Udendørshold af dyr i vinterperioden svar ad 19. april 2013 på supplerende spørgsmål

Dato for udgivelse 19-04-2013

Det Veterinære Sundhedsråd er ved skrivelse af d. 19. januar 2012 fra NaturErhvervstyrelsen blevet anmodet om en præcisering af Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådets fælles udtalelse af 14. december 2001 om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr. Den 26. juni 2013 kommenterede Dyreværnsrådet på Rådets udtalelse, se sidst nedenfor:

Det Veterinære Sundhedsråd udtalte: 

Spørgsmål:

NaturErhvervstyrelsen har hidtil anlagt den praksis, at dyr, der går ude om vinteren uden adgang til læskur, for at opnå en høj grad af ly og beskyttelse mod nedbør, skal kunne ”gå ind” i beplantningen, forstået som, at dyrene skal kunne finde ly til beskyttelse mod ned-bør.

NaturErhvervstyrelsen henviser til, at der ved dom afsagt af retten i Helsingør den 9. november 2011 er lagt til grund, at kravet om, at dyrene skal kunne gå ”ind i” beplantningen ikke ses at fremgå klart af den fælles udtalelse af 14. december 2001 fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd.

NaturErhvervstyrelsen har desuden anlagt den fortolkning, at løvfældende træer ikke yder tilstrækkelig beskyttelse, men at ikke-løvfældende træer kan yde en tilstrækkelig grad – om end ikke fuldstændig beskyttelse mod nedbør.

Af den omtalte dom fremgår yderligere, at ”beplantning i sagens natur yder en begrænset beskyttelse mod nedbør (hvis det regner på beplantningen, vil det begynde at dryppe)”.

NaturErhvervstyrelsen har noteret sig, at rådene den 7. december 2011 har fremsat en supplerende udtalelse, hvoraf det fremgår, at der efter rådenes opfattelse kun findes ganske få steder i Danmark, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at de opfylder be-tingelserne i rådenes udtalelse af 14. december 2011. Rådene anbefaler, at der først og fremmest lægges vægt på de konkrete forhold, som dyrene holdes under.

Set i lyset af dommens formulering skal NaturErhvervstyrelsen anmode om, at rådene præciserer, hvilke forhold, der vil kunne tænkes at leve op til kravene om høj beskyttelse, herunder om dyrene skal kunne gå ”ind i” beplantningen, i tilfælde hvor udegående dyr ikke har adgang til læskur.  

Svar:

Det Veterinære Sundhedsråd skal indledningsvis henvise til Rådenes reviderede ”Fællesudtalelse om hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinter-lignende vejr af d. 8. november 2012”, der erstatter udtalelsen af 14, december 2001.

Det fremgår af den reviderede udtalelse, at hvad angår får, er disse, såfremt de i udtalelsens punkt 2 anførte betingelser er opfyldte, fritaget for kravet om læskur eller bygning m.v., når de går ude om vinteren eller i perioder med vinterlignende forhold.

Rådet finder således, at dyr, der er udegående hele døgnet i vinterperioden, bortset fra får, skal have muligheder for at søge ly og læ på et tørt leje. Dette kan opnås, såfremt dyrene har adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidigt kan hvile på et tørt, strøet leje.

Skal kravet om læskur fraviges, skal dyrene holdes på arealer, hvor de naturlige forhold i vidt omfang kan give dyrene en tilsvarende beskyttelse. Dette kan opnås, såfremt der er en passende tæthed af bevoksning, der, sammenholdt med landskabsforhold og jordbundsforhold, sikrer dyrene mod vejr og vind og giver adgang til, at alle dyrene samtidigt kan hvile på et passende tørt leje.  

Det Veterinære Sundhedsråd skal anføre, at skrivelsen af d. 7. december 2011 til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, samt  Justitsministeriet, er en opfordring til de to ministerier om at skabe et regelsæt, der muliggør, at grundlaget for en fravigelse af krav om læskur skal baseres på en konkret vurdering af de forefundne naturforhold sammenholdt med dyreracer og den konkrete viden om deres hårdførhed og egnethed til at klare sig dyrevelfærdsmæssigt og fysiologisk ukompliceret udendørs i vinterperioder og under vinterlignende forhold. Ligeledes anføres det, at der efter Rådenes opfattelse kun findes ganske få steder i Danmark, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at de opfylder kravene i Rådenes udtalelse af d. 14. december 2001, der senere altså er revideret i ”Fællesudtalelse om hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr af d. 8. november 2012”

På baggrund af NaturErhvervstyrelsens anmodning kan Det Veterinære Sundhedsråd anføre følgende præcisering:

Kravet om læskur eller bygning kan fraviges under naturlige forhold, hvor tætheden samt arten af bevoksningen på det areal, hvor dyrene opholder sig, jordbunden og dennes beskaffenhed sammen med naturlige niveauforskelle og skråninger yder mulighed for, at de udegående dyr har mulighed for at finde tilstrækkelig læ for vind og ly for nedbør på passende tør bund.

For at disse forhold kan være til stede, er det Rådets vurdering, at dyrene, bortset fra får, skal kunne gå ”ind i” en beplantning i tilfælde, hvor udegående dyr ikke har adgang til læ-skur. Rådet finder ikke, at en randbeplantning alene opfylder forudsætningerne for en høj grad af læ for vind og beskyttelse mod nedbør. Rådet vurderer, at en randbeplantning – ofte benævnt som et læbælte – kun yder læ fra bestemte vindretninger samtidigt med, at den ikke yder passende beskyttelse mod nedbør.

Rådet skal præcisere, at kravet om veldrænet bund og en beplantning, som yder en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør, ikke kan adskilles, idet det er Rådets vurdering, at det ”tørre leje” skal være til rådighed, hvor der samtidigt er ”læ og beskyttelse mod ned-bør”.   

Rådet finder, at løvfældende træer ikke alene kan yde tilstrækkelig mulighed for passende ly og læ, medens særlige naturlige forhold med passende tæthed og bevoksning af nåletræer (gran, fyr, enebær og lignende), sammenholdt med øvrige landskabsforhold (hældninger, skråninger og niveauforskelle), samt jordbundsforhold, kan yde dyrevelfærdsmæssige og fysiologisk tilstrækkelige forhold. Det forudsættes tillige, at dyrene har let adgang til at sø-ge ly, læ og passende tørt leje i/under/på/ved de beskrevne særlige naturforhold. Rådet finder under tilstedeværelse af disse nævnte særlige forhold sammen med opfyldelse af øvrige krav om supplerende fodring, vandtilførsel og tilvænning for dyrene til forholdene, at dette kan yde grundlag for en fravigelse af krav om adgang til læskur eller bygning for visse dyrearter og racer.

Med venlig hilsen
Eiliv Svalastoga
Formand for Det Veterinære Sundhedsråd

Dyreværnsrådet kom ved skrivelse af 26-06-2013 med følgende bemærkninger til Rådets udtalelse:

"Dyreværnsrådet er overordnet set enig i Det Veterinære Sundhedsråds præciseringer, jf. besvarelsen af 19. april 2013.

Rådet vil dog understrege, at det er summen af de faktiske forhold med hensyn til dyrenes kondition, arealets beskaffenhed/tørhed, antallet af dyr i forhold til arealet og læmuligheder i form af skråninger og bevoksning/beplantning, der samlet skal afvejes i de konkrete tilfælde."