Udtalelse af 9. februar 2009 om intrauterin/dyb inseminering af søer

Dato for udgivelse 09-02-2009

Rådet blev ved skrivelse af 5. august 2008 fra Fødevarestyrelsen, 5. kontor, anmodet om at besvare spørgsmål om intrauterin inseminering af søer.

Rådet afgav følgende udtalelse:

Spørgsmål:

På baggrund af en ansøgning om tilladelse til anvendelse af dyb inseminering på svin anmodede 5. kontor i Fødevarestyrelsen, Det Veterinære Sundhedsråd om at vurdere, hvorvidt det er velfærdsmæssigt forsvarligt at anvende dyb inseminering (i børen) på avlssvin i danske svinebesætninger.

Rådet har i en udtalelse fra 2001 udtalt, at: ”inseminering af søer i børen (”intrauterin inseminering”) på baggrund af den nuværende viden ikke ses at være en tilstrækkelig forsvarlig behandling af dyret, jf. dyreværnslovens § 1.”

Efterfølgende  er der under tilladelse fra Rådet for Dyreforsøg gennemført forsøg med dyb inseminering af søer bl.a. med henblik på at undersøge, hvilken belastning søerne er udsat for i forbindelse med dyb inseminering. Resultaterne tyder ikke på, at søerne lider overlast ved dyb inseminering og Rådet anmodes derfor om at tage stilling til, om der er grundlag for at ændre Rådets udtalelse ”Inseminering af søer i børen/intrauterin inseminering af søer” fra den 16. november 2001.

Til vurdering af henvendelsen er følgende publikationer vedlagt og lagt til grund for udtalelsen:

1. DS-publikation meddelelse nr. 654, Dyb inseminering. 21.04.2004

2. DS-publikation meddelelse nr. 808, Dyb inseminering ved anvendelse af tokammer pose. 25.02.2008.

Svar:

Til brug for Rådets vurdering af sagen har Rådet haft forelagt sagen for ekstern bistand.

Af det til sagen vedlagte materiale fremgår det, at der siden Rådets udtalelse af 16. november 2001 er udført forsøg til belysning af  graden af læsioner og smerte i forbindelse med intrauterin inseminering.  Disse forsøg involverende dels smertemåling og slagtefund hos et mindre antal søer og dels registrering af uro og besvær under henholdsvis intrauterin og traditionel inseminering hos et stort antal søer i flere besætninger.

Det fremgår, at ingen af disse undersøgelser fandt forskel på de målte parametre.

Det skal bemærkes, at der i forsøgene, der  involverede dels smertemåling og slagtefund, konkluderes på et meget lille materiale ( antal søer) og det bør overvejes, at der med tiden konkluderes på et større materiale.

Ud fra de forelagte præmisser finder Rådet ikke,  at  dyb inseminering i højere grad end traditionel inseminering er uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§ 1 og 2.

Rådet finder det nødvendigt, at personer, der skal foretage intrauterin inseminering/dyb inseminering af søer, skal være autoriserede dyrlæger eller personer, der bliver særligt uddan-nede og autoriserede til opgaven efter et nærmere beskrevet uddannelsesforløb.

Denne udtalelse erstatter Rådets tidligere udtalelse af 16. november 2001 om inseminering af søer i børen/intrauterin inseminering af søer.

 

Det Veterinære Sundhedsråd​