Spørgsmål vedrørende fodring af isbjørne og sæler med levende fisk

Dato for udgivelse 05-09-2017

Rådet blev af Fødevarestyrelsen anmodet om at besvare generelle spørgsmål vedrørende fodring af isbjørne og sæler med levende fisk. Konkret ønskede en zoologisk have at aktivere isbjørne og sæler ved fodring med levende fisk. Rådet fik forelagt generelle spørgsmål.

Rådet udtalte:

Spørgsmål 1:

Er det dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt, at fodre isbjørnene og sælerne med levende fisk? Hvis ja, under hvilke betingelser skal det foregå.

Svar ad 1:

Rådet forstår spørgsmålet således:

a) at den/de levende fisk af mennesker bevidst placeres i akvariefaciliteter specialindrettet til isbjørne og/eller sæler/søløver

b) at aflivning af de i ovennævnte akvariefaciliteter udsatte levende fisk bevidst foretages gennem en proces, der varetages af den/de i ovennævnte akvariefaciliteter beboende vilde dyr i form af isbjørne og/eller sæler/søløver.

Det fremgår af sagens akter, at det er tiltænkt at fodre isbjørnene/sælerne/søløverne med levende ørreder med henblik på aktivering af dyrene og hermed aflivning af fiskene.

Dyr skal skånes for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter, jf. Rådets Forordning (EF) Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet. Dyr skal endvidere aflives så hurtigt og smertefrit som muligt, jf. dyreværnslovens § 13, stk. 1, 1. punktum.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at aflivning af fisk, ved at sætte dem levende i et bassin til isbjørne/sæler/søløver til aktivering af disse, ikke skåner fiskene for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter. Rådet finder, at fiskene herved bliver udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe. Rådet vil anse en sådan handlemåde for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 13.

Spørgsmål 2:

Har Rådet yderligere bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.