde derfor dommen for Justitsministeriet med henblik på ministeriets bedømmelse af forholdet. I sit svar af 12. juli 1993 gav ministeriet Rådet medhold med henvisning til § 13 i Justits­ministeriets bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 om beskyt­telse af dyr under transport. Uanset at denne bekendtgørelse er gældende for transportafstande over 50 km, har Rådet med tilfreds­hed taget ministeriets vurdering til efterretning og har givet retten i Lemvig meddelelse om Rådets reaktion på dommen og mini­steriets svar i sagen. I 1993 faldt der imidlertid ved samme ret frifindelsesdom i en lignende sag (1633-78.93) og med samme be­grundelse. Denne dom er af Statsadvokaten blevet anket til Lands­retten, og Rådet har atter i en henvendelse til Justitsministe­riet præciseret sine synspunkter og anmodet om, at der udarbejdes klare retningslinier. Sagens udfald vil blive meddelt i årsberet­ningen for 1993.

Det skal understreges, at Rådets henvendelse til Justitsministe­riet ikke er et udtryk for en opfattelse af el. forventning om, at domstolene alene bør henholde sig til Rådets udtalelser. Rådet er fuldt ud klar over, at domstolenes afgørelser må ske ud fra en samlet, juridisk vurdering af alle oplysninger i sagen, medens Rådets udtalelse kun omfatter veterinærfaglige og dyreværnsmæssige vurderinger. I den foreliggende sag fandt Rådet imidlertid, at dommen var usædvanlig og at den i tilfælde af, at den skabte præ­cedens, ville bevirke en alvorlig svækkelse af det retlige be­redskab vedrørende overtrædelser af den nye dyreværnslov.

Frederiksberg den 27. august 1993
Knud Nielsen