Historisk udtalelse af 24. juni 1983 om obduktionsattester og erklæringer om slagtefund

Dato for udgivelse 24-06-1983

Denne udtalelse erstattes af udtalelse af 19. januar 2004.

I adskillige af de sager, der forelægges Det veterinære Sundhedsråd til udtalelse, herunder sager om handel med husdyr og forhold i strid med lov om værn for dyr indgår dokumenter om resultaterne af postmortelle undersøgelser i form af obduktion hyppigst foretaget på destruktionsanstalt eller foretaget på slagteri af kødkontrollerende dyrlæger.

Det forekommer ikke sjældent, at de dokumenter, der indeholder de nævnte undersøgelsesresultater, er så sparsomt eller mangelfuldt udformet, at deres betydning for rådets vurdering er unødigt begrænset.

For på bedst mulig måde at kunne indgå i grundlaget for rådets vurdering af disse sager, er det nødvendigt, at påviste, patologiske forandringer er nøje beskrevet både kvalitativt og kvantitativt. Eksempelvis udgør oplysninger alene bestående af en diagnose og dødsårsag yderst sjældent tilstrækkeligt grundlag for besvarelse af de i forbindelse med sagen rejste spørgsmål.

Rådet finder derfor anledning til at anmode dyrlægerne om at give sådanne beskrivelser i obduktionsattester og erklæringer om slagtefund, at disse kan indgå i sagernes vurdering med den objektive værdi, som de fundne, patologiske forandringer berettiger til.

Rådet er bekendt med, at de obducerende dyrlæger ved destruktionsanstalterne jævnligt ikke er orienteret eller utilstrækkeligt orienteret om obduktionsformål og anamnese forud for obduktionens gennemførelse. Da sådanne oplysninger er af stor betydning for obduktionens gennemførelse, f.eks. ved stillingtagen til behovet for nedfrysning og opbevaring af relevant materiale med henblik på supplerende undersøgelser, foreligger der tillige anledning til at anmode praktiserende dyrlæger om, at søge disse forhold forbedret ved etablering af en nærmere kommunikation til destruktionsanstalter og obducerende dyrlæger.