Udtalelse om Hummere og Krebsdyr

Dato for udgivelse 21-01-2015

Med mellemrum er Det Veterinære Sundhedsråd anmodet om besvarelse af konkrete sager vedrørende hummere og krebsdyr.

I flere af disse sager har Rådet svaret med baggrund i ekstern sagkyndig bistand samt litteraturstudier. Det skal understreges, at den nuværende viden om velfærd, stress, ubehag og smerteopfattelse hos hummere og krebsdyr stadig er begrænset og Rådets udtalelse er derfor afgivet på baggrund af den nuværende viden på området.

Sagerne har omhandlet:

 • Opbevaring
 • Forsendelse
 • Aflivning

Krebs, hummere, jomfruhummere, krabber og rejer er alle invertebrate (hvirvelløse), akvatiske leddyr, som taksonomisk henføres til rækken Arthropoda (leddyr), underrækken Antennata og til klassen Crustacea (krebsdyr) og ordenen Decapoda (tibenede krebsdyr). Dyrene er typisk adapteret til at leve i vand og ånder ved primitive gæller, der er tyndvæggede vedhæng på lemmerne. Sanseorganerne omfatter kemiske sanseorganer, der reagerer på opløste stoffer i vandet, samt føleorganer i form af hår og børster. Synssansen findes dels i et pandeøje, dels i 2-3 små, inverse øjne og et par store sideøjne (på større eller mindre stilke). Dyrene besidder et statisk organ. Nervesystemet består af 2 parallelt forløbende nervestammer, der er forbundet via ganglier og fortil i en hjerne/ganglion (supraoesophageal ganglia). Dyrene er ektoterme, d.v.s. dyrenes kropstemperatur er den samme som omgivelsernes. Omgivelsernes temperatur har således en direkte indflydelse på dyrenes stofskifte, som stiger med stigende vandtemperatur. Således kan f.eks. hummere i naturen overleve i flere uger uden føde, specielt om vinteren, hvor fødetilgængeligheden også kan være lav.

Selvom hummeres nervesystem ikke er så veludviklet/komplekst som pattedyrs, og man derfor må antage, at de kan have en anden smerteopfattelse end f.eks. mennesker, så er der forskning som tyder på, at krebsdyr kan føle ubehag og potentielt også smerte i en eller anden form. Rådet finder - i lighed med visse videnskabelige undersøgelser - det sandsynligt, at de beskrevne sanseorganer og nervesystem er indrettet på en måde, der gør dyrene i stand til at reagere på ydre omstændigheder, der har indflydelse på velfærd, stress og smerteopfattelse.

Opbevaring:
Hummere og krebs kan med deres sanser reagere på ændringer i omgivelserne, hvorfor opbevaringsforhold (indespærring, svingende temperaturer, lys, saliner og vandkvalitet), der afviger fra normale betingelser virke stressende. Med henblik på dyreværnsmæssig forsvarlig opbevaring anbefaler Rådet følgende:

Akvarier:
Akvarier skal være af størrelser, der sikrer, at dyrene ikke skal ligge i lag samt indeholde individuelle skjul, refugier og et varieret bunddække, der kan sikre passende skjul for aggressive artsfæller og øvrige dyr (eksempelvis delvis overdækning eller adskillelse ved brug af rør eller skillerum).

 • Vandindholdet skal sikres tilstrækkeligt iltindhold (> 60 % iltmætning), med passende cirkulation og vandudskiftning til opretholdelse af passende pH, saltholdighed og ammonium/ammoniakindhold.
 • Vandets temperatur holdes så lav (< 10 °c) som muligt for at reducere dyrenes stofskifte til et minimum.
 • Fiksering af hummeres klosakse kan ske med henblik på at fjerne aggressiv adfærd og beskadigelse af artsfæller
 • Afhængigt af opbevaringstemperaturen skal krebsdyr fodres minimum 1 – 2 gange ugentligt.
 • Forskellige arter bør ikke holde i samme akvarium.

Opbevaring på is:
Nedkøling på is er en velkendt opbevaringsmetode, hvor hummerens stofskifte og aktivitet sænkes til et minimum, og benyttes ligeledes som godkendt procedure forud for slagtning. Unødig berøring bør helt undgås, da dette vil være ubehagelige stimuli.

Fiksering af hummeres klosakse kan med fordel ske med henblik på at fjerne aggressiv adfærd og beskadigelse af artsfæller.

Såfremt hummere ligger levende på is med indbundne kløer i en dags tid, og de under en sådan opbevaring lades urørte og uforstyrrede, vil Rådet nære betænkelighed ved at anse en sådan opbevaringsmetode for dyreværnsmæssigt uforsvarlig.

Forsendelse:
Enhver forsendelse af krebsdyr skal foregå så hurtigt som muligt, og skal ske under forhold, der bedst muligt sikrer: 

 • Opretholdelse af stabile og lave temperaturer i emballagen - ugunstige ændringer i temperaturforhold skal undgås,
 • opretholdelse af passende iltkoncentration og luftfugtighed til sikring af krebsdyrenes ånding og imødegåelse af syre-baseforstyrrelse,
 • dyrene pakkes og forsendes med størst mulig hensyntagen til at undgå stød og pludselige bevægelser. Ligesom dyrene pakkes på en måde, der begrænser indbyrdes aggression mest muligt
 • kasserne skal tydeligt mærkes med påskriften ”Levende krebsdyr - Forsigtig/ Denne side opad”. Der skal være lufthuller i kassens sider,
 • transporttiden holdes under 2 døgn.

Aflivning:
Aflivning af hummere og krebs skal ske så hurtigt og smertefrit som muligt. Aflivning af hummere sker bedst ved at foretage følgende:

 • Opbevaring af dyrene ved lav temperatur indtil selve aflivningen,
 • aflivning inden kogning ved at overskære hjernen / det supraoesophageal ganglion med en spids, skarp genstand (kniv eller syl) ned gennem hovedet midt bag øjnene.

Det Veterinære Sundhedsråd