Udtalelse om plastikoperation på yver hos kvæg

Dato for udgivelse 03-04-2007

Rådet blev fra Fødevarestyrelsen anmodet om en udtalelse vedrørende plastikoperation på yver hos kvæg.

Rådet udtalte:

Skrivelsens ordlyd fra Fødevarestyrelsen er:

"Fødevarestyrelsen er blevet bekendt med, at der i nogle dyrlægepraksis foretages "opstrammende" operationer på yveret af køer med patter, der vender indad, i besætninger, hvor der malkes i malkerobotter. Malkerobotten kan ikke lokalisere patterne, hvis de vender meget indad. Disse køer bliver derfor ikke malket med, hvilket kan resultere i problemer med køernes yversundhed og ydelse.

Operationen der, ifølge oplysningerne foretages i goldperioden i lokalbedøvelse, består i at der fjernes et stykke hud udvendigt på yveret. Såret lukkes med 3-4 agraffer.

Udsætning af køer med så indadvendte patter, at de ikke malkes med, for at undgå, at der opstår yverproblemer hos de pågældende køer, er også en anvendt løsning på problemstillingen i besætninger med malkerobot.

Fødevarestyrelsen skal anmode om Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse i nedenstående spørgsmål".

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at plastiske operationer på yveret af malkekøer som ovenfor beskrevet er i overensstemmelse med Dyreværnslovens bestemmelser om, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe?

Svar ad 1:

Gennem målrettet avlsarbejde er der gennem årene fremavlet malkekøer med et yver og en pattestilling, der har været ønskelig i henseende til malkeprocessen, der typisk er foregået med manuel påsætning af malkemaskinens pattekopper. Dette har gjort, at køernes yverform er ændret i retning af, at det såkaldte yverbånd er tilstræbt stramt ansat for at undgå for stor spredning af patterne resulterende i problemer dels ved påsætning af malkemaskinen og dels under selve malkningen. Under den manuelle påsætning af malkemaskinens pattekopper har en pattestilling med indadvendt og endda krydsende patter ikke udgjort et problem. Dette er derimod tilfældet, når den enkelte patte i de automatiske malkesystemer skal lokaliseres af en robot resulterende i, at sådanne køer vanskeligt kan malkes i et sådant malkesystem.

Rådet finder, at enhver operation er et indgreb, der trods bedøvelse påfører et dyr en grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og at alle operationer derfor skal have en veldefineret veterinærfaglig indikation, der retfærdiggør indgrebet.

Rådet finder herudover, at det i skrivelsen beskrevne problem, hvor et dyrs udseende ikke passer til et valgt produktionssystem, for det enkelte dyrs vedkommende kan og skal løses ved placering af dyret i et andet produktionssystem eller ved udsætning snarere end ved plastikoperationer. På længere sigt er det Rådets vurdering, at fremkomsten af sådanne dyr kan minimeres gennem ændrede avlsmål for køernes yverform.

Lægges dette til grund, finder Rådet ikke, at plastiske operationer med det formål at tilpasse køernes pattestilling til et automatisk malkesystem er i overensstemmelse med dyreværnslovens bestemmelser om, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Spørgsmål 2:

Finder Rådet, at plastiske operationer på yveret af malkekøer som ovenfor beskrevet er i overensstemmelse med Dyreværnslovens bestemmelser om, at operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre et dyrs udseende, ikke må foretages?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Finder Rådet, at der er en veterinærfaglig indikation for at foretage plastiske operationer på yveret af malkekøer med indadvendte patter i besætninger med malkerobot?

Svar ad 3:

Nej.

Spørgsmål 4:

Såfremt Rådet finder, at der er en veterinærfaglig indikation for at foretage opstrammende operationer på yveret af malkekvæg, som har indadvendte patter i besætninger der malker med malkerobot, anmodes Rådet om en præcisering af, under hvilke forhold og med hvilke metoder plastiske operationer på yveret af malkekøer findes forsvarlig.

Svar ad 4:

Udgår.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger?

Svar ad 5:

Nej.


Det Veterinære Sundhedsråd