Udtalelse vedrørende længden af slagtesvins haler

Dato for udgivelse 01-05-2004

Rådet fik ved skrivelse af 26. januar 2004 fra en Fødevareregion, en anmodning om at besvare nedenstående spørgsmål, i det man fandt det problematisk, at tolke den, i bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering og kastration af dyr i § 4, stk. 2, fastsatte angivelse af, at det, hvis der var dokumentation for, at der på bedriften var sket skader som følge af, at kupering ikke var foretaget, er tilladt at foretage halekupering, men at der i sådanne tilfælde højst må kuperes op til halvdelen af halen.

På den baggrund blev Rådet af en afdelingsdyrlæge ved Fødevareregionen spurgt, om det var muligt for Rådet at angive et officielt og anerkendt mål for tilladelig halelængde på slagtesvin ved levering på slagteriet?

Rådet fandt, at bekendtgørelsens angivelse: ”Der må højst kuperes op til halvdelen af halen” i de tilfælde, hvor halekupering er tilladt, er uegnet til senere kontrol, da der er stor variation i den naturlige længde af grisehaler.

Grisehalers længdevækst er herudover ikke ens i hele halens længde, idet der under opvæksten er en relativ større længdevækst for de bagerste halehvirvlers vedkommende, hvilket ændrer relationen mellem hale- og kropsdimensioner.

Rådet så sig på den baggrund ikke i stand til at fremkomme med et eksakt og acceptabelt mindste længdemål for en kuperet grisehale på tidspunktet for levering til slagteriet.

 

Det Veterinære Sundhedsråd