Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om visse operative indgreb

Dato for udgivelse 20-12-2003

Rådet har i forbindelse med konkrete sager og efter anmodninger om en vurdering udtalt sig om det dyreværnsmæssigt forsvarlige ved en række operative indgreb. Ud fra et ønske om at samle disse udtalelser skal Det Veterinære Sundhedsråd afgive følgende udtalelse:

Det er Rådets opfattelse, at:

1. Fjernelse af stemmebånd hos hunde
2. Amputation af kløerne på katte
4. Fjernelse af duftkirtler på stinkdyr
5. Fjernelse af analsække samt slibning/klipning/udtrækning af hjørnetænderne på ildere/fritter
6. Blodig stækning af fugle

alle har det fællestræk, at formålet er en tilpasning og modifikation af dyrenes adfærd og egenskaber med det ene formål at lette menneskers samvær med dyrene samt håndtering og pasning af disse. Altså er formålet alene at tilpasse dyrene til et liv sammen med mennesker. Et andet fællestræk er, at indgrebene i større eller mindre omfang begrænser dyrenes livsudfoldelser samt påfører dyrene varigt mén og væsentlig ulempe. Indgrebene er ikke begrundet i biologiske behov eller patologiske tilstande hos dyrene.
Rådet finder således ikke, at de nævnte indgreb opfylder dyreværnslovens krav om, at dyr skal behandles forsvarligt og omsorgsfuldt og under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Udførelsen af indgrebene påfører dyrene varigt mén og væsentlig ulempe.
Rådet finder derfor, at udførelse af disse indgreb samt lignende indgreb med samme formål som nævnt ovenfor er dyreværnsmæssigt kritisable, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Følgende af Rådets udtalelser udgår og erstattes af denne:

- Udtalelse af 28. maj 1976 om fjernelse af stemmebånd hos hunde

- Udtalelse af 16. maj 1994 om fjernelse af duftkirtler på stinkdyr

- Udtalelse af 10. april 1986 om amputation af kløerne på en kat

- Udtalelse af 10. oktober 1997 vedrørende fjernelse af analsække samt slibning/klipning/udtrækning af hjørnetænderne på ildere/fritter

- Udtalelse af 1. september 1998 om blodig stækning af fugle


Det Veterinære Sundhedsråd