Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om sygeafdeling til produktionsdyr

Dato for udgivelse 05-03-2004

I alle systemer, hvor produktionsdyr opstaldes, vil der i perioder opstå tilskadekomst eller sygdomsproblemer, der enten er behandlingskrævende og/eller af dyreværnsmæssige grunde kræver flytning til mere skånsomme omgivelser.

Ved etablering af egnede sygeafdelinger, er det Rådets opfattelse, at behandlingen af syge og tilskadekomne dyr kan forbedres betydeligt, idet behandling og inspektion kan intensiveres. Dyreværnsmæssigt vil det forbedre dyrenes forhold, idet syge dyr straks kan sættes under særlige gunstige forhold, ligesom helbredelsesprocenten sandsynligvis vil øges. Desuden opnås, at smittepresset på resten af stalden nedsættes.

Det fremgår af § 5 i bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, at syge eller tilskadekomne dyr omgående skal have en passende behandling og om fornødent skal kunne isoleres i passende rum med tør og bekvem strøelse, samt at dyret skal aflives eller en dyrlæge skal konsulteres hurtigst muligt, hvis dyret ikke hurtigt viser tegn på bedring ved den iværksatte behandling. Jf. samme bekendtgørelse § 19 kan en overtrædelse straffes med bøde.

Bestemmelsen kræver således egnede forhold til opstaldning af syge og tilskadekomne dyr, når dette er fornødent. Rådet finder det fornødent at udtage et dyr af flokken og anbringe det i sygeafdeling, når dyret på grund af sin tilstand er svækket i forhold til de andre dyr og således ikke kan klare sig i konkurrencen med disse. Vurderingen heraf er konkret for hvert enkelt dyr.

Det er individuelt, hvor mange sygepladser, der er behov for i den enkelte besætning. En sygestald, der er isoleret fra den øvrige besætning, er den ideelle løsning, men i forbindelse med sektioneret holddrift kan der indrettes sygeafdelinger for hvert hold. I sygeafdelingen er belægningen ofte lav, ligesom syge dyr ofte har behov for mere varme. Liggearealet i sygeafdelingerne bør derfor forsynes med strøelse og andre tiltag, der kan sikre de svage dyr en passende høj temperatur og komfort.

I forbindelse med indsættelse af dyr i sygeafdeling stilles en så nøjagtig diagnose som muligt og der foretages behandling efter dyrlægens anvisning. Herved opnår man, at det syge dyr kan få en mere effektiv og skånsom behandling og sufficient efterbehandling, ligesom der kan foretages en omhyggelig inspektion.

Hvis dyret ikke herved hurtigt udviser bedring, skal besætningsdyrlægen straks kontaktes, eller dyret skal aflives. Dyr med kronisk invaliderende lidelser skal straks aflives.

Denne udtalelse erstatter tidligere udtalelse af den 21. juni 2002 fra Det Veterinære Sundhedsråd angående sygeafdeling til svin.

 

Det Veterinære Sundhedsråd