Overnatning, opstaldning og fremdrivning af svin på slagterier

Dato for udgivelse 01-03-2011

Rådet har fundet anledning til at ændre Rådets udtalelse af 24. juni 2004 om opstaldning og fremdrivning af svin til CO2 bedøvelse på slagterier, idet der er kommet et revideret regelsæt på området.

Rådet skal indledningsvis henvise til de gældende regler for fodring, pasning og opstaldningsforhold samt slagtning og aflivning af dyr på slagterierne. Rådet skal særligt henvise til Europarådets direktiv nr. 93/119/EF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet, der er gennemført ved Bekendtgørelse nr. 583 af 6. juni 2007 om slagtning og aflivning af dyr. Dertil skal der henvises til Europarådets forordning nr. 1099/2009 af 8. december 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet der skal anvendes pr. 1. januar 2013, og som ophæver ovennævnte direktiv.

Rådet finder imidlertid, at der herudover er behov for specifikke retningslinjer for overnatning, opstaldning samt fremdrivning af svin på slagterier.

Vedr. svins overnatning på slagterier:

1. Det bør gennem hensigtsmæssig planlægning af indtransporten tilstræbes, at opstaldningsperioden på slagteriet gøres så kort som muligt og kun undtagelsesvis medfører, at svinene skal overnatte på slagteriet.

2. Når dette undtagelsesvis forekommer, finder Rådet, at stier og stalde til overnattende svin på slagterier skal indrettes i henhold til de til enhver tid gældende krav til hold og opstaldning af svin vedrørende areal, adgang til foder og drikkevand samt ventilation således, at dyreværnsmæssige forhold tilgodeses.

3. Svin, der overnatter på slagteriet, skal vandes og fodres med en tilstrækkelig mængde foder således, at svinene som minimum får dækket deres vedligeholdelsesbehov, samt således, at mæthedsfornemmelse opnås.

4. Vedrørende søer finder Rådet, at disse ved overnatning bør opstaldes i grupper på maksimalt 10 søer, og vedrørende slagtesvin, at disse ved overnatning bør opstaldes i grupper på maksimalt 15 svin.

5. Syge og tilskadekomne dyr skal slagtes snarest og senest ved indledningen af slagtningerne den følgende arbejdsdag.

6. Der skal føres tilsyn morgen og aften af en kyndig person. Tilsynet sikrer, at ovennævnte anvisninger efterkommes såvel for de dyr, der blev opstaldet før lukning af stalden, som for evt. senere tilførte dyr.

7. Der skal i forbindelse med enhver modtagelse af dyr på slagteriet være en person til stede, der er ansvarlig for forskriftsmæssig opstaldning. Denne skal i påkommende tilfælde være behørigt uddannet i aflivning af dyr, i henhold til gældende lov på området, og skal om nødvendigt tilkalde dyrlæge til syge eller tilskadekomne dyr.

Rådet finder, at ovennævnte anvisninger i høj grad medvirker til, at aggressiv adfærd samt dyreværnsmæssigt betænkelige situationer i videst muligt omfang kan undgås/minimeres.

Vedr. svin der opstaldes uden at overnatte på slagterier:

1. Svin, der opstaldes på slagterier, skal have let tilgængelig adgang til frisk drikkevand.

2. Syge og tilskadekomne dyr skal slagtes uden unødigt ophold, med mindre det efter en dyrlægeundersøgelse findes forsvarligt at opstalde dyrene. Opstaldning skal i så fald ske adskilt fra de andre dyr i en passende dimensioneret sygeboks, hvor dyrene har mulighed for at søge hvile på et tørt, velstrøet leje.
 
Vedr. fremdrivning af svin på slagterier:

1. Fremdrivning generelt:

For i videst muligt omfang at undgå aggressiv adfærd samt dyreværnsmæssigt betænkelige situationer, finder Rådet, at svin bør drives fremad i mindre flokke, hvor svinenes normale adfærdsmønster udnyttes. Dette indebærer for slagtesvin maksimalt 15 individer og for søer maksimalt 10 individer i flokken.

2. Fremdrivning til bedøvelsesanlæg:

Grise har en udtalt dokumenteret modvilje mod fremdrivning gennem snævre tunnelsystemer. Der findes i dag velfungerende alternativer, hvor grisenes normale adfærdsmønster udnyttes, således at fremdrivning kan foregå med minimal anvendelse af direkte fysiske hjælpemidler som eksempelvis elektrisk stimulation. Med udgangspunkt i eksistensen af sådanne dyreværnsmæssigt velfungerende metoder finder Rådet, at fremdrivning til bedøvelsesanlæg gennem snævre tunnelsystemer må karakteriseres som værende uhensigtsmæssig og bør afvikles, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Denne udtalelse erstatter Rådets tidligere udtalelse af 24. juni 2004 om opstaldning og fremdrivning af svin til CO2 bedøvelse på slagterier.


Det Veterinære Sundhedsråd