Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om forvoksede klove eller hove hos produktionsdyr

Dato for udgivelse 20-04-2005

Det Veterinære Sundhedsråd oplever ofte i forbindelse med sit arbejde tilfælde, hvor forvoksede klove eller hove har resulteret i dyreværnsmæssigt kritisable forhold både under dyrenes ophold i besætningerne og i forbindelse med transport af dyrene.

På den baggrund finder Rådet anledning til at opfordre til en større opmærksomhed på dyrenes tilstand vedrørende dette, idet forekomst af forvoksede klove eller hove er tegn på manglende omsorg for dyrenes situation. Tilstanden giver ofte anledning til langvarig gangbesvær og halthed dels på grund af unormale belastninger i dyrenes bevægeapparatet og dels på grund af følgesygdomme i form af trykninger, senelidelser, betændelsestilstande m.v.

Vedrørende kvæg:
Alle dyr, der er ældre end 1 år, bør 2 gange årligt have efterset deres klove grundigt og evt. klovbeskæres for at sikre en normal balance mellem klovhornets vækst og slid. Herudover finder Rådet, at alle dyr, der ved det daglige tilsyn konstateres begyndende halte eller gangbesværede, hurtigt skal have kontrolleret og afhjulpet eventuelle begyndende problematiske forhold vedr. klovenes tilstand for at undgå yderligere forværring af den smertevoldende lidelse. Dette gælder ligeledes dyr med klove, der af arvelige grunde ikke vokser normalt, samt dyr, der på grund af klovsygdomme har erhvervet en afvigende klovform. Dyr, der af den ene eller anden grund ikke vurderes at have udsigt til at kunne blive normalt gående, skal hurtigst muligt udsættes.

Rådet skal specielt henlede opmærksomheden på det forhold, at køer og kalve, der opholder sig i dybstrøelse, hvor der ikke foregår et normalt slid af klovene, er udsat for en større risiko for, at klovene vokser sig for lange. Sådanne klovproblemer bliver ofte først fremtrædende, så snart dyrene kommer på et fast underlag, hvad enten det drejer sig om transport til slagteriet eller flytning til staldafsnit med fast bund. Sådanne dyr bliver herved udsat for en uforsvarlig be-handling og er ofte ikke transportegnede på grund af klovenes tilstand.

Vedrørende får og geder:
Rådet finder det nødvendigt, at får og geder som minimum får gennemgået og om nødvendigt beskåret deres klove 2 gange årligt. Dyr, der opholder sig på blød bund, er særligt udsatte og skal kontrolleres oftere. Dette gælder ligeledes dyr med klove, der af arvelige grunde ikke vokser normalt, samt dyr, der på grund af klovsygdomme har erhvervet en afvigende klovform.

Manglende klovpleje giver risiko for, at dyrene udvikler forvoksede klove, der ubehandlet kan udvikle sig til monstrøse former med udtalt gangbesvær og halthed til følge.

Vedrørende svin:
Det er ikke sædvane i sobesætninger at foretage rutinemæssig klovbeskæring på søerne. Rådet finder det på den baggrund påkrævet at påpege, at søer, der udvikler lange klove, spaltedannelser eller balleforrådnelse og deraf følgende smertefulde tilstande i bevægeapparatet med ømmende og besværet gang til følge, er udsat for en langvarig og betydelig grad af smerte. Rådet er vidende om, at en betragtelig andel af de søer, der aflives i sobesætningerne, aflives på grund af klovproblemer, hvoraf mange kan henføres til manglende klovpleje.

Rådet finder, at søer, der under det daglige tilsyn findes begyndende gangbesværede på grund af forvoksede klove, på et tidligt tidspunkt skal have deres klove beskåret eller straks udsættes.

Vedrørende heste:
Rådet møder i sit arbejde jævnligt dyreværnssager vedrørende heste, hvori indgår forvoksede hove som eneste eller som samvirkende årsag til anmeldelse. Det drejer sig oftest om heste, der hverken anvendes til ridning eller arbejde, men som udelukkende går på græs eller er i stalden. Sådanne heste kan være udsat for en minimal opmærksomhed hvad angår hovslid og hovpleje, hvilket nemt kan resultere i dyreværnsmæssigt betænkelige situationer på grund af forvoksede hove. Hvis vækst af hoven ikke er i balance med sliddet kan der ses vekslende grader af gangbesvær på grund af hovdeformiteter i form af snabelhove, stærkt skæve hove, m.v. Sådanne heste udsættes for en langvarig og betydelig grad af gangbesvær og er udsat for følge-lidelser i form af senelidelser, betændelsestilstande m.v.

Rådet finder, at heste, der under det daglige tilsyn findes begyndende gangbesværede på grund af forvoksede hove, på et tidligt tidspunkt skal hovbeskæres.

 

Det Veterinære Sundhedsråd