Det Veterinære Sundhedsråds redegørelse for opstaldning af kreaturer, der føres til slagtning: Ophold på markeder, samlestalde og slagterier

Dato for udgivelse 30-01-2001

Kreaturer, der føres til slagtning, udsættes for en række faktorer, der har negativ indflydelse på deres velfærd. Det drejer sig om læsning, transport over kortere eller længere afstande, eventuel opstaldning på markeder eller samlestalde og opstaldning på slagterier. En minimering af disse faktorers antal og grad bør derfor tilstræbes, dvs. at opstaldningsperioden på slagteriet skal gøres så kort som muligt og bør efter rådets opfattelse så vidt muligt ikke omfatte mere end én overnatning.

Det er rådets grundlæggende holdning, at opstaldningsforholdene for overnattende kreaturer på slagterier, samlestalde og markeder skal efterkomme de til enhver tid gældende krav til areal, adgang til foder og drikkevand samt ventilation, der stilles til et velfærdsmæssigt forsvarligt kreaturhold. Rådet skal i denne henseende henvise til krav og anbefalinger, der er beskrevet i “Indretning af stalde til kvæg - Danske anbefalinger, Tværfaglig rapport, 2. udgave, Landbrugets Rådgivningscenter, 1995”. Det er oplyst for Rådet, at rapporten er under løbende revision. For kalve, dvs. kreaturer op til 6 måneders alderen, skal der henvises til bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve med senere ændringer.

Med henblik på at efterkomme de lovmæssige bestemmelser og dermed undgå dyreværnsmæssigt betænkelige situationer skal rådet ud over ovenstående fremsætte følgende anvisninger vedrørende håndtering af kreaturer, der føres til slagteri.

1.
Alle dyr skal have mulighed for samtidigt at finde hvile på et tørt, strøet leje. Som vejledende arealkrav for kreaturer i fællesboks skal der for kalve (60-ca. 200 kg levende vægt) være et frit gulvareal på mindst 1,5-2 m2/dyr, gerne mere, og for ungdyr og udvoksede dyr 3-5 m2/dyr afhængig af dyrenes vægt og adgangsforhold til foder og vand. Ved opbinding af kreaturer skal det ved adskillelse mellem dyrene sikres, at dyrene kan ligge uhindret uden at pådrage sig skader. Det skal ved opbindingen sikres, at dyrene uhindret kan optage foder og vand. Gulvbelægningen i båsen skal være tør og skridsikker med en hældning bagud på 30-40 mm (svarende til 2%). Som vejledende mål af båse kan for kreaturer af tung race angives en båselængde på mindst 1.75 m og en båsebredde på mindst 1.20 m, og for mindre racer og ungdyr en båselængde på mindst 1.60 m og en båsebredde på mindst 1.05 m.

2.
Lakterende dyr, der ved ankomsten til samlestalde og slagterier har spændte yvere, skal slagtes uden unødigt ophold. Såfremt dette undtagelsesvis ikke er muligt, skal de malkes. Det bør således tilstræbes, at lakterende dyr slagtes på
ankomstdagen. Ved overnatning skal det ved tilsyn sikres, at lakterende dyr med spændte yvere malkes. Ved længerevarende ophold malkes hver 12. time.

3.
Dyr i sidste drægtighedsmåned samt syge og tilskadekomne dyr skal slagtes uden unødigt ophold, med mindre det efter en dyrlægeundersøgelse findes forsvarligt at opstalde dyrene. Opstaldning skal i så fald ske i en passende dimensioneret sygeboks, hvor dyrene har mulighed for at søge hvile på et tørt, velstrøet leje. Dyrene skal slagtes umiddelbart den følgende morgen.

4.
Tyre, kalve, hornede dyr og dyr, der har været under transport over markeder/ samlestalde skal så vidt muligt slagtes samme dag. Såfremt dette ikke er muligt, skal tyre og hornede dyr opstaldes ved opbinding eller i enkeltbokse med henblik på at forhindre, at de beskadiger hinanden eller andre dyr. Dyr, der har været transporteret over samlestalde/markeder, skal så vidt muligt slagtes umiddelbart og senest den følgende morgen.

5.
Kreaturer, der opstaldes på slagterier, skal have let tilgængelig, konstant adgang til grovfoder af god kvalitet og frisk drikkevand. Kreaturer, som ikke er vant til at være opbundne, bør ikke opbindes.

6.
Med henblik på at undgå skader skal det sikres, at de opstaldede kreaturer ikke er forsynet med et for langt løsthængende tøjr.

7.
Der skal etableres tilsyn morgen og aften af en kyndig person. Tilsynet skal sikre, at ovennævnte anvisninger efterkommes såvel for de dyr, der blev opstaldet før lukning af stalden som for senere opstaldede dyr. Tilsynet skal yderligere sikre, at der om nødvendigt tilkaldes dyrlæge til syge eller tilskadekomne dyr.
Såfremt der tilføres dyr efter aftentilsynet, skal der foretages fornyet tilsyn.
Relevante dele af ovenfor anførte retningslinier og anvisninger skal være gældende for overnattende kreaturer i samlestalde og på markeder.

 

Det Veterinære Sundhedsråd