Udtalelse om bisoner

Dato for udgivelse 25-09-2015

Rådet blev af Fødevarestyrelsen, Dyrevelfærd og Veterinærmedicin, anmodet om at besvare spørgsmål vedrørende Bisoner. Til brug for Rådets svar, har Rådet gjort brug af sagkyndig bistand.

Rådet udtalte:

Fødevarestyrelsen, Dyrevelfærd og Veterinærmedicin har fået en forespørgsel om, hvorvidt Bison er omfattet af fællesudtalelsen af 8. november 2012 fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd om hold af udegående dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og perioder med vinterlignende vejr, og har i den anledning anmodet Rådet om at besvare nedenstående spørgsmål.

Rådet skal indledningsvis anføre, at Rådets svar har været forelagt Dyreværnsrådet, som ved skrivelse af 1. september 2015 har kunnet tilslutte sig svaret.

Spørgsmål 1:

Det fremgår af ovennævnte fællesudtalelse, at ”kravet om adgang til læskur eller bygning alene kan fraviges på betingelse af, at dyrene holdes på så store arealer, at de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at der kan ydes dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse, som et læskur eller en bygning vil kunne give. Med ”naturlige forhold” skal nærmere forstås, at der er en passende tæthed af bevoksning, der sammenholdt med de øvrige landskabsforhold (hældninger, skråninger og niveauforskelle) samt jordbundsforhold på arealet kan sikre dyrene mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. De naturlige forhold skal herunder samtidig kunne sikre, at alle dyr på samme tid kan hvile på et passende tørt leje.” Desuden fremgår det, at kravet om læskur eller bygning samt de ovenfor nævnte ”naturlige forhold” ikke bør gælde for får, idet det er rådenes opfattelse, at får generelt er særligt hårdføre.

Er det rådenes opfattelse, at bisoner ligesom får er særligt hårdføre dyr, og at kravet om læskur eller bygning eller ovenfor nævnte ”naturlige forhold” derfor ikke bør gælde for bison?

Spørgsmålet bedes besvaret for såvel Amerikansk som Europæisk Bison.

Svar ad 1:

Rådet har ved udarbejdelsen af udtalelsen benyttet sig af særlig sagkyndig bistand og tilgængelig litteratur på området.

Herfra kan bl.a. sluttes, at ” Såvel Amerikansk som Europæisk Bison er store, hårdføre dyr med et usædvanligt tykt og tæt hårlag. Dyrene er tilpassede til klimaet på hhv. Nordamerikas prærier og Centraleuropas stepper og skove, og tåler både ekstremt koldt vejr og høje sommertemperaturer (hvorunder den tykke vinterpels smides).” ”Dyrene vil normalt ikke tolerere staldophold, og yderst sjældent foretrække kunstige læskure etc. fremfor naturskabte læmuligheder i form af lavninger eller naturlig bevoksning.” Det er efter den sagkyndiges oplysninger ”uhyre vigtigt at dyrene har mulighed for at opsøge relativt tørt leje”, ligesom supplerende fodring i vintersæsonen skal være mulig. I de officielle Canadiske retningslinier for Bisonhold hedder det tilsvarende at dyrene skal ”tilbydes veldrænede hvileområder og ly, der beskytter imod ekstremt vejr”.

En Amerikansk organisation (Animal Welfare Approved) har under deres kodex på området betinget, at ” dyrene kun i yderste nød bør sættes på stald ”. Gængse klimaforhold i Nordamerika, hvor dyrenes adgang til foder ikke direkte er forhindret, og hvor dyrene kan håndtere vejrliget gennem en naturlig adfærd, regnes ikke til sådanne undtagelser. 

Det er Rådets opfattelse, at Bison (Nordamerikansk og Europæisk type) er hårdføre dyr, der som race bør håndteres på en unik måde, der tilgodeser disse dyrs særlige krav til afgræsningsarealernes beskaffenhed (naturlige habitater), men samtidig tilvejebringer mulighed for en supplerende fodring og evt. etablering af supplerende ly og tørt leje.

Bison bør alene holdes som produktionsdyr, såfremt de kan tilbydes arealer med naturlige forhold, der er af en sådan karakter, at der kan ydes dyrene beskyttelse imod vind og vejr, herunder at der til enhver tid findes veldrænede områder, hvor dyrene på samme tid kan tilbydes et tørt leje.

Vinterlige forhold i Danmark er i højere grad præget af nedbørsperioder med regn frem for lave lufttemperaturer som i Nordamerika og i Centraleuropa. Muligheden for at etablere supplerende ly med sikring af tørt leje, uden at der er tale om egentligt staldbyggeri, er derfor vigtig i udvælgelsen af egnede arealer.

Rådet skal endvidere henlede opmærksomheden på nødvendigheden af tilstrækkelige og veldokumenterede faglige kvalifikationer hos det personale, der skal omgås dyrene i det daglige. Vigtigheden af egnede tekniske installationer, der på bedste måde yder dyrene beskyttelse under indfangning, immobilisering, flytning eller transport etc., må heller ikke undervurderes.

Spørgsmål 2:

Kan behovet for beskyttelse mod vejr og vind for bisons vedkommende dækkes ved, at der etableres læbælter omkring marker, hvor dyrene holdes?

Svar ad 2:

Nej. Se svar ad 1.