Udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd vedrørende dyrlægers anmeldelse af dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold

Dato for udgivelse 17-02-2009

Det Veterinære Sundhedsråd modtager et betydeligt antal sager til udtalelse vedrørende dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold. En ikke uvæsentlig del af disse sager har udgangspunkt i anmeldelser, der enten er indgivet af dyrlæger ved den veterinære kødkontrol eller af dyrlæger efter besøg ude i besætningerne.

Rådet har det indtryk, at der hersker nogen usikkerhed om, hvilke oplysninger og hvilket bevismateriale der kræves for, at der kan foretages en så objektiv vurdering som muligt. Denne usikkerhed gør sig især gældende i forbindelse med kravene til dokumentation af dyreværnsmæssigt kritisable forhold såvel ved levering og transport af syge og tilskadekomne dyr som ved forhold konstateret ude i besætningerne. Mangel på tilstrækkelig dokumentation af anmeldte forhold har i flere tilfælde efterfølgende givet anledning til frifindelse ved domstolene, da der ud fra de ofte sparsomme oplysninger i sagsakterne, herunder i dyrlægernes anmeldelser, bliver sået tvivl om tilfældets alvorlige karakter samt den tiltaltes ansvarspådragende handlinger eller undladelser.

Rådet finder det på denne baggrund hensigtsmæssigt at meddele følgende anvisninger om forholdsregler, der bør iagttages i tilfælde, hvor der menes at foreligge overtrædelse af eller eksisterer begrundet mistanke om overtrædelse af dyreværnsloven:

Anmeldelsen skal som minimum indeholde følgende:

1. En objektiv klinisk beskrivelse af det eller de pågældende dyrs tilstand i forbindelse med det levende syn eller ved vurderingen i besætningen. Beskrivelsen skal foretages med særligt henblik på at give objektive oplysninger til en vurdering af graden af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, jf. dyreværnslovens bestemmelser.

Rådet finder det således vigtigt, at anmeldende dyrlæge baserer sin anmeldelse på såvel en grundig klinisk undersøgelse (herunder inspektion og palpation) som på en grundig beskrivelse af fundene med hensyn til funktionsnedsættelse, smerte og andre forhold af betydning for vurderingen, f. eks. hævelse, forskydelighed af huden, palperbare strukturer, tegn på og type af reparationsprocesser som kan danne grundlag for bedømmelse af tilstandens alder og smertegrad.

2. I relevante tilfælde en patologisk-anatomisk beskrivelse af den eller de pågældende lidelser, herunder en skønsmæssig vurdering af hvor længe tilstanden har stået på.

For på bedst mulig måde at kunne indgå i grundlaget for Rådets vurdering af disse sager er det nødvendigt, at påviste patologiske forandringer er nøje beskrevet både kvalitativt og kvantitativt, således at disse kan indgå i sagernes vurdering med den objektive værdi, som de berettiger til.

Relevant materiale bør om muligt opbevares nedfrosset til brug for evt. nærmere undersøgelse.

Beskrivelserne under 1) og 2) bør suppleres med fotooptagelser af relevant materiale.

3. Vedrørende anmeldelser af forhold i besætninger eller andre opholdssteder bør sådanne anmeldelser indeholde en udførlig beskrivelse af dyret, dets opholdssted og relevante forhold vedrørende foder, drikkevand og pasning i øvrigt.

I øvrigt henvises til Rådets redegørelse af 18. februar 2009  om transport af syge og tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste.

Endelig skal Rådet henlede opmærksomheden på, at den enkelte dyrlæge ifølge dyreværnslovens § 20, stk. 1, har pligt til at anmelde dyreværnsmæssigt groft uforsvarlige forhold til politiet. Det er den enkelte kontrollerende dyrlæges personlige ansvar, at sådanne forhold anmeldes.

Denne udtalelse erstatter tidligere udtalelse af 19. januar 2004 fra Det Veterinære Sundhedsråd vedrørende slagteridyrlægers anmeldelse af dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold.

 

Det Veterinære Sundhedsråd