Meddelelse fra Det Veterinære Sundhedsråd om dyreværnssager

Dato for udgivelse 23-04-1997

​Sundhedsrådet får ikke sjældent forelagt sager, hvor personer er sigtet for vanrøgt af deres besætning. Ofte påvises et større antal døde dyr i forskellige grader af forrådnelse. Sigtede hævder ofte, at dyrene er døde af sygdom eller i tilslutning til pludseligt opståede uheld, f.eks. ventilationssvigt, overløb af gyllekanaler o.a.

Rådet behandler altid sagerne ud fra en vurdering af alle foreliggende, konkrete sagsoplysninger, herunder politirapport (evt. med fotooptagelser), dyrlægeerklæringer m.v. En fyldestgørende belysning af sager af denne art er imidlertid ofte vanskelig. Det må her erindres, at rådet i tilfælde, hvor dyr omkommer som følge af sult og/eller tørst, som hovedregel betegner den ansvarliges handling som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, dvs. at sigtede risikerer frihedsstraf, såfremt han/hun findes skyldig ved domstolene.

Rådet skal hermed opfordre til, at der i sager af denne art tilvejebringes det bedst mulige grundlag for rådets vurderinger. Dette bør som hovedregel indebære, at døde dyr - eller et udsnit af de døde dyr - obduceres, således at det med størst mulige sikkerhed kan blive af klaret, om de er døde af sygdom eller af sult og/eller tørst. Desuden bør dyrlægernes erklæringer indeholde detaljerede oplysninger om kliniske symptomer, herunder forekomst af sygdomme som forklaring på dårlig ernæringstilstand, samt eventuelt foretagne behandlinger.


Det Veterinære Sundhedsråd