Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om arrangerede hundekampe

Dato for udgivelse 20-04-2005

Rådet finder generelt, at arrangerede kampe mellem dyr udsætter disse for meget høje grader af smerte, lidelse, angst, væsentlig ulempe samt risiko for varigt men. Rådet finder, at dyrene herved kan udsættes for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling.

Rådet er bekendt med den stigende anvendelse af hunde i arrangerede kampe samt at det særlig er specifikke racer, såsom Amerikansk Staffordshire Terrier, der anvendes til dette formål. Disse kampe forvolder dyrene store smerter og lidelser og kan i værste fald resultere i dyrenes invaliditet eller død. Rådet finder, at brug af dyr til sådanne formål er dyreværnsmæssigt stærkt kritisabelt.
Af dyreværnslovens § 20, stk. 1 fremgår, at "En dyrlæge, der bliver bekendt med, at et dyr behandles uforsvarligt, skal anmelde forholdet til politiet. Dette gælder dog ikke, hvis forholdet ikke er groft og i øvrigt straks rettes".

Særligt regelgrundlag
I henhold til lov om hunde § 6 d, som indsat ved lov nr. 385 af 28. maj 2003 om ændring af lov om hunde, fremgår det, at "Det er forbudt for en ejer eller besidder at lade en hund deltage i hundekampe. Det er endvidere forbudt at afholde hundekampe”.

Personer, der, som ejer eller besidder, har ladet en hund deltage i en hundekamp, og personer, der har afholdt hundekampe, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år, jf. lov om hunde § 12, stk. 3, som indsat ved lov nr. 385 af 28. maj 2003 om ændring af lov om hunde.

Det er ikke kun den, der afholder eller lader sin hund deltage i en hundekamp, der kan straffes, men ligeledes eksempelvis den, der har deltaget i planlægningen af en hundekamp, hvilket fremgår af bemærkningerne til § 6 d i ”Forslag til lov om ændring af lov om hunde” (lovforslag nr. L 164 Folketingsåret 2002/2003).
Af lov om hunde § 12 a, stk. 1, nr. 3 og 4, som indsat ved lov nr. 385 af 28. maj 2003 om ændring af lov om hunde, fremgår det, at retten til at beskæftige sig personligt med hunde ved dom for et strafbart forhold kan frakendes for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum, hvis den pågældende, som ejer eller besidder, har ladet en hund deltage i en hundekamp eller har afholdt hundekampe.
Af bemærkningerne til § 6 d i ”Forslag til lov om ændring af lov om hunde” (lovforslag nr. L 164 Folketingsåret 2002/2003) fremgår det, at der ved hundekampe i § 6 d's forstand typisk ”er tale om mere organiserede slagsmål mellem hunde, f. eks. med henblik på foranstaltning af væddemål om, hvilken hund der vinder”.

 

Det Veterinære Sundhedsråd