Tema 2005: Dyrehold som hobby og modema

Rådet ser i dag i stigende omfang, at mange mennesker nærer en meget stor omsorg og interesse for dyr. Det er Rådets opfattelse, at omsorgen ikke nødvendigvis følges af den viden og økonomiske formåen, som er nødvendig for hold af dyr på forsvarlig vis. Af dyreværnsloven fremgår det, at alle dyr skal behandles omsorgsfuldt, herunder huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Et dyrehold bestående af lamaer, vildsvin, heste og flere eksotiske dyrearter; et ønske om at medbringe familiehunden på 14 dages ferie i Thailand; 2 gamle heste ”reddet” fra hesteslagteren; en gadehund hjembragt fra Sydeuropa; et større fårehold som fritidsinteresse; import af modehunde fra Østeuropa er alle eksempler på, at moderne hold og brug af dyr rejser nye problemstillinger som også – og især - veterinærer skal forholde sig til.

”Hobby farmer syndromet” har ikke uden grund været omtalt i de veterinærmedicinske lærebøger i flere år og beskriver den tilstand som dyrene efterlades i, når ejerens manglende viden om dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov giver sig udslag i manglende eller misforstået omsorgsfuld behandling – en behandling, som et nok så stort følelsesmæssigt engagement ikke kan kompensere for.

Når hunde f.eks. hjembringes fra ferie i udlandet er der en åbenlys risiko for indførsel af nye smitsomme sygdomme til Danmark. Sygdomme som den nuværende lovgivning ikke tager højde for og som Rådet finder kan have katastrofale følger for det samlede danske dyrehold – følger som nok så gode bevæggrunde for ferieturen næppe kan kompensere for.

Den stigende omsorg og menneskeliggørelse af dyr, herunder ønsket om og muligheder for fortsat behandling af kronisk syge dyr og ønsket om en stigende levealder, skal følges af jævnlige revurderinger af, om dyrets fysiologiske, adfærdsmæssige, og sundhedsmæssige behov fortsat opfyldes. Lidelsen for det enkelte dyr må ikke kompenseres af følelsesmæssigt engagement eller økonomisk formåen, og veterinærens rådgivende rolle er afgørende for at de for dyret rigtige beslutninger tages.

Når holdet/brugen af dyr betinges af et ønske om gennem dyreholdet at skabe sig et specielt image, eksemplificeret ved et pludseligt stigende marked for forskellige typer af ”modehunde”, skal hensynet til at dyret under opvæksten og hos sin nye ejer får en omsorgsfuld behandling og passes under hensyntagen til dets behov ligeledes være opfyldt. Også i denne type dyrehold er veterinærens rådgivende rolle central for at opnå, at dyrenes behov tilgodeses.

Rådet skal påpege, at uanset om motivet for dyreholdet er et stærkt følelsesmæssigt engagement, interesse, underholdningsværdi, image eller økonomisk vinding skal alle dyr behandles omsorgsfuldt, herunder huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Det Veterinære Sundhedsråd