Henvendelse om krabbevæddeløb

Dato for udgivelse 02-10-2018

Rådet fik af Fødevarestyrelsen forelagt spørgsmål vedrørende krabbevæddeløb.

Rådet udtalte:

Spørgsmål 1:

Fødevarestyrelsen har fra Veterinær Øst modtaget en henvendelse om krabbevæddeløb.

Det fremgår af henvendelsen, at det skulle være almindeligt i sommerlandet at arrangere væddeløb på havnene, hvor deltagerne fanger krabber, holder dem indelukket et stykke tid og derefter lade dem løbe ”om kap” ned i vandet igen.

På baggrund af henvendelsen skal Fødevarestyrelsen anmode Det Veterinære Sundhedsråd om en vurdering af, hvorvidt krabbevæddeløb som det beskrives i henvendelsen er foreneligt med, at krabberne behandles omsorgsfuldt og beskyttes bedst muligt mod lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet anmodes endvidere om at oplyse, om henvendelsen giver Rådet anledning til andre bemærkninger.

Det bemærkes, at det af den vedlagte politianmeldelse fremgår, at krabberne skulle mangle kloen. Fødevarestyrelsen er bekendt med Dyreværnsrådets udtalelse af 4. januar 2011 om afrivning af krabbekløer. Ovenstående spørgsmål angår således de forhold, der vedrører afholdelse af ”væddeløbet” som beskrevet.

Svar ad 1:

Følgende fremgår af henvendelse af 24. maj 2018 til Fødevarestyrelsen: ”Det er tilsyneladende almindeligt i sommerlandet at der arrangeres væddeløb på havnene, hvor deltagerne fanger krabber, der så skal løbe om kap ned i vandet igen”. Det fremgår endvidere af medsendte udsnit af politiets rapport af 22. maj 2018, at anmelder oplyste: ”krabberne blev holdt inde i en form for et lille træhus, hvor der var en trælem for”.

Rådet finder det, på baggrund af manglende detaljer (om fx krabbens art, indfangnings- og opbevaringsforhold, opbevaringstid, beskyttelse mod udtørring, tab af ekstremiteter etc., evt. fotodokumentation) ikke muligt at vurdere, hvorvidt krabbevæddeløb, som det beskrives i henvendelsen, er foreneligt med, at krabberne behandles omsorgsfuldt og beskyttes bedst muligt mod lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til henvendelsen.