Fællesudtalelse om udendørs hold af dyr under vinterlige forhold svar ad 18. november på uddybende spørgsmål

Dato for udgivelse 18-11-2013

Ved mail af 2. juli 2013 fra Fødevarestyrelsen, blev Det Veterinære Sundhedsråd anmodet om i fællesskab med Dyreværnsrådet at besvare spørgsmål, stillet af Landbrug og Fødevarer samt Økologisk Landsforening, vedrørende Rådenes fællesudtalelse af 8. november 2012 om hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.

Rådene udtalte:

Spørgsmål 1:

Vedrørende tolkningen af forudsætningen: At de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at der kan ydes dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse, som et læskur eller en bygning vil kunne give, for at kunne holde udegående dyr uden læskur om vinteren og i perioder med vinterlignende vejr anført i den reviderede fællesudtalelse.

Svar ad 1:

Beskrivelsen af, hvilken beskaffenhed de naturlige forhold skal opfylde for at kreaturer må gå ude hele døgnet om vinteren og i perioder med vinterlignende forhold uden adgang til læskur, afviger ikke i den nye udtalelse fra den tolkning Rådene tidligere har lagt til grund. Der har således også i den gamle udtalelse været krav om adgang til et tørt leje og en beplantning, som yder en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør ligesom området skulle have en særlig veldrænet bund. Disse krav er således ikke ændret.

Der er i den nye udtalelse af 8. november 2012 anført en mere detaljeret beskrivelse af, hvilke naturlige forhold, der skal være til stede for at kravet om læskur kan fraviges. Det er Rådenes vurdering, at denne mere detaljerede angivelse stemmer overens med den praksis, som Fødevarestyrelsen hidtil har anvendt ved deres kontroller i praksis på grundlag af den gamle udtalelse, så heller ikke denne højere detaljeringsgrad giver anledning til en ændret vurdering af forhold, der skal være til stede for at en afvigelse fra kravet om skur eller bygning kan ske.

Der er en forskel i ordlyd mellem den tidligere udtalelse og den nye vedrørende oplistningen af kravene, hvor der i den tidligere udtalelse anførtes, at fravigelse af kravet om læskur kunne ske, hvis de arealer, som dyrene holdes på, havde en beplantning, som yder en høj grad af beskyttelse mod nedbør og har en særligt veldrænet bund, medens der i den nye udtalelse anføres, at de naturlige forhold skal være af en sådan beskaffenhed, at der kan ydes dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse, som et læskur eller en bygning ville kunne give.

Rådet finder ikke, at denne forskel i ordlyd giver anledning til en ændret vurdering af forholdene.

Det er Rådenes opfattelse, at den eneste praktiske ændring vedrørende kvæg i udtalelserne er, at muligheden for at fravige kravet om adgang til et læskur eller en bygning i den nye udtalelse af 8. november 2012 om hold af dyr der går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr er lempet fra udelukkende at være til stede for 4 kvægracer til nu at være til stede for alle kvægracer.

De betingelser som arealer og det enkelte dyr skal opfylde er uændrede.

Spørgsmål 2:

Vedrørende tolkningen af forudsætningen: Det bemærkes, at der efter rådenes opfattelse alene findes ganske få steder i Danmark, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr vil kunne holdes ude i mere end 12 timer om dagen uden adgang til læskur eller bygning.

Svar ad 2:

Ved læsning af bemærkningerne i skrivelserne fra Økologisk Landsforening og Landbrug og Fødevarer, Kvæg, kunne man få det indtryk, at der med den nye udtalelse af 8. november 2012 var sket en skærpelse af kravene til en evt. fravigelse af kravet om læskur. Dette finder Rådene jævnfør svar ad 1 ikke er tilfældet.

Det er således Rådenes uændrede opfattelse, at der ikke er mange steder, hvor de naturgivne forhold har en sådan karakter, at alle kravene for fravigelse af kravet om adgang til et skur eller en bygning om vinteren kan opfyldes. Dette forhold er således ikke ændret.

Spørgsmål 3:

Har Rådene i øvrigt bemærkninger i forbindelse med tolkningen af de 2 anførte formuleringer.

Svar ad 3:

Nej.

 

Dyreværnsrådet  og Det Veterinære Sundhedsråd