Tema 2012: Udendørs hold af dyr i vinterperioden

Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet fremkom den 8. november 2012 med en ny revideret fællesudtalelse om hold af dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr til erstatning af den tidligere udtalelse. Udtalelsen bidrager til fortolkning af dyreværnslovens § 3, stk. 1, hvoraf det fremgår, at dyr skal sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Efter fremkomsten af den reviderede fællesudtalelse hævdede flere kvægproducenter, at de havde oplevet en ændret kontrolpraksis i forhold til tidligere år, idet kontrolrapporter fra flere besætninger nu modsat tidligere tilkendegav, at dyrene skulle have adgang til læskur. Denne usikkerhed vedrørende tolkningen af den reviderede fællesudtalelse har hos nogle kvægbrugere ført til frustrationer, da kontrolpraksis nu opleves som en stramning i forhold til det tidligere gældende.

Rådet skal med dette Tema til årsberetning 2012 præcisere, at der ikke med fremkomsten af den nye udtalelse er tale om stramninger i forhold til tidligere krav, men tværtimod udelukkende er tale om lempelser og Rådet skal her redegøre for baggrunden for den reviderede udtalelse.

Baggrunden for den reviderede udtalelse er bl. a., at den tidligere udtalelse vedrørende kvæg var baseret på en stabil racedefinition, hvor det i højere grad var racen, der bestemte om kvæg måtte gå ude om vinteren uden adgang til et decideret læskur, end det var en konkret vurdering af dyrene. Hertil kommer, at der jævnligt indføres nye racer eller racekombinationer med lige så robuste egenskaber som de 4 racer, der oprindelig stod på listen, hvorfor Rådene har vurderet, at den oprindelige racedefinition var alt for snæver. Rådene ønskede derfor at slå fast, at en vurdering af, hvorvidt der kan afviges fra det fortsat gældende generelle krav om, at dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden, skal have adgang til læskur eller bygning, skal baseres på en konkret vurdering af de forhold, hvorunder dyrene holdes og den konstitution de er i, frem for dyrenes race. Det enkelte dyr skal være vænnet til at gå ude, have et kraftigt og tæt hårlag, være ved godt huld og skal tilføres supplerende foder og have permanent adgang til frisk drikkevand.

Vedrørende kvæg er den eneste praktiske ændring, at muligheden for fravigelse af kravet om læskur eller bygning er lempet fra udelukkende at være til stede for 4 kvægracer til nu at være til stede for alle kvægracer. De betingelser som arealer og det enkelte dyr skal opfylde er uændrede.

Vedrørende får er der med den nye udtalelse åbnet op for, at kravet om læskur kan fraviges for alle får, såfremt de er forberedt til vinterperioden og ved godt huld og såfremt de tilses dagligt.

Rådene har foretaget denne lempelse, da får generelt vurderes som særligt hårdføre. Dette har i praksis vist sig hos de får, der i stigende grad holdes på arealer med frøgræs med tvivlsom beplantning og uden adgang til læskur i vintertiden og i perioder med vinterlignende vejr.

Det er Rådets vurdering, at en fravigelse af kravet om læskur eller bygning til dyr, der går ude hele døgnet om vinteren og i perioder med vinterlignende forhold i alle tilfælde skal basere sig på en konkret vurdering af de konkrete forhold og de konkrete dyr, så det sikres, at dyrene til enhver tid passes forsvarligt, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Den 7. december 2011 skrev Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd følgende til Fødevareministeren og Justitsministeren:

”Det er således fortsat Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråds opfattelse, at kravet om læskur kun helt undtagelsesvis bør fraviges, og at en fravigelse af kravet bør basere sig på de konkrete forhold, hvorunder dyrene holdes, frem for på dyrenes race. Rådene skal på den baggrund opfordre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Justitsministeriet til ved lov eller bekendtgørelse at skabe den fornødne hjemmel til en tilladelsesordning eller en tilsvarende ordning, der muliggør, at der først og fremmest lægges vægt på de konkrete forhold, som dyrene holdes under, og dernæst på dyrenes race. Det bemærkes i den forbindelse, at der efter rådenes opfattelse kun findes ganske få steder i Danmark, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at de opfylder kravene i rådenes udtalelse af 14. december 2001.”

Rådet er stadig af denne holdning og opfordrer til at en sådan hjemmel skabes.

Det Veterinære Sundhedsråd
Juni 2014 København