Meddelelse fra Det Veterinære Sundhedsråd til landets dyrlæger om udtalelse vedrørende dyrs transportegnethed

Dato for udgivelse 11-02-2000

Gennem det meget betydelige antal forelagte sager vedrørende transport af syge og/eller tilskadekomne dyr til slagtning, er Rådet blevet opmærksom på, at nogle leverandører/transportører telefonisk har indhentet en udtalelse vedrørende et dyrs transportegnethed fra slagteridyrlægerne. Det fremgår af sagsakterne, at dyr, som ikke har været transportegnede, er blevet transporteret til slagtning på dette grundlag.

Rådet Udtalte:

Rådet skal på denne baggrund indskærpe, at man ikke uden ved selvsyn at have foretaget en nøje klinisk vurdering af dyret bør udtale sig om et dyrs transportegnethed. Rådet skal endvidere henlede opmærksomheden på, at det påhviler den enkelte dyrlæge at basere indberetninger, attester og udtalelser på en omhyggelig undersøgelse af grundlaget herfor., jf. § 7, stk. 6, i lov om dyrlægegerning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 492 af 28. juni 1990 som senest ændret ved lov nr. 936 af 20. december 1999.

Det vil som udgangspunkt være leverandørs/transportørs ansvar, at transporten foregår dyreværnsmæssigt forsvarligt.

I øvrigt henvises til Rådets redegørelse af 20. december 1991 om transport af syge eller tilskadekomne dyr.

 

Det Veterinære Sundhedsråd