Historisk udtalelse af 22. december 2006 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok

Dato for udgivelse 22-12-2006

Rådet har på foranledning dels af forelagte sager og dels af et ændret produktions- og leveringsmønster fundet anledning til at ændre Rådets udtalelse af 2. juni 2004 om levering af svin med store navle- eller lyskebrok til slagtning.

Rådet finder, at der er en tendens til, at et stigende antal grise, der på et tidligt tidspunkt burde have været aflivet i besætningen, i stedet først underkastes en ufuldstændig vurdering på slagtedagen, og at grise med omfattende ofte dybereliggende kroniske hudlæsioner, gangbesvær og/eller forstyrret almenbefindende derfor fortsat bliver sendt til slagtning. Rådet finder dette dyreværnsmæssigt kritisabelt. Dyrene skal ved de daglige tilsyn vurderes grundigt med henblik på, om de skal slagtes/aflives eller sættes i sygesti, inden de når normal slagtevægt.

Store brok kan medføre dyreværnsmæssigt betænkelige situationer, idet brokket under opvæksten kan antage et meget betydeligt omfang og hæmme grisens bevægelse i varierende grad, ligesom huden over broksækken ved slid mod underlaget og ved stifællers bid og tråd kan blive stærkt læderet. I andre tilfælde opstår komplikationer som indeklemning, bughindebetændelse o.a.

Den dyreværnsmæssige vurdering af brok kan imidlertid være vanskelig, idet selv meget store brok ikke nødvendigvis er forbundet med ovennævnte lidelser eller gener for grisen.

Rådet ønsker derfor bl. a. gennem et samarbejde mellem besætningsdyrlæge, svineproducent og transportør at åbne mulighed for, at den enkelte producent gennem en samlet transport af et større antal i øvrigt transportegnede grise med brok, på en forsvarlig måde kan få sådanne grise leveret til slagteriet. Rådet finder, at tilvejebringelse af en sådan mulighed vil kunne reducere antallet af kritisable leverancer af enkeltdyr.

Rådet vurderer broksække større end 15 cm i diameter som værende store brok.

Det Veterinære Sundhedsråd skal fremsætte følgende anvisninger:

1. Vedrørende opholdet i besætningen af grise med store brok:

Rådet skal anføre, at grise med store brok kræver ekstra opmærksomhed og påpasselighed fra staldpersonalets side ved det daglige tilsyn af det enkelte individ.

Grise, hvor broklidelsen medfører dårligt almenbefindende, væksthæmning eller tydelig bevægelseshæmning, skal aflives straks.

Såfremt det vurderes, at et stort brok hos en gris ikke er af en sådan karakter, at dyret skal aflives/slagtes straks, skal dyret anbringes i sygesti med et tykt lag strøelse, da det er stærkt udsat for stifællers bid, tråd, puf og stød, ligesom der er stor risiko for sårdannelse på broksækken.

Grise med store brok bør transporteres til slagtning, inden de bliver påvirkede af lidelsen og/eller udvikler større eller mindre hudlæsioner på broksækken, hvilket med fordel kan ske, inden de når normal slagtevægt.

Inden transport af en gris med brok skal der i besætningen foretages en vurdering af dens transportegnethed under hensyntagen til grisens almenbefindende og brokkets lokalisation, udseende, størrelse og eventuelle komplikationer.

Rådet anser slagtesvin med store brok med sårdannelser på broksækken, grise med bevægelseshæmning samt grise med påvirket almentilstand eller tegn på komplikationer i form af indeklemning, bughindebetændelse o.l. for uegnede til transport. Sådanne grise skal afvises inden transporten og aflives i besætningen.

Alle grise skal ved læsningen inspiceres af transportøren, så ikke-transportegnede dyr kan udpeges. Enhver tvivl, der kan opstå, når et dyr befinder sig i grænseområdet mellem at blive anset for at være transportegnet eller ej, skal komme dyret til gode.

I udleveringsfolden skal grise med store brok isoleres i et særligt aflukke.

2. Vedrørende transport af grise med store brok:

Rådet finder, at transport af grise med store navlebrok kan indebære en risiko for, at de ved sammenblanding med mange dyr under begrænsede pladsforhold kan blive påført smerte og lidelse.

Rådet finder derfor, at grise med store brok, såfremt de af ejer/chauffør vurderes at være transportegnede, skal transporteres adskilt fra andre dyr på vognen, således at dyreværnsmæssigt kritisable situationer undgås.

I tilfælde, hvor der fra en besætning ønskes leveret et større antal grise med store brok til slagtning, finder Rådet, at transport kan finde sted, hvis en dyrlæge på baggrund af en grundig undersøgelse af grisene i ugen før transporten ved sin skriftlige tilladelse indestår for, at hvert enkelt dyr er transportegnet. I sådanne tilfælde skal dyrene transporteres med maksimalt 5 grise i hvert aflukke på vognen og med et ekstra tykt lag strøelse og ekstra gode pladsforhold.

Transporten skal foregå direkte til et nærtliggende slagteri for derved at minimere transporttiden. Dyrlægens tilladelse skal medfølge transporten og afleveres ved ankomsten til slagteriet. Dyrlægen, der på denne måde indestår for forsvarligheden af transporten, skal sørge for en sikker identifikation af de undersøgte dyr.

3. Vedrørende anmeldelse af grise med store brok:

Ved anmeldelse af dyreværnsmæssigt kritisable forhold skal dyrlægerne ved veterinærkontrollen så nøje som muligt beskrive de kliniske symptomer, herunder graden af bevægelseshæmning og almenbefindendet, ligesom det er vigtigt for vurdering af forholdet, at der foretages en nøje beskrivelse af de patologisk-anatomiske forandringer. Det er herudover vigtigt, at der foreligger fotooptagelser og evt. nedfrysning af relevant materiale til nærmere undersøgelse. Rådet skal henvise til Rådets udtalelse vedrørende slagteridyrlægers anmeldelse af dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold af 19. januar 2004.

Denne udtalelse erstatter tidligere udtalelse af 2. juni 2004 om levering af svin med store navle- eller lyskebrok til slagtning.

 

På vegne af Rådet

Ove Svendsen
formand