Historisk udtalelse af 24. juni 2004 om opstaldning og fremdrivning af svin til CO2 bedøvelse på slagterier

Dato for udgivelse 24-06-2004

Rådet skal indledningsvis henvise til de gældende regler for fodring, pasning og opstaldningsforhold samt slagtning og aflivning af dyr på slagterierne. Rådet skal særligt henvise til Europarådets rekommandation nr. (91) 7 af 17. juni 1991 om slagtning af dyr.

Rådet finder imidlertid, at der herudover er behov for specifikke retningslinier for opstaldning samt fremdrivning af svin på slagterier.
Det bør gennem hensigtsmæssig planlægning af indtransporten tilstræbes, at opstaldningsperioden på slagteriet gøres så kort som muligt og kun undtagelsesvis medfører, at svinene skal overnatte på slagteriet.

Det er Rådets grundlæggende holdning, at opstaldningsforholdene for overnattende svin på slagterier skal efterkomme de til enhver tid gældende krav, som stilles til et velfærdsmæssig forsvarligt svinehold både vedrørende areal, adgang til foder og drikkevand samt ventilation.
Rådet skal ud over ovenstående fremsætte følgende anvisninger vedrørende håndtering af svin, der føres til slagteri:

1. Rådet finder, at stier og stalde til overnattende svin på slagterier skal indrettes i henhold til de til enhver tid gældende krav til hold og opstaldning af svin således, at dyreværnsmæssige forhold tilgodeses. Vedrørende søer finder Rådet, at disse bør opstaldes i grupper på maksimalt 10 søer, og vedrørende slagtesvin, at disse bør opstaldes i grupper på maksimalt 15 svin. Herved undgås i videst muligt omfang aggressiv adfærd samt dyreværnsmæssigt betænkelige situationer.

2. Svin, der opstaldes på slagterier, skal have let tilgængelig adgang til frisk drikkevand. Svin, der overnatter på slagteriet, skal herudover fodres med en tilstrækkelig mængde foder således, at svinene som minimum får dækket deres vedligeholdelsesbehov samt således, at mæthedsfornemmelse opnås, for at minimere aggressiv adfærd.

3. Højdrægtige søer samt syge og tilskadekomne dyr skal slagtes uden unødig ophold, med mindre det efter en dyrlægeundersøgelse findes forsvarligt at opstalde dyrene. Opstaldning skal i så fald ske adskilt fra de andre dyr i en passende dimensioneret sygeboks, hvor dyrene har mulighed for at søge hvile på et tørt, velstrøet leje. Dyrene skal slagtes snarest og senest ved opstart den følgende arbejdsdag.

4. Der skal føres tilsyn morgen og aften af en kyndig person. Tilsynet sikrer, at ovennævnte anvisninger efterkommes såvel for de dyr, der blev opstaldet før lukning af stalden som for senere tilførte dyr. Tilsynet sikrer yderligere, at der om nødvendigt tilkaldes dyrlæge til syge eller tilskadekomne dyr. Der skal i forbindelse med enhver modtagelse af dyr på slagteriet være en person til stede, der er ansvarlig for forskriftsmæssig opstaldning. Denne skal i påkommende tilfælde være behørigt uddannet i aflivning af dyr, i henhold til gældende lov på området, og skal om nødvendigt tilkalde dyrlæge til syge eller tilskadekomne dyr.

5. Fremdrivning generelt: For i videst muligt omfang at undgå aggressiv adfærd samt dyreværnsmæssigt betænkelige situationer, finder Rådet, at svin bør drives fremad i mindre flokke, hvor svinenes normale adfærdsmønster udnyttes. Dette indebærer for slagtesvin maksimalt 15 individer og for søer maksimalt 10 individer i flokken.

6. Fremdrivning til bedøvelsesanlæg: Grise har en udtalt modvilje mod fremdrivning gennem snævre tunnelsystemer. Dette er dokumenteret gennem de betydelige fysiske virkemidler, herunder hyppig elektrisk stimulation, som ofte er nødvendig at benytte for at drive grisene fremad i sådanne systemer. Der findes i dag velfungerende alternativer, hvor grisenes normale adfærdsmønster udnyttes, således at fremdrivning kan foregå med minimal anvendelse af direkte fysiske hjælpemidler. Der henvises i den forbindelse til artikel om ”Transportation and pre-stun handling: CO2-systems” af Patricia Barton Gade og Leif Christensen. Med udgangspunkt i eksistensen af sådanne dyreværnsmæssigt velfungerende metoder finder Rådet, at fremdrivning til bedøvelsesanlæg gennem snævre tunnelsystemer må karakteriseres som værende uhensigtsmæssig og bør afvikles, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

 

Det Veterinære Sundhedsråd