Historisk udtalelse af 19. januar 2004 vedrørende slagteridyrlægers anmeldelse af dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold

Dato for udgivelse 19-01-2004

Denne udtalelse erstattes af udtalelse af 17. februar 2009.

Det Veterinære Sundhedsråd modtager et betydeligt antal sager til udtalelse vedrørende dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold. En ikke uvæsentlig del af disse sager har udgangspunkt i anmeldelser, der er indgivet af dyrlæger ved den veterinære kødkontrol.

Rådet har det indtryk, at der hersker nogen usikkerhed om, hvilke oplysninger og hvilket bevismateriale der kræves for, at der kan foretages en så objektiv vurdering som muligt. Denne usikkerhed gør sig især gældende i forbindelse med levering og transport af syge og tilskadekomne dyr.

Rådet finder det på denne baggrund hensigtsmæssigt at meddele følgende anvisninger om forholdsregler, der bør iagttages i tilfælde, hvor der foreligger overtrædelse eller eksisterer begrundet mistanke om overtrædelse af dyreværnsloven (lov nr. 386 af 6. juni 1991):

1. Objektiv klinisk beskrivelse af det eller de pågældende dyrs tilstand i  forbindelse med det levende syn. Denne beskrivelse bør foretages med særligt henblik på at vurdere, om tilstanden er invaliderende og/eller smertevoldende i en sådan grad, jf. dyreværnslovens bestemmelser.

2. Patologisk-anatomisk beskrivelse  af den eller de pågældende lidelser, herunder en skønsmæssig vurdering af hvor længe tilstanden har bestået.

For på bedst mulig måde at kunne indgå i grundlaget for Rådets vurdering af disse sager, er det nødvendigt, at påviste patologiske forandringer er nøje beskrevet både kvalitativt og kvantitativt, således at disse kan indgå i sagernes vurdering med den objektive værdi, som de berettiger til.

3. Relevant materiale bør opbevares nedfrossen til brug for evt. nærmere undersøgelse. Beskrivelserne under 1) og 2) kan  suppleres med fotooptagelser af relevant materiale og god kvalitet.

I øvrigt henvises til rådets redegørelse af 20. december 1991 om transport af syge og tilskadekomne dyr til slagtning.

Endelig skal rådet henlede opmærksomheden på, at den enkelte dyrlæge ifølge dyreværnslovens § 20, stk. 1 har pligt til at anmelde dyreværnsmæssigt groft uforsvarlige forhold til politiet. Det er den enkelte kontrollerende dyrlæges personlige ansvar, at sådanne forhold anmeldes.

Denne udtalelse erstatter tidligere anvisning af 25. september 1992 fra Det Veterinære Sundhedsråd i forbindelse med slagteridyrlægers anmeldelse af dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold.


Det Veterinære Sundhedsråd