Det Veterinære Sundhedsråds og Dyreværnsrådets skrivelse om udendørs hold af dyr i vinterperioden

Dato for udgivelse 07-12-2011

Det Veterinære Sundhedsråds og Dyreværnsrådets skrivelse af 7. december 2011 til Justitsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.

Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet afgav den 14. december 2001 en fælles udtalelse om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr. Udtalelsen bidrager til fortolkning af dyreværnslovens § 3, stk. 1, hvoraf det bl.a. fremgår, at dyr skal sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. 

Det fremgår af udtalelsen, at en række betingelser skal være opfyldt for alle udegående husdyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, herunder at udegående dyr som udgangspunkt skal have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje. Kravet om læskur kan fraviges under visse forudsætninger for dyr af hesteracerne Islandsheste og Shetlandsponyer, kvægracerne Skotsk Højlandskvæg, Angus, Galloway og Hereford samt alle fareracer.

Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd sendte den 10. november 2010 et udkast til revideret udtalelse om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr i høring hos Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Justitsministeriet. Af udkastet til revideret udtalelse fremgår det, at der efter rådenes opfattelse fremover skal søges om tilladelse til at fravige kravet om adgang til læskur eller bygning, og at ansøgninger om tilladelse bør behandles af Fødevarestyrelsen, som skal foretage en konkret vurdering af forholdene på stedet.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Justitsministeriet er ved brev af henholdsvis 16. december 2010 og 4. februar 2011 fremkommet med ministeriernes bemærkninger til udkastet til revideret udtalelse.

Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd har i de senere år modtaget en række henvendelser om kvæg- og hesteracer, som umiddelbart oplyses at være så hårdføre, at de kan anses for egnede til at være udegående i vinterperioden og under vinterlignende forhold uden adgang til læskur. Det kan efter rådenes opfattelse ikke afvises, at det efter omstændighederne vil være dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt at holde andre dyreracer end de i udtalelsen nævnte udendørs i vintermånederne, uanset at dyrene ikke har adgang til læskur. Det vil imidlertid bero på en konkret vurdering af forholdene på de arealer, som de udegående dyr holdes på, om dette er tilfældet, og rådene har ikke det fornødne kendskab til de konkrete forhold til at foretage denne vurdering. 

Det er således fortsat Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråds opfattelse, at kravet om læskur kun helt undtagelsesvis bør fraviges, og at en fravigelse af kravet bør basere sig på de konkrete forhold, hvorunder dyrene holdes, frem for på dyrenes race. Rådene skal på den baggrund opfordre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Justitsministeriet til ved lov eller bekendtgørelse at skabe den fornødne hjemmel til en tilladelsesordning eller en tilsvarende ordning, der muliggør, at der først og fremmest lægges vægt på de konkrete forhold, som dyrene holdes under, og dernæst på dyrenes race. Det bemærkes i den forbindelse, at der efter rådenes opfattelse kun findes ganske få steder i Danmark, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at de opfylder kravene i rådenes udtalelse af 14. december 2001.


Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd