Udtalelse om kirurgisk fjernelse af tuber spinae på polte

Dato for udgivelse 02-11-2007

Rådet blev ved skrivelse af 16. april 2007 fra Fødevarestyrelsen anmodet om at besvare spørgsmål vedrørende kirurgisk fjernelse af Tuber spinae.

Rådet udtalte:

Rådet er i skrivelse fra Fødevarestyrelsen anmodet om, under henvisning til en artikel i Landbrugsavisen, hvor et nærmere beskrevet kirurgisk indgreb på 2-4 ugers polte foreslås, at vurdere, hvorvidt et sådant indgreb er i overensstemmelse med Dyreværnsloven.

I artiklen refereres en dyrlæge for at foreslå, at man forsøgsvis foretager et operativt indgreb på 2-4 ugers polte – udvalgt til avl. Indgrebet beskrives som følger: Der foretages et mindre snit under lokalbedøvelse over tuber spinae, hvorefter knoglefremspringet klippes væk med specialtang. Indgrebet foreslås foretaget på polte udvalgt til avl og foreslås foretaget med henblik på at reducere forekomsten af skuldersår, idet dyrlægen finder, at knoglefremspringet, når soen ligger på siden, medvirker til dannelse af skuldersår.

Skuldersår hos søer er en produktionsbetinget lidelse og kan som sådan forebygges ved ændringer i produktionsformen herunder korrekt opstaldning og pasning, jf. dyreværnslovens § 2 og 3, stk. 1: Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet finder det på baggrund af ovenstående uacceptabelt i den givne situation at udføre det beskrevne kirurgiske indgreb. Indgrebet har alene til formål at tilpasse dyret, således at det senere i livet kan indgå i et suboptimalt produktionssystem, hvor der udvises manglende vilje/evne til at opfylde de krav der i dag stilles til at have dyrehold, herunder krav til husning og opholdsområder, der skal opfylde dyrets behov og beskytte det mod skader.

 

Det Veterinære Sundhedsråd