Historisk udtalelse af 2. juni 2004 om levering af svin med store navle- eller lyskebrok til slagtning

Dato for udgivelse 02-06-2004

Da det ikke er almindeligt at lade grise med navle- eller lyskebrok operere, finder Rådet det nødvendigt at komme med anvisninger vedrørende grise med store brok. Rådet skal tillige henvise til Rådets årsberetning, hvor en række typiske sager er refereret.

Store brok kan medføre dyreværnsmæssigt betænkelige situationer, idet brokket under opvæksten kan opnå meget betydeligt omfang og hæmme grisens bevægelse i varierende grad, ligesom huden over broksækken ved slid mod underlaget og ved stifællers bid og tråd kan blive stærkt læderet. I andre tilfælde opstår imidlertid komplikationer som indeklemning, bughindebetændelse, hæmning af grisens bevægelse, sårdannelser på broksækken o.a. Den dyreværnsmæssige vurdering af brok er dog vanskelig. Selv store brok er ikke nødvendigvis forbundet med smerter eller gener for grisen.

Det Veterinære Sundhedsråd vurderer de forelagte sager vedr. store brok efter følgende kriterier:

Hvad angår opholdet i besætningen skal Rådet anføre, at store brok skal medføre ekstra opmærksomhed og påpasselighed fra leverandørens side ved det daglige tilsyn af det enkelte individ.

Grise, hvor broklidelsen medfører dårligt almenbefindende og/eller væksthæmning, skal aflives/slagtes. Også grise med tydeligt besværet bevægelse og/eller omfattende hudlæsioner på broksækken skal aflives eller slagtes, før de når sædvanlig slagtevægt.

Såfremt det vurderes, at grisens tilstand ikke er af en sådan karakter, at den skal aflives/slagtes, skal grise med store brok isoleres i sygesti med et tykt lag strøelse, da de er stærkt udsatte for stifællers bid, tråd, puf og stød, ligesom der er stor risiko for sårdannelse på broksækken. Også i udleveringsfolden skal grise med store brok isoleres i et særligt aflukke.

Hvad angår transporten til slagteriet finder Sundhedsrådet, at grise med store brok, såfremt de vurderes til at være transportegnede, skal transporteres adskilt, således at dyreværnsmæssigt kritisable situationer undgås. Da det kan være vanskeligt for vognmanden at opdage brokhævelsen under læsningen, finder Rådet, at leverandøren skal give denne meddelelse om, at leverancen indeholder een eller flere grise med brok.

Grise, der vurderes til at være ikke-transportegnede, må ikke transporteres til slagteriet, men skal aflives på stedet.

I forbindelse med anmeldelse skal dyrlægerne ved veterinærkontrollen så nøje som muligt beskrive de kliniske symptomer, herunder graden af bevægelseshæmning og almenbefindendet, ligesom det er vigtigt for Rådets vurdering, at der foreligger fotooptagelser af grisen. Rådet skal tillige henvise til Rådets Udtalelse vedrørende slagteridyrlægers anmeldelse af dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold af 19. januar 2004.

 

Det Veterinære Sundhedsråd